PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

PSYCH

Psychologie

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 363, e-mail: jkouril@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

 

Profil absolventa

Profil absolventa je koncipován tak, aby student získal kvalitní teoretický základ pro další studium v tomto nebo příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie bude absolvent získávat kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické i manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi budou připraveni pro další studium psychologie a učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

l. část (písemná): posouzení všeobecných vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace.

2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci psychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. V každé části je možno dosáhnout maximálně 50 bodů. Uchazeč tedy může získat maximálně 100 bodů celkem. Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 20 bodů. Za přezkoušení z anglického jazyka v rámci druhé části zkoušky je možno získat 0 až maximálně 5 bodů. Body za znalost anglického jazyka jsou součástí bodového zisku z druhého části zkoušky. I při zisku 0 bodů z anglického jazyka tedy uchazeč může úspěšně projít přijímacím řízením.

Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

 

Další důležitá sdělení

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby, příp. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla zaslána s přihláškou.

K druhé části si uchazeč donese seznam přečtené odborné literatury a případně další náležitosti, kterými může prokázat svůj zájem o obor (potvrzení o absolvované praxi, dobrovolnické činnosti apod.). Opět se bude prokazovat průkazem totožnosti.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než první část.

 

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/) a na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF Dukelská 9, 1. patro). Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

 

Další důležitá sdělení:

Na obor Psychologie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený katedrou pedagogiky a psychologie. Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypisován.

Je nutno počítat s tím, že součástí studia je povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Atkinson, R. a kol. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a reedice
Eyroni, L. a R.: Jak vychovávat děti k hodnotám. Praha, Portál 2000
Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997
Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna. 1995, 1997
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 2003.
Fromm, E.: Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity a další díla
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000
Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 1995
Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 1999
Langmeier, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1974
Matějček, Z.: Psychologie. Praha, SPN 1987
Matějček, Z.: Co děti nejvíce potřebují? Praha, Portál 1995
Matějček, Z.: Po dobrém nebo po zlém. Praha, Portál 1997
Pike, A., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997
Říčan, P.: Psychologie. Praha, Portál 2005
Shapiro, L.E.: Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Praha, Portál 1998
Sokol, J.: Filosofická antropologie - člověk jako osoba. Praha, Portál 2002
Vágnerová, M., Valentová, L.: Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. Praha, UK 1992
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka
 

Přijímací řízení 2016/2017

 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání