PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

SOP

Sociální pedagogika

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 360, e-mail: mproch@pf.jcu.cz;
387 773 220, e-mail: olgav@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce).

 

Profil absolventa

Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost.

Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, obsahuje didaktický test.

Test je zaměřen na tři obsahové a tematické části:

 • Všeobecný rozhled uchazeče ve společensko-vědní problematice (základy filozofie, psychologie, sociologie a politologie přibližně v rozsahu středoškolského studia; historicko-kulturní přehled)
 • Znalost základních pojmů z oblasti sociální pedagogiky, sociální patologie a sociální práce
 • Test obecnějších předpokladů ke studiu (např. logické myšlení aj.)

ukázky testů:   test_sop_ukazka_1.pdf   test_sop_ukazka_2.pdf

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za test je možno získat maximálně 100 bodů. Na základě bodového hodnocení testu budou uchazeči zařazeni do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení

 • Během prezence bude provedena kontrola totožnosti podle OP či pasu.
 • K prezenci se dostavte 15 - 20 min. před zahájením zkoušky.
 • K přijímací zkoušce si vezměte černě píšící propisku nebo mikrofix.
 • Doporučená literatura k přípravě na přijímací řízení SOP

  BLECHA, I. Základy filozofie. 4. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 9788071821472.
  ČERMÁK, V., FIALA, P., HOUBAL, D. Pozvání do politologie. Praha: Vyšehrad, 1994
  DAVID, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
  FÜRST, M. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.
  HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
  KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
  KODRLOVÁ, I. Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Tutor 2003.
  kol. : Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor 2004.
  KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3
  MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-976-3
  PAVLÍK, P. a kol. 1000 otázek a odpovědí. Cvičebnice k přijímacímu řízení na VŠ humanitního směru. Brno: 2004.
  PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. ISBN978-80-87207-02-4
  PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012.
  STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1993
  VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS