mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

SOPk

Sociální pedagogika

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 220, e-mail: olgav@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce).

 

Profil absolventa

Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost.

Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, obsahuje didaktický test.

Test je zaměřen na tři obsahové a tematické části:

  • Všeobecný rozhled uchazeče ve společensko-vědní problematice (základy filozofie, psychologie, sociologie a politologie přibližně v rozsahu středoškolského studia; historicko-kulturní přehled).
  • Znalost základních pojmů z oblasti sociální pedagogiky, sociální patologie a sociální práce.
  • Test obecnějších předpokladů ke studiu (např. logické myšlení aj.).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za test je možno získat maximálně 100 bodů. Na základě bodového hodnocení testu budou uchazeči zařazeni do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení

  • Během prezence bude provedena kontrola totožnosti podle OP či pasu.
  • K prezenci se dostavte 15 - 20 min. před zahájením zkoušky.
  • K přijímací zkoušce si vezměte černě píšící propisku nebo mikrofix.

 

Doporučená literatura

BLECHA, I. Základy filozofie. 4. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 9788071821472.
ČERMÁK, V., FIALA, P., HOUBAL, D. Pozvání do politologie. Praha: Vyšehrad, 1994
DAVID, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
FÜRST, M. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.
HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
KODRLOVÁ, I. Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Tutor 2003.
kol. : Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor 2004.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3
MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-976-3
PAVLÍK, P. a kol. 1000 otázek a odpovědí. Cvičebnice k přijímacímu řízení na VŠ humanitního směru. Brno: 2004.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. ISBN978-80-87207-02-4
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012.
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1993
VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání