mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

SVu

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra společenských věd PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
telefon: 387 773 376, 387 773 378, e-mail: ksv@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je akreditován jako prezenční dvouoborové studium v kombinaci s dalšími nabízenými obory. Výuka oboru je zajišťována Pedagogickou fakultou JU ve spolupráci s Teologickou fakultou JU. Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů základní přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech.

Do studia jsou zařazovány aktuální otázky evropské integrace, práva, multikulturní tolerance i mediální gramotnosti. Cílem studijního oboru je, aby jeho absolventi získali interdisciplinární znalosti, které jim umožní analyzovat i řešit nejrůznější společenské jevy.

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a druhý stupeň ZŠ, případně ve studijního oboru Učitelství občanské výchovy pro druhý stupeň ZŠ. Může však také pokračovat v magisterském studiu společenskovědních disciplín (sociologie, politologie, mediální studia aj.) na fakultách nepedagogického zaměření.

Pro ty absolventy, kteří nebudou mít zájem pokračovat v magisterském studiu, se díky jejich sociálně-vědním kompetencím otevírá celá řada možnosti uplatnění.

Absolvent může působit jako asistent učitele občanské výchovy na základní škole, je schopen vykonávat profese v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Vzhledem k širokému všeobecnému vzdělání v oblasti společenských věd mohou absolventi tohoto studijního oboru nalézt uplatnění ve státní správě a samosprávě, v institucích neziskového sektoru, v médiích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body - celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a ekonomie, českých a světových dějin XX. století. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura:

BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004.
HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 2002.
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál. 2007.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání