Symbol PF Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

SVu

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra společenských věd PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
telefon: 387 773 376, 387 773 378, e-mail: ksv@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je akreditován jako prezenční dvouoborové studium v kombinaci s dalšími nabízenými obory. Výuka oboru je zajišťována Pedagogickou fakultou JU ve spolupráci s Teologickou fakultou JU. Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů základní přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech.

Do studia jsou zařazovány aktuální otázky evropské integrace, práva, multikulturní tolerance i mediální gramotnosti. Cílem studijního oboru je, aby jeho absolventi získali interdisciplinární znalosti, které jim umožní analyzovat i řešit nejrůznější společenské jevy.

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a druhý stupeň ZŠ, případně ve studijního oboru Učitelství občanské výchovy pro druhý stupeň ZŠ. Může však také pokračovat v magisterském studiu společenskovědních disciplín (sociologie, politologie, mediální studia aj.) na fakultách nepedagogického zaměření.

Pro ty absolventy, kteří nebudou mít zájem pokračovat v magisterském studiu, se díky jejich sociálně-vědním kompetencím otevírá celá řada možnosti uplatnění.

Absolvent může působit jako asistent učitele občanské výchovy na základní škole, je schopen vykonávat profese v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Vzhledem k širokému všeobecnému vzdělání v oblasti společenských věd mohou absolventi tohoto studijního oboru nalézt uplatnění ve státní správě a samosprávě, v institucích neziskového sektoru, v médiích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body - celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a ekonomie, českých a světových dějin XX. století. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura:

BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004.
HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 2002.
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál. 2007.