mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

BTV1

Tělesná výchova a sport (jednooborové)

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Cílem studia je připravit absolventa schopného řídící a odborné činnosti v rekreačních, cestovních, kulturních a zájmových zařízeních a organizacích zaměřených na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako pedagogičtí asistenti, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře, zejména v oblasti fitness a především ve sportovním managementu, na úrovni nižších řídicích pozic ve veřejné a státní správě, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

K tomu ovládají potřebné vědomosti a dovednosti ve všech základních odvětvích tělesné výchovy a sportu. V rámci studia navíc mohou získat odbornost v oblasti sportu v kategorii "Instruktor nebo Trenér" aerobiku, kopané, lyžování, snowboardingu, sportovní gymnastiky, vodní turistiky, windsurfingu, zdravotní tělesné výchovy, cykloturistiky, dále Sportovního maséra a Plavčíka. Spektrum možností získání odborností v oblasti sportu není uzavřeno a dále se průběžně vyvíjí.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická a dále je doplněna hodnocením známek ze státní maturity. Tvoří ji pohybové a výkonnostní testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Maximum dosažených bodů z dílčích testů je u bakalářského studia 80 bodů. Dalších 20 bodů získá uchazeč za známky ze státní maturity, tedy celkem 100 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat přijímací zkoušky, musí absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout alespoň 38 bodů. Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, je určeno pořadí o přijetí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu (výsledek preventivní tělovýchovné - sportovní lékařské prohlídky) bude součástí PŘIHLÁŠKY ke studiu na vysoké škole nebo jej uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

Pro přijetí ke studiu jsou předpokladem i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto discipliny.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání