PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

BTV1

Tělesná výchova a sport (jednooborové)

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Cílem studia je připravit absolventa schopného řídící a odborné činnosti v rekreačních, cestovních, kulturních a zájmových zařízeních a organizacích zaměřených na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolvent je schopen v souladu s legislativními požadavky odborné práce působit v rekreačních, cestovních, kulturních, zájmových zařízení i organizacích zaměřených na tělesnou výchovu a sport. K tomu ovládá potřebné vědomosti a dovednosti ve všech základních odvětvích tělesné výchovy a sportu. V rámci studia navíc může získat cvičitelské licence v aerobiku, kopané, lyžování, snowboardingu, sportovní gymnastice, vodní turistice, a windsurfingu, dále licenci sportovního maséra mimo oblast zdravotnictví a plavčíka. Spektrum možností získání dílčích certifikátů není uzavřeno a dále se průběžně vyvíjí. Absolvent je plně připraven pro působení ve vymezeném segmentu tělesné výchovy a sportu, vykazuje vysokou míru profesní adaptability v souladu se soudobými požadavky praxe v oblasti tělovýchovných služeb. Je kompetentní k samostatné organizátorské a řídící práci.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická. Tvoří ji pohybové testy z atletiky, plavání, sportovní gymnastiky a sportovních her. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, gymnastiku, plavání a sportovní hry.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry

Přijímací zkouška trvá jeden den. Doplněna je hodnocením známek ze státní maturity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat přijímací zkoušky, musí absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout alespoň 36 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je u bakalářského studia 90 bodů a 10 bodů za známky ze státní maturity, tedy celkem 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, je určeno pořadí o přijetí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu (výsledek preventivní tělovýchovné - sportovní lékařské prohlídky) bude součástí PŘIHLÁŠKY ke studiu na vysoké škole nebo jej uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

Dále předpokládáme základní pohybové dovednosti u sezónních sportů (např. jízda na kole, lyžování, bruslení atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto discipliny.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS