PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

TVS2

Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2, 371 15 České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Jedná se o bakalářské dvouoborové studium, které je předpokladem pro pozdější navazující studium učitelství střední školy. Studium je prezenční.
Obor se studuje v kombinaci s jedním z oborů, které vypisuje Přírodovědecká fakulta JU.

Přihláška se podává na Přírodovědeckou fakultu, přijatí studenti budou studenty Přírodovědecké fakulty JU.

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor poskytuje základy pohybového učení a pohybové kultivace. Konkrétní znalosti a dovednosti jsou vymezeny studijním plánem a státní závěrečnou zkouškou. Cílem oboru je připravit absolventa pro navazující magisterské studium "Učitelství tělesné výchovy pro střední školy". Studium poskytuje Pedagogická fakulta JU ve spolupráci s dalšími fakultami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Profil absolventa

Absolvent se může uplatnit jako asistent pedagoga a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle školního vzdělávacího programu. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže. Absolvent může pokračovat ve studiu tělesné výchovy v navazujícím magisterském studiu pro vzdělávání pro SŠ.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická. Tvoří ji pohybové testy z atletiky, plavání, sportovní gymnastiky a sportovních her. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, gymnastiku, plavání a sportovní hry. Trvá jeden den.

Podrobné informace o přijímací zkoušce na stránce katedry

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout alespoň 36 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je u bakalářského studia 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, je určeno pořadí o přijetí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu (výsledek preventivní tělovýchovné (sportovní) lékařské prohlídky) bude součástí PŘIHLÁŠKY ke studiu na vysoké škole nebo jej uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

Dále předpokládáme základní pohybové dovednosti u sezónních sportů (např. jízda na kole, lyžování, bruslení atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto discipliny.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS