PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

VKZn

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika oboru

Studium dává možnost získat kvalifikaci učitele 2. stupně základní školy pro obor výchovy ke zdraví.

 

Profil absolventa

Teoretická i praktická příprava směruje k vytváření úplných pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu dané profese, tj. edukace v oblasti lidského zdraví včetně její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Výchova ke zdraví jsou pokládány kompetence diagnostické, komunikativní, psycho-didaktické, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. Požadavky na výstupní kvality absolventů jsou kladeny i do oblasti kompetencí aplikačně výzkumných, neboť úspěšní absolventi magisterského studia se stávají základem budoucího vědeckého zázemí a vědeckého rozvoje oboru Výchova ke zdraví. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního oboru, vypracováním magisterské diplomové práce, vykonáním státních závěrečných zkoušek dosáhne naplnění profesního standardu pedagoga zaměřeného na edukační působení v oblasti lidského zdraví. Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho profesní flexibilitu a kreativitu. Významnou součástí je také absolvování pedagogických praxí, které vytvářejí požadovanou úroveň pedagogických dovedností a kompetencí. Naplnění výše uvedené profesní profilace umožní absolventům působit v oblasti státního i soukromého sektoru, ve vzdělávacích institucích a zařízeních. Postoj absolventa k profesnímu výkonu je podporován preferovaným způsobem vzdělávání v pedagogice, který upřednostňuje konstruktivistické postupy, orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst v oblasti zdravotně výchovné a v oblasti pedagogicko-psychologické.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná. Test obsahuje 50 otázek, každá se hodnotí max. 2 body. Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:
Ukončené bakalářské studium příslušného směru (kopie bakalářského diplomu v daném nebo příbuzném oboru)

Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví ověřuje:
znalosti z etiky, zdravotní propedeutiky, regenerace a rekondice, psychologie zdraví a základy výživy člověka v rozsahu bakalářského studia Výchovy ke zdraví

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z regenerace a rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze základů výživy člověka.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání