Symbol PF Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

VKZn

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika oboru

Studium dává možnost získat kvalifikaci učitele 2. stupně základní školy pro obor výchovy ke zdraví.

 

Profil absolventa

Teoretická i praktická příprava směruje k vytváření úplných pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu dané profese, tj. edukace v oblasti lidského zdraví včetně její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Výchova ke zdraví jsou pokládány kompetence diagnostické, komunikativní, psycho-didaktické, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. Požadavky na výstupní kvality absolventů jsou kladeny i do oblasti kompetencí aplikačně výzkumných, neboť úspěšní absolventi magisterského studia se stávají základem budoucího vědeckého zázemí a vědeckého rozvoje oboru Výchova ke zdraví. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního oboru, vypracováním magisterské diplomové práce, vykonáním státních závěrečných zkoušek dosáhne naplnění profesního standardu pedagoga zaměřeného na edukační působení v oblasti lidského zdraví. Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho profesní flexibilitu a kreativitu. Významnou součástí je také absolvování pedagogických praxí, které vytvářejí požadovanou úroveň pedagogických dovedností a kompetencí. Naplnění výše uvedené profesní profilace umožní absolventům působit v oblasti státního i soukromého sektoru, ve vzdělávacích institucích a zařízeních. Postoj absolventa k profesnímu výkonu je podporován preferovaným způsobem vzdělávání v pedagogice, který upřednostňuje konstruktivistické postupy, orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst v oblasti zdravotně výchovné a v oblasti pedagogicko-psychologické.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná. Test z výchovy ke zdraví obsahuje otázky z výživy, z psychologie se zaměřením na psychologii zdraví, profesní etiku aj. Test obsahuje 50 otázek, každá se hodnotí max. 2 body. Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

 

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

  • Ukončené bakalářské studium

 

Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví je písemná a ověřuje:

  • znalosti z etiky, zdravotní propedeutiky, regenerace a rekondice, psychologie zdraví a základy výživy člověka v rozsahu bakalářského studia Výchovy ke zdraví

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

  • při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z revitalizace a rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze základů výživy člověka.
  • hodnocení otázky - správná odpověď = 1 bod
  • minimální počet bodů z písemného testu je v kategorii "prospěl" 20 bodů.