Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

VKZu

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní a didaktické. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech. Povinné předměty jsou sestaveny z disciplín biologických, pedagogických a psychologických v souladu s aktuálními trendy a koncepcemi dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Povinně volitelné a výběrové předměty jsou rozčleněny do tří specializací.

 

Profil absolventa

Absolvent studia je schopen v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví ve školních zařízeních. Získání těchto kompetencí odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v průběhu studia. Bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové prezenční studium - je přípravou na studium v navazujícím magisterském studijním programu učitelství pro základní školy. Absolvent bakalářského studia Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se uplatní v oblasti státního i soukromého školství, ve speciálních školách a zařízeních (navíc také např. diagnostických a nápravných ústavech, v DDM apod.). Zná evropské a národní kontexty programu "Zdraví pro všechny ve 21. století" přijaté světovým společenstvím a v EU a může koncepčně participovat na programu podpory zdraví na základní škole v oblasti Člověk a zdraví.

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Zpráva sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy.

Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:

  • všeobecný kulturní rozhled uchazeče
  • znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva gymnázií.

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

  • při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25 z psychologie a 25 z biologie člověka
  • test obsahuje celkově 75 otázek
  • z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie hodnocených 1 bodem/1 otázka a 25 z biologie člověka hodnocených 1 bodem/1 otázka

 

Další důležitá sdělení

Zprávu sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy předloží uchazeč nejpozději při přijímací zkoušce.