mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

VKZu

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní a didaktické. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech. Povinné předměty jsou sestaveny z disciplín biologických, pedagogických a psychologických v souladu s aktuálními trendy a koncepcemi dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Povinně volitelné a výběrové předměty jsou rozčleněny do tří specializací.

 

Profil absolventa

Absolvent studia je schopen v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví ve školních zařízeních. Získání těchto kompetencí odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v průběhu studia. Bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové prezenční studium - je přípravou na studium v navazujícím magisterském studijním programu učitelství pro základní školy. Absolvent bakalářského studia Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se uplatní v oblasti státního i soukromého školství, ve speciálních školách a zařízeních (navíc také např. diagnostických a nápravných ústavech, v DDM apod.). Zná evropské a národní kontexty programu "Zdraví pro všechny ve 21. století" přijaté světovým společenstvím a v EU a může koncepčně participovat na programu podpory zdraví na základní škole v oblasti Člověk a zdraví.

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Zpráva sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy.

Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:

  • všeobecný kulturní rozhled uchazeče
  • znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva gymnázií.

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

  • při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25 z psychologie a 25 z biologie člověka
  • test obsahuje celkově 75 otázek
  • z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie hodnocených 1 bodem/1 otázka a 25 z biologie člověka hodnocených 1 bodem/1 otázka

 

Další důležitá sdělení

Zprávu sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy předloží uchazeč nejpozději při přijímací zkoušce.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání