PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

VKZu

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní a didaktické. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplin v povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech. Povinné předměty jsou sestaveny z disciplin biologických, pedagogických a psychologických v souladu s aktuálními trendy a koncepcemi dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Povinně volitelné a výběrové předměty jsou rozčleněny do tří specializací.

 

Profil absolventa

Absolvent studia je schopen v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví ve školních zařízeních. Získání těchto kompetencí odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v průběhu studia. Bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové prezenční studium - je přípravou na studium v navazujícím magisterském studijním programu učitelství pro základní školy. Absolvent bakalářského studia Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se uplatní v oblasti státního i soukromého školství, ve speciálních školách a zařízeních (navíc také např. diagnostických a nápravných ústavech, v DDM apod.). Zná evropské a národní kontexty programu "Zdraví pro všechny ve 21. století" přijaté světovým společenstvím a v EU a může koncepčně participovat na programu podpory zdraví na základní škole v oblasti Člověk a zdraví.

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Zpráva sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy.

Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:

  • všeobecný kulturní rozhled uchazeče
  • znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva gymnázií.

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

  • při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25 z psychologie a 25 z biologie člověka

 

Další důležitá sdělení

Zprávu sportovního lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy předloží uchazeč nejpozději při přijímací zkoušce.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS