PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

VVu

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) je orientován na problematiku výtvarné edukace v primární vzdělávací sféře. Posluchačům nabízí komplexní rozvoj výtvarné senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností při práci se základními výtvarnými médii. Kromě praktických disciplín poskytuje také teoretické základy v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění a dějin architektury.

Tento studijní obor může být zároveň přípravou ke studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro základní školy.

 

Profil absolventa

Absolvent vykazuje praktické dovednosti v základních disciplínách výtvarné tvorby - umí využívat technických postupů a výrazových prostředků kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Disponuje také teoretickými základy v uměnovědných a estetických oborech, stejně jako v oblasti teorie výtvarné edukace. Absolventi bakalářského dvouoborového studia jsou připraveni pro profesní uplatnění v zájmové sféře výtvarné edukace, kultury a tvorby.

 

Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče

Uchazeč nebo uchazečka ke studiu bakalářského programu v oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru, praktické a písemné zkoušky, prokázat dobrou orientaci v oblasti výtvarná kultura a elementární výtvarnou senzibilitu a kreativitu. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích čtyř částí je sledováno dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na předpokládaný rozvoj jeho/jejích odborných a tvůrčích kompetencí v rozmanitých oblastech výtvarného vyjadřování.

 

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení je zkouška z plošných výtvarných disciplín - kresby (hodnocená max. 20 body) a malby (hodnocená max. 20 body), písemná zkouška z dějin výtvarné kultury (hodnocená max. 20 body) a absolvování kolokviálního pohovoru (hodnoceného max. 40 body). U praktických částí zkoušky, které trvají každá 60 minut, se zjišťuje stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně-technických dovedností. Písemná zkouška ověřuje základní orientaci v dějinách výtvarné kultury a trvá 20 minut. Kolokviální pohovor nad domácími pracemi je realizován v délce přibližně 10 minut a prověřuje celkovou výtvarnou gramotnost a kreativní potenciál uchazeče/uchazečky, úroveň jeho/jejích komunikačních dovedností a míru motivace ke studiu ve zvoleném programu.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel), malbu (štětce, temperové barvy, nádobka na vodu), balicí papír a čtvrtku formátu A2.

Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese konvolut přibližně 10 domácích prací, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, portrét) minimální velikosti A3.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech čtyř částí přijímací zkoušky do dvouoborového bakalářského studia oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání je 100 bodů. Minimálně musí uchazeč/uchazečka pro splnění podmínek přijímacího řízení z celkového možného počtu získat alespoň 70 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

KRESBA
Pochopení zadaného úkolu max. 4 body
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 4 body
Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 4 body
Využití formátu a proporční vztahy max. 4 body
Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 4 body
Celkem max. 20 bodů
   
MALBA
Pochopení zadaného tématu/námětu max. 4 body
Úroveň výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 4 body
Kvalita práce s barevnou masou max. 4 body
Kreativní přístup a originalita max. 4 body
Dokončenost max. 4 body
Celkem max. 20 bodů
   
KOLOKVIÁLNÍ POHOVOR
Motivace ke studiu zvoleného oboru max. 5 bodů
Splnění požadavků na domácí práce (kvantita, formát, námětová struktura) max. 10 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 15 bodů
Komunikační dovednosti a způsob vyjadřování max. 10 bodů
Celkem max. 40 bodů
   
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Test z dějin výtvarné kultury max. 20 bodů
Celkem max. 20 bodů

 

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech čtyř částí přijímací zkoušky do dvouoborového bakalářského studia oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání je 100 bodů. Pro přijetí musí uchazeč/uchazečka z celkového možného počtu získat alespoň 70 bodů.

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka
 

Přijímací řízení 2016/2017

 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání