PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

JEDNOOBOROVÉ NEUČITELSKÉ - studijní program N 7505 Vychovatelství:

VVKZn-p, VVKZn-k

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Navazující magisterské studium, prezenční i kombinované, se standardní dobou studia 2 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Navazující dvouleté magisterské studium "Vychovatelství zaměřené na výchovu ke zdraví" je koncipováno takovým způsobem, aby v průběhu studia posluchač získal žádoucí odborné a teoretické kompetence potřebné pro profesi vychovatele. Studijní program je zaměřen jednak na vychovatelství obecně a jednak na výchovu ke zdraví ve smyslu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR a EU. Studium má připravit absolventy na komplexní vychovatelskou činnost, případně spojenou s vedoucí řídící funkcí, zaměřenou na celkový i specifický rozvoj osobnosti dětí a mládeže, jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností. Celá koncepce navazujícího magisterského studia je založena na myšlence, že budoucí absolventi budou tvořivě rozvíjet humanistické principy ve vychovatelské péči. Současně studijní obor nabízí profilaci ve třech specializacích: A - zdravotně pohybová, B - speciálně výchovná, C - kulturně preventivní, které jsou nabízeny v rámci povinně volitelných předmětů.

 

Profil absolventa

Stěžejní kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví jsou kompetence pedagogické, sociálně adaptační, komunikativní, psychologicko-motivační, didakticko-naučné, emočně regulační a relaxačně pohybové. Požadavky na výstupní kvality absolventů jsou kladeny i do oblasti kompetencí aplikačně výzkumných, neboť úspěšní absolventi magisterského studia se stávají základem budoucího vědeckého zázemí a vědeckého rozvoje oboru. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního oboru, vypracováním magisterské diplomové práce a vykonáním státních závěrečných zkoušek dosáhne naplnění profesního standardu pedagogického pracovníka - vychovatele (viz Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 16 Vychovatel) se zaměřením na edukační působení v oblasti rozvoje a podpory lidského zdraví. Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v celé řadě státních i nestátních institucí - v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny a kluby, internátní zařízení, specializované poradny, ústavy sociální péče, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, rodinná centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atd.).

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

 1. absolvování studijní programu B 7507 - Výchova ke zdraví (bonifikace při absolvování studijního oboru na PF JU), Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, B 7401 Tělesná výchova a sport a vykonání písemné přijímací zkoušky z pedagogiky a výchovy ke zdraví. Požadavky na přijímací řízení jsou stejné pro prezenční i kombinovanou formu navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví je písemná a ověřuje:

 • znalosti z pedagogiky a výchovy ke zdraví

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

 • při zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho:
 • 80 bodů z písemné přijímací zkoušky
  • 40 bodů z výchovy ke zdraví
  • 40 bodů z pedagogiky
 • 20 bodů jako bonifikaci
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU s celkovým hodnocením studia "absolvoval(a) s vyznamenáním"

 

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS