mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

JEDNOOBOROVÉ NEUČITELSKÉ - studijní program N 7505 Vychovatelství:

VVKZn-p

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Navazující magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Navazující dvouleté magisterské studium "Vychovatelství zaměřené na výchovu ke zdraví" je koncipováno takovým způsobem, aby v průběhu studia posluchač získal žádoucí odborné a teoretické kompetence potřebné pro profesi vychovatele. Studijní program je zaměřen jednak na vychovatelství obecně a jednak na výchovu ke zdraví ve smyslu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR a EU. Studium má připravit absolventy na komplexní vychovatelskou činnost, případně spojenou s vedoucí řídící funkcí, zaměřenou na celkový i specifický rozvoj osobnosti dětí a mládeže, jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností. Celá koncepce navazujícího magisterského studia je založena na myšlence, že budoucí absolventi budou tvořivě rozvíjet humanistické principy ve vychovatelské péči.

Současně studijní obor nabízí profilaci ve třech specializacích: A - zdravotně pohybová, B - speciálně výchovná, C - kulturně preventivní, které jsou nabízeny v rámci povinně volitelných předmětů.

 

Profil absolventa

Stěžejní kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví jsou kompetence pedagogické, sociálně adaptační, komunikativní, psychologicko-motivační, didakticko-naučné, emočně regulační a relaxačně pohybové. Požadavky na výstupní kvality absolventů jsou kladeny i do oblasti kompetencí aplikačně výzkumných, neboť úspěšní absolventi magisterského studia se stávají základem budoucího vědeckého zázemí a vědeckého rozvoje oboru. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního oboru, vypracováním magisterské diplomové práce a vykonáním státních závěrečných zkoušek dosáhne naplnění profesního standardu pedagogického pracovníka - vychovatele (viz Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 16 Vychovatel) se zaměřením na edukační působení v oblasti rozvoje a podpory lidského zdraví. Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v celé řadě státních i nestátních institucí - v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny a kluby, internátní zařízení, specializované poradny, ústavy sociální péče, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, rodinná centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atd.).

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:
Ve studijním programu B 7507 absolvování oboru Výchova ke zdraví (bonifikace při absolvování studijního oboru na PF JU), Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, a vykonání písemné přijímací zkoušky z pedagogiky a výchovy ke zdraví.

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

 • Při zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho:
 • 80 bodů z písemné přijímací zkoušky
  • 40 bodů z výchovy ke zdraví
  • 40 bodů z pedagogiky

  minimální počet bodů z písemného testu je v kategorii "prospěl" 20 bodů

 • 20 bodů jako bonifikaci
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU s celkovým hodnocením studia "absolvoval(a) s vyznamenáním"

Výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí uchazečů.

 

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání