PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Zn

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterské studium učitelství zeměpisu pro základní školy přímo navazuje na bakalářský obor zeměpis se zaměřením na vzdělávání, resp. na obory obdobné specializace vystudované na jiné vysoké škole. Předměty na tomto stupni výuky stavějí na znalostech studentů z obecné fyzické a sociální geografie, které byly součástí předchozího stupně studia. Podstatná část výuky povinných předmětů je soustředěna: na jedné straně, na regionální geografii světa a poznání specifik světových makroregionů, jednotlivých států, regionů; a na straně druhé, na získání teoretických a praktických didaktických zkušeností při výuce zeměpisu. Studijní program je posílen, při základních předmětech z didaktiky geografie, dvěma dalšími didaktickými předměty. Jedná se o aplikaci badatelsky orientovaného vyučování zeměpisu, významného pro podporu invence u dětí; a dále o problematiku globálního rozvojového vzdělávání jako širšího vzdělávacího záběru, který koresponduje s jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

 

Profil absolventa

Ukončením studia získává absolvent kvalifikaci a způsobilost vykonávat učitelské povolání. Konkrétně učit na základních školách zeměpis v kombinaci s dalším předmětem podle vystudované aprobace. Absolvent učitelské specializace studia zeměpisu na PF JU má, vyjma tradičních didaktických dovedností, teoretické i praktické zkušenosti s využíváním inovativních forem výuky, včetně projektového vyučování a badatelsky orientovaného vyučování zeměpisu. Má poznatky o možnostech a uplatňování globálního rozvojového vzdělávání. Kromě pedagogické praxe se absolvent, s ohledem na komplexní charakter studovaného oboru geografie, může uplatnit také ve veřejné i soukromé sféře, v mimovládním sektoru s orientací na řešení regionálních a prostorových problémů spjatých s otázkami přírody a její ochrany nebo s otázkami sociálně ekonomického rozvoje území apod. Předností absolventů oboru jsou jejich široké schopnosti ve využívání informační techniky, navíc rovněž v oblasti geografických informačních systémů.

 

Přijímací zkouška

  1. Uchazečům o navazující magisterské studium zeměpisu na KGE PF JU, kteří budou k 19. 06. 2015 absolventy bakalářského učitelského studia zeměpisu a dalšího příslušného učitelského oboru na PF JU, katedra do bodového systému přijímacího řízení udělí 100 b.
  2. Uchazečům o přijetí do navazujícího magisterského studia zeměpisu, kteří budou mít složenou státní písemnou bakalářskou závěrečnou zkoušku ze zeměpisu na katedře KGE PF JU, bude v rámci přijímacího řízení uznán výsledek státní písemné bakalářské závěrečné zkoušky na KGE PF  JU.
  3. Ostatní uchazeči a studenti KGE PF JU, kteří nebudou mít úspěšně složenou státní písemnou bakalářskou závěrečnou zkoušku ze zeměpisu, vykonají přijímací zkoušku, jejíž charakter, průběh a obtížnost odpovídá státní písemné bakalářské závěrečné zkoušce ze zeměpisu na KGE PF JU.

 

Bodový přepočet výsledku státní písemné bakalářské závěrečné zkoušky do bodového systému přijímacího řízení:

Počet bodů ze státní závěrečné zkoušky: Počet bodů v systému přijímacího řízení:
60-58 b. 100 b.
57-54 b. 95 b.
53-51 b. 90 b.
50-48 b. 85 b.
47-44 b. 80 b.
43-41 b. 75 b.
40-38 b. 70 b.
37-34 b. 65 b.
33-31 b. 60 b.
30-26 b. 50 b
25-21 b. 40 b.
20-16 b. 30 b.
15-11 b. 20 b.
10-6 b. 10 b.
5-0 b. 0 b.

 

Přičemž podmínky přijímacího řízení splnil ten uchazeč, který dosáhne minimálně 60 b. v bodovém systému přijímacího řízení. Při rovnosti bodů v systému přijímacího řízení o pořadí uchazečů rozhodují studijní výsledky (resp. vážený průměr) z předchozího bakalářského studia. Uchazeči mimo PF JU doloží své studijní výsledky (vážený průměr) řádně potvrzený příslušným studijním oddělením v den přijímacího řízení.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání