Symbol PF Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

JEDNOOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7504 Učitelství pro střední školy

(HVk)n

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

 

Na PF JU probíhá pro absolventy uměleckých či umělecko-pedagogických bakalářských programů dvouleté navazující magisterské studium oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, a to v prezenční formě.

 

Charakteristika studijního oboru

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgš), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s univerzitním základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na ZŠ i SŠ, hře na klavír či sólovému zpěvu na ZUŠ i SPgš, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury.

Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75.

 

Pozn. V akademickém roce 2017/18 se hlavní obor sólový zpěv neotevírá.