PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

(VV)u

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský obor je orientován převážně na problematiku základních uměleckých škol. Absolvent získává elementární dovednosti praktické ve výtvarné oblasti, především v kresbě, grafice, malbě, sochařství, keramice, písmové tvorbě. Bakalář zároveň absolvuje teoretické základy oboru - tj. dějiny výtvarného umění, architekturu, estetiku a základy teorie umění, plastickou anatomii i základy metodiky výtvarné výchovy. Tento studijní program může být přípravou ke studiu v navazujícím magisterském programu.

 

Profil absolventa

Bakaláři budou připraveni zastávat profesní postavení v zájmové sféře výtvarné výchovy a budou kvalifikováni pro různé pozice ve společenské poptávce v oblasti výchovy i ve sféře výtvarné kultury.

 

Přijímací zkouška

Přijímací řízení bude mít dvě části. Uchazeči projdou výběrovým předkolem, které se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 2014 a ve kterém bude posouzen předložený soubor vybraných domácích prací, na jehož základě budou vybraní uchazeči pozváni k další části přijímacího řízení.

Do další části přijímacího řízení postupují ti uchazeči, kteří získají z 8 možných bodů alespoň jeden. U domácích prací není stanovena technika, velikost formátu, počet ani určené téma; důraz je však kladen na zvládnutí figury v kresbě.

Další částí zkoušky bude praktická talentová zkouška z výtvarných disciplín (kresba, malba, sochařství), doplněná písemnou zkouškou ověřující stupeň teoretických poznatků o zvoleném oboru (poznávání děl české a světové výtvarné tvorby). Datum této zkoušky je již dán harmonogramem zkoušek fakulty.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel), malbu (štětce, temperové barvy, nádobka na vodu, podložka), balící papír, čtvrtky formátu A2) a modelování (sochařské špachtle).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Talentová zkouška z výtvarné výchovy obsahuje přijímací zkoušku z kresby, která je hodnocena maximálním počtem 28 bodů, malby - hodnocené maximálně 22 body, modelování - rovněž 22 body.

U těchto praktických zkoušek, které trvají každá 60 minut čistého času, se zjišťuje stupeň talentu a schopnost a míra jeho dalšího rozvoje.

Dále se uchazeč podrobí písemné zkoušce na zjištění znalostí o zvoleném oboru a hloubce zájmu o něj - doporučuje se zejména studium literatury z oboru dějin výtvarného umění, zkouška ověřuje především orientaci v této oblasti. Délka této zkoušky je zhruba 20 minut a maximální počet bodů je 20.

Součástí bodového systému je dále hodnocení předložených domácích prací z výběrového předkola, které mohou být oceněny maximálně 8 body.

Celkový možný maximální počet dosažených bodů u talentové zkoušky z výtvarné výchovy je 100 bodů.

Minimální počet bodů pro hodnocení "prospěl" je 20 bodů.

 

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS