Symbol PF Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ZVTp, ZVTk

Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 322, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje odbornou způsobilost v oblasti výrobní techniky a výrobních strojů pro vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. Poskytuje též kvalifikaci v souvisejících oblastech, jako jsou technická dokumentace, projektování s využitím počítače, využívání energií, surovin a materiálů, ekonomika, řízení, organizace a psychologie práce, ekologie, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Profil absolventa

Absolventi splní požadavek získání odborné kvalifikace vycházející ze zákona č. 563/2004 Sb. s provedenými změnami a doplňky zákonem č. 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007, podle paragrafu 9, odstavce 3, písmene a) pro mistry odborného výcviku. Obor je vhodný i pro další zájemce o technicky zaměřené studium.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům je přijímací zkouška prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku studia na SŠ:

  • maturita z jednoho z profilových předmětů*) (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b)
  • celkový studijní průměr**) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč/ka musí dosáhnout minimálního počtu 30 bodů. Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Další důležitá sdělení

  • Uchazeči se dostaví i v případě prominutí přijímací zkoušky v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, (maturitní vysvědčení a vysvědčení z jednotlivých ročníků), které prokazují bodové ohodnocení.

 

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (profilové disciplíny z Elektrotechniky, Výpočetní techniky, Strojírenství, Stavebnictví, ...), resp. Blok odborných předmětů technického zaměření.

**) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel