mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ZVTp, ZVTk

Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 322, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje odbornou způsobilost v oblasti výrobní techniky a výrobních strojů pro vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. Poskytuje též kvalifikaci v souvisejících oblastech, jako jsou technická dokumentace, projektování s využitím počítače, využívání energií, surovin a materiálů, ekonomika, řízení, organizace a psychologie práce, ekologie, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Profil absolventa

Absolventi splní požadavek získání odborné kvalifikace vycházející ze zákona č. 563/2004 Sb. s provedenými změnami a doplňky zákonem č. 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007, podle paragrafu 9, odstavce 3, písmene a) pro mistry odborného výcviku. Obor je vhodný i pro další zájemce o technicky zaměřené studium.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům je přijímací zkouška prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku studia na SŠ:

  • maturita z jednoho z profilových předmětů*) (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b)
  • celkový studijní průměr**) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

 

Další důležitá sdělení

  • Uchazeči se dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, (maturitní vysvědčení a vysvědčení z jednotlivých ročníků), které prokazují bodové ohodnocení.
  • Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud dosáhne alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (profilové disciplíny z Elektrotechniky, Výpočetní techniky, Strojírenství, Stavebnictví, ...), resp. Blok odborných předmětů technického zaměření.

**) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání