PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ZVTp, ZVTk

Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 322, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje odbornou způsobilost v oblasti výrobní techniky a výrobních strojů pro vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. Poskytuje též kvalifikaci v souvisejících oblastech, jako jsou technická komunikace, projektování s využitím počítače, využívání energií, surovin a materiálů, ekonomika, řízení, organizace a psychologie práce, ekologie, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Profil absolventa

Absolventi splní požadavek získání odborné kvalifikace vycházející ze zákona č. 563/2004 Sb. s provedenými změnami a doplňky zákonem č. 264/2006 Sb. s účinností ¨ od 1. ledna 2007, podle paragrafu 9, odstavce 3, písmene a) pro mistry odborného výcviku. Obor je vhodný i pro další zájemce o technicky zaměřené studium.

 

Přijímací zkouška

Okruhy požadavků k přijímací zkoušce jsou chápány v rozsahu učebního plánu fyziky na středních školách. Vlastní přijímací zkouška je ústní pro uchazeče, kteří nesplní ani jedno z níže uvedených kritérií k prominutí přijímací zkoušky. Uchazeč při ústní zkoušce řeší problémovou úlohu, která svou obtížností odpovídá základním poznatkům učiva středních škol podle platných učebnic schválených MŠMT.

Uchazečům o studium bude prominuta přijímací zkouška a obdrží 100 bodů, jestliže splní alespoň jeden z níže uvedených požadavků:

  • vykonání maturity alespoň z jednoho z níže uvedených předmětů*) s prospěchem výborně nebo chvalitebně,
  • absolvování Doplňkového pedagogického studia pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku.

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (profilové discipliny z Elektrotechniky, Výpočetní techniky, Strojírenství, Stavebnictví, ...), resp. Blok odborných předmětů technického zaměření - viz výše.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Na základě počtu získaných bodů se vytvoří pořadí všech uchazečů. Z rozhodování o přijetí budou vyřazeni ti uchazeči, kteří dosáhli celkem 24 a méně bodů a také ti, kteří sice splňují některé kritérium pro prominutí přijímací zkoušky, avšak nedostaví se ani v jednom ze stanovených termínů.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří splňují některé z vyhlášených kritérií pro prominutí přijímacích zkoušek se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které toto kritérium dokazují.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS