Symbol PF DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství 1. stupně ZŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského studijního programu v oborech:

  • Učitelství pro druhý stupeň ZŠ.
  • Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ).
  • Pedagogika.
  • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
  • Speciální pedagogika.
  • Vychovatelství.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 758/2017-1-96.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná - cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Cílem programu je příprava učitelů pro výuku na 1. stupni ZŠ v souladu s RVP, rozšíření odborné kvalifikace o způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky a pedagogické praxe, které odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia a individuální výuky. Absolvování pedagogické praxe doloží účastníci písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura 20 20     Zk
Matematika a její aplikace 20   20   Zk
Informační a komunikační technologie 10 10     Zp
Člověk a jeho svět 16   8 8 Zp
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2     2 Zp
Tělesná výchova 8     8 Zp
Umění a kultura Hudební výchova 8   8   Zp
Výtvarná výchova 8   8   Zp
Člověk a svět práce 8   8   Zp
Speciální pedagogika 20 12 8   Zk
Psychologie 20 12 8   Zk
Pedagogika 20 20     Zk
Pedagogicko psychologická diagnostika 20   8 12 Zk
Pedagogická praxe 20     20 Zp
Závěrečná práce         Zp
Závěrečná zkouška          
Celkem 200 74 76 50  

 

Studijní opory:

Přijatí uchazeči obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na učitelství 1. stupně ZŠ, ověřením získaných odborných znalostí a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 120 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 90 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 25. 6. 2018 do 30. 11. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Mgr. Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: LS AR 2018/2019

Odborný garant: Mgr. Renata Jandová, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

Organizační garant: Centrum DVPP, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, přibližně 2× za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 a jeden pracovní den ve zkouškovém období.