Symbol PF DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 1

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro asistenty pedagoga 1

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

  • absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/a)
  • absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného studijního programu než v oblasti pedagogických věd, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/b)
  • absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/c)
  • absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/d)
  • absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením vzdělávacího programu v oboru s pedagogickým zaměřením (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/e)
  • absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením jiného vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/f)

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 36327/2015-1-884.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek, seminářů a praxe.

 

Cíle studia:

Absolvent dosáhne následujících kompetencí:

Orientaci v roli asistenta pedagoga, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a schopnost podpory žáků při zvládání požadavků školy.

Orientaci v systému a organizaci školy, včetně školských právních předpisů a vnitřních předpisů školy.

Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech.

Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy.

Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením a s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy.

Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Orientaci v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.).

Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi.

Cílem je připravit absolventy na výkon povolání Asistent pedagoga.

Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Typ ukončení Garanti
Modul 1: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 20 Zk PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Škola jako systém 2   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů 3   Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka 4   Mgr. Renata Jandová
Základy didaktické a výchovné činnosti 3   Mgr. Iva Žlábková, Ph.D.
Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Modul 2: Podpora žáka 25 Zk Mgr. Renata Jandová
Orientace v požadavcích školy na žáka 3   Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Základy psychohygieny učení 3   Mgr. Renata Jandová
Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky 4   Mgr. Renata Jandová
Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Základní znalosti řešení výchovných problémů 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Modul 3: Systém péče o žáka 10 Zk Mgr. Martin Ševčík
Systém péče o žáka 3   Mgr. Martin Ševčík
Základní právní předpisy 4   Mgr. Martin Ševčík
Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR 3   Mgr. Martin Ševčík
Modul 4: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga 25 Zk Mgr. Marie Najmonová
Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání 5   Mgr. Marie Najmonová
Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 6   Mgr. Marie Najmonová
Specifika práce se žáky se zdravotním postižením 6   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Komunikační dovednosti asistenta pedagoga 4   Mgr. Renata Jandová
Modul 5: Praxe 40 Zp PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Celkem: 120    

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí - kolokvium.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie dokladu ukončeného vzdělání.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Organizační garant: Mgr. Renata Jandová, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.