Symbol PF DVPP - Učitelství informatiky pro SŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství informatiky pro SŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele informatiky střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou učitelé informatiky (informačních technologií, výpočetní techniky) pro 2. stupeň ZŠ, kteří si chtějí rozšířit odbornost pro výuku informatiky na střední škole.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7675/2017-1-351.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná - přímá výuka a e-learning.

 

Cíle studia:

Cílem studijního programu je připravit učitele informatiky pro střední školy, doplnit vzdělání učitelů, aprobovaných pro informatiku na základní škole.

Absolvent studia je učitel schopný vést, připravovat a diagnostikovat výuku informatiky na SŠ a se zřetelem k očekávaným výstupům ji plánovat, učitel - tvůrce kvalitního kurikula, používající adekvátní metodické postupy směřující k naplnění kompetencí, odborník připravený v teoretické i praktické rovině v oblasti pedagogiky, psychologie, scientního základu informatiky a informačních technologií a oborově didakticky proškolený.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 130 hodin přímé výuky a 120 hodin e-learningu. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Programování 43 43     Zk
Principy počítačů 27   27   Zk
Správa a navrhování edukačního webu 23     23 Zk
Teorie konečných automatů 23   23   Zk
Umělá inteligence 23     23 Zk
Didaktika informatiky pro SŠ 30 30     Zk
Didaktika programování 23   23   Zk
Edukační robotika 8     8 Zk
Obecná didaktika 15 15     Zk
Sociální pedagogika 5   5   Zk
Speciální pedagogika 5   5   Zk
Vývojová psychologie 10 10     Zk
Psychopatologie, sociální patologie 10   10   Zk
Práce s nadanými jedinci 5   5   Zk
Pedagogická praxe 20     20  
Závěrečná zkouška          
Celkem 270 98 98 74  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce a ověřením získaných odborných znalostí.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Organizační garant: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D., pexa@pf.jcu.cz telefon 387 773 075

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.