Symbol PF DVPP - Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele matematiky pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7675/2017-1-351.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná - cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti matematiky pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem matematiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 150 hodin přímé výuky a 100 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Matematická analýza 1 20 20     Zk
Lineární algebra 8 8     Zk
Matematická analýza 2 16   16   Zk
Lineární algebra a geometrie 16   16   Zk
Planimetrie 8 8     Zk
Základy matematické logiky 8 8     Zp
Algebra 1 16 16     Zk
Geometrie 1 16   16   Zk
Výpočetní technika pro matematiky 1 8 8     Zp
Matematická analýza 3 14     14 Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 1 8   8   Zk
Deskriptivní geometrie 1 8 8     Zk
Diskrétní matematika 8     8 Zp
Numerická matematika 1 8     8 Zk
Didaktika matematiky 1 16 4 12   Zk
Matematická analýza 4 8     8 Zk
Algebra 2 8   8   Zk
Didaktika matematiky 2 16     16 Zk
Geometrie 2 8 8     Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 2 8     8 Zk
Dějiny matematiky 8   8   Zp
Metody řešení úloh 8   8   Zp
Základy finanční gramotnosti 8 8     Zp
Praxe 20     20 Zp
Celkem   96 92 82  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Organizační garant: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., pech@pf.jcu.cz telefon 387 773 071

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.