Symbol PF DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 16319/2016-1-487.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Cílem vzdělávacího programu je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 100 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 15 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2
I. MODUL 30 30   Zk
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství        
II. MODUL 25 15 10 Zk
Pracovní právo        
III. MODUL 25 10 15 Zk
Financování školy        
IV. MODUL 20 10 10 Zk
Organizace školy a pedagogického procesu        
Třídenní stáž 15   15 Zp
Celkem 115 65 50  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 12 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 25. 6. 2018 do 30. 11. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Mgr. Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: LS AR 2018/2019

Odborný garant: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., mproch@pf.jcu.cz telefon 387 773 049

Organizační garant: Mgr. Renata Jandová, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, přibližně 2× za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00.