Symbol PF DVPP - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele technické výchovy pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku technické výchovy na 2. stupni základní školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7675/2017-1-351

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná - cyklus přednášek, seminářů, e-learning.

 

Cíle studia:

  • absolvent získává požadovanou odbornou způsobilost pro vedení výuky obecně technických předmětů v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu na základní škole,
  • dokáže se orientovat v odborné problematice a v samostudiu si doplňovat aktuální poznatky z oboru,
  • je způsobilý k vedení technických volnočasových aktivit, zájmových útvarů v domech dětí a mládeže a dalších výchovných zařízeních,
  • je schopen kvalifikovaně využívat a obsluhovat technické výukové prostředky, výpočetní a audio vizuální techniku a zvládnout jejich drobný technický servis.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé a distanční výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Technické materiály a konstrukce I - nekovy 10 10   Zk
Technické materiály a konstrukce II - kovy 10   10   Zk
Technologie zpracování kovů 10     10 Zk
Speciální měření - nedestruktivní a destruktivní zkoušky 6   6   Zp
Strojní součásti 6   6   Zk
Stroje a zařízení 6     6 Zk
Elektronika 14     14 Zk
Elektrotechnika 14   14   Zk
Praktika z elektroniky 6   6   Zp
Automatizace a řízení 16     16 Zk
Technická dokumentace 12   12   Zk
Technická mechanika 20   10 10 Zk
Technická praktika - nekovy, kovy 26 26     Zp
Didaktika technické výchovy 50 25 25   Zk
Bezpečnostní předpisy 10   10   Zk
Ekonomika a marketing 8   8   Zk
Obecné otázky a dějiny techniky 6     6 Zp
Počítačem podporované projektování 14     14 Zp
Heuristické procesy v technice 6 6     Zp
Závěrečná práce         Zp
Pedagogická praxe         Zp
Celkem 250 71 93 76  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, závěrečnou zkouškou před komisí a prezentací praktické ukázky výuky. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

Organizační garant: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., raset@pf.jcu.cz telefon 387 773 051

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.