Symbol PF DVPP - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 32883/2016-2-901.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek, seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství výchovy ke zdraví na druhém stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství 2. stupně ZŠ jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních předmětů, psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Didaktika výchovy ke zdraví pro učitele 12 12     Zk
Výchova k zodpovědnosti za zdraví 12 12     Zp
Adekvátní pohybové aktivity a režimy 12 12     Zp
Výživa a zdraví 20 20     Zk
Anatomie a fyziologie člověka 20 20     Zk
Pedagogické aspekty rizikového chování 12 12     Zk
    88      
Výživa a kvalita potravin 20   20   Zk
Volnočasové aktivity podporující zdraví 12   12   Zp
Seminář k závěrečné práci (metodologie) 10   10   Zp
Problematika nadváhy a obezity ve školské praxi 12   12   Zk
Pedagogická praxe souvislá 20   20   Zp
Psychologie zdraví 12   12   Zk
    86    
Zdravý životní styl 20     20 Zk
Etiopatogeneze civilizačních chorob 12     12 Zk
Pedagogika sportu a pohybových aktivit 12     12 Zk
Regenerace a revitalizace 12     12 Zp
Motivace podpory zdraví 12     12 Zp
Seminář k závěrečné práci a prezentaci 8     8 Zp
Celkem 250     76  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

Organizační garant: doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D., kukacka@pf.jcu.cz telefon 387 773 168

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.