Symbol PF DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele zeměpisu pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku zeměpisu pro střední školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7675/2017-1-351.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek, seminářů.

 

Cíle studia:

Program je zaměřen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky zeměpisu na středních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z kartografie, GIS a dálkového průzkumu Země, z planetární a fyzické geografie, sociální geografie, z regionální geografie jednotlivých kontinentů a z regionální geografie ČR. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel zeměpisu na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat zeměpis na středních školách.

 

Rozsah studia:

Výuka probíhá v pětihodinových blocích po dobu 30 týdnů. Celková časová dotace na přímou výuku činí 200 vyučovacích hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Kredity Časová dotace Typ ukončení
Pedagogika SŠ 9 25 ZK
Psychologie SŠ 9 25 ZK
  18 50  
Kartografie, GIS a dálkový průzkum Země 4 10 ZK
Planetární geografie 3 5 ZK
Fyzická geografie I 3 5 ZK
Fyzická geografie II 4 10 ZK
Fyzická geografie III 4 10 ZK
  36 40  
Sociální geografie      
Sociální geografie I 4 10 ZK
Sociální geografie II 4 10 ZK
Sociální geografie III 4 10 ZK
  12 30  
Regionální geografie      
Regionální geografie Afriky, Austrálie a Oceánie 4 5 ZK
Regionální geografie Ameriky 4 10 ZK
Regionální geografie Asie 4 10 ZK
Regionální geografie Evropy 4 10 ZK
Regionální geografie ČR 5 15 ZK
  21 50  
Didaktika geografie pro střední školy      
Didaktika geografie 9 30 ZK
Závěrečná písemná práce 12    
  21 30  
Počet kreditů a hodin výuky celkem: 108 200  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D.

Organizační garant: Mgr. Jíří Rypl, Ph.D., rypl@pf.jcu.cz telefon 387 773 059

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.