Symbol PF DVPP - Koordinátor ICT

DVPP - Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Koordinátor ICT

Typ programu:

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou metodici škol v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 758/2017-1-96.

 

Účel vzdělávání:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 758/2017-1-96.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná - cyklus přednášek, seminářů, e-learning.

 

Cíle studia:

Cílem studijního programu je prohloubení a rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků k metodickému vedení učitelů školy v oblasti ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a řízení naplňování standardu ICT služeb.

Hlavním cílem je vybavení absolventa studia potřebnými didaktickými, řídícími a správcovskými kompetencemi stejně jako přehledem o současné situaci v oblastech souvisejících s výkonem funkce metodika školy pro ICT.

 

Rozsah studia:

Studium zahrnuje 250 hodin, z nichž 100 hodin bude přímé výuky a 150 hodin bude probíhat distanční formou (e-learningové kurzy na https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=92). Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu na https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=92) nebo formou osobních konzultací.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Využití počítače ve vzdělávacím procesu 9 + 16 x      
Příprava žákovských projektů 6 + 8 x      
Tvorba ICT plánu školy 6 + 8 x      
ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie 10 + 16 x      
Výukový software a jeho evaluace 6 + 4   x    
Informační systém školy 6 + 8   x    
Počítač a volný čas dětí a mládeže 6 + 8   x    
Důležité anglické termíny a pojmy v ICT 6 + 8   x    
Autorské právo, bezpečnost na Internetu, netiketa 6 + 4   x    
Užití ICT ve speciální pedagogice 9 + 16   x    
          Ročníková zkouška
Počítačové sítě ve školách 9 + 16     x  
Webová prezentace školy 9 + 16     x  
Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT 6 + 8     x  
Moderní technologie a aktuální zdroje informací 6 + 14     x  
          Ročníková zkouška
Celkem 250        

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=92

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 7 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Studijní referentka CŽV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019

Odborný garant: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

Informace též na https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/celozivotni-vzdelavani/ict-koordinator/