Symbol PF Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé přírodopisu, tělesné výchovy nebo výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24561/2018- 1- 734.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termín konání kurzu:

25. 9. 2019, 9:00–16:00 hodin.

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J304.

 

Úplata za kurz:

1 400,- Kč

Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Storno podmínky:

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 9 až 5 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.

 

Příjem přihlášek: do 11. 9. 2019

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=12017

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - seminář.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti, které mu umožní smysluplné využití badatelsky orientovaného vyučování biologie člověka ve výuce přírodopisu, tělesné výchově a výchově ke zdraví na 2. stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia. Absolvent kurzu získá tištěné podklady k šesti úlohám. Principy badatelsky orientovaného vyučování bude schopen aplikovat při vytváření vlastních materiálů. Naučí se vyhledávat připravené úlohy vycházející z principů BOV a podle svých možností upravovat pro cílovou skupinu žáků.

 

Rozsah studia:

8 vyučovacích hodin.

 

Studijní plán:

Badatelsky orientovaná výuka (BOV, anglicky inquiry based education) je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování přírodních věd. Učitel vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek. Výuka nabízeného vzdělávacího programu probíhá formou řešení úloh a je zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách):

 • Úvod do problematiky badatelsky orientovaného vyučování [1 hod.]
  Seznámení s principy badatelsky orientovaného vyučování. Zhodnocení aktivizujících metod výuky tématu biologie člověka. Možnosti zadávání a organizování práce žáků.
 • Síla svalstva aneb i hubeňour může překvapit… [2 hod.]
  Výzkumné týmy zvolenými postupy otestují sílu svalstva žáků třídy, využity mohou být různé postupy včetně motorických testů nebo dynamometrie. Výsledky prezentované jednotlivými týmy budou diskutovány. Výstupem je hlubší porozumění tématu, hledání souvislostí a kladení nových otázek.
 • Kupředu, zpátky (nebo stranou) ni krok! [1 hod.]
  Badatelským postupem bude řešeno zastavení krvácení na příkladu porušení cévní stěny (model krve v cévě) a význam chlopní na příkladu srdeční masáže (model stlačovaného srdce).
 • Foukni … a něco si přej [1 hod.]
  Badatelským způsobem bude zkoumána funkčnost dýchacího aparátu. S pomocí snadno dostupných pomůcek bude sestaven model plic a měřena vitální kapacita plic.
 • Poznáme se podle stop? [1 hod.]
  Posouzení plochosti nohy pomocí plantogramu je zasazeno do širších souvislostí anatomických a zdravotních. Studenti se zamyslí nad souvislostmi vytvoření klenby nožní u anatomicky moderního člověka a nad vlivy, které negativně a pozitivně působí na klenbu nožní, a dále nad využitím otisků nohy v kriminalistice.
 • Ukaž mi ruku a já Ti povím, kdo jsi [1 hod.]
  Posouzení dermatoglyfů je zasazeno do širších vývojových souvislostí. Studenti se zamyslí nad vytvoření papilárních linií u anatomicky moderního člověka, a dále nad využitím otisků prstů v kriminalistice.
 • Zpátky na čtyři? [1 hod.]
  Posouzení bipedního a kvadrupedního způsobu lokomoce je zasazeno do širších souvislostí anatomických. Studenti se zamyslí nad souvislostmi bipedního pohybu u anatomicky moderního člověka a náročností bipedního a kvadrupedního způsobu pohybu.

 

Studijní opory:

Absolvent kurzu získá tištěné podklady k šesti úlohám.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy. Vybrané materiály, vytvořené v rámci kurzu, budou vystaveny na webové stránce kurzu.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborný garant: RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. , e-mail: mhruskova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 009

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz, tel: 387 773 025

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu zašle před zahájením výuky konkrétní organizační pokyny a informace na e-mail uvedený v přihlášce.
Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.