Symbol PF Tvorba webových aplikací v PHP

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé informatiky na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termíny konání kurzu:

5. 10. a 12. 10. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242.

 

Úplata za kurz:

2 000,- Kč

Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Storno podmínky:

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.

 

Příjem přihlášek: od 14. 9. 2018 do 13. 9. 2019

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=11311

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - seminář.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti důležitých oblastí a principů tvorby webových aplikací, které mu umožní samostatně vytvářet skripty v PHP a dále navázat ve svém dalším vzdělávání na získaný základ. Absolvent kurzu porozumí klíčovým tématům tvorby aplikací jako je klient-server architektura, zpracování PHP skriptů, HTTP požadavky, práce s formuláři, práce s databází a zabezpečení aplikace, session a cookie a standardy pro tvorbu webových stránek. Nabytých zkušeností a informací lze využít při výuce programování a tvorby webových aplikací.

 

Rozsah studia:

16 vyučovacích hodin.

 

Studijní plán:

Vzdělávací program uvádí účastníka do základů programování v PHP, tak aby porozuměl klíčovým tématům tvorby dynamického webu. Účastník se nejprve seznámí v rámci daného tematického bloku s teoretickým základem a následně si na příkladech s různými úrovněmi obtížností osvojí práci v PHP na zadaných typových úkolech.

 • Seznámení s architekturou klient - server v kontextu vývoje webových aplikací [1 hod.]
  Účastník je seznámen se základními principy klient - server, webový a MySQL server, PHP interpret a další. Účastník porozumí procesu zobrazení webové stránky v prohlížeči.
 • Základy práce v PHP [5 hod.]
  Seznámení s teoretickými základy PHP a verzemi PHP, tvorbou základního programu v PHP a syntaxí, prací s proměnnými, řetězci, řídícími strukturami, cykly, funkcemi a vkládáním dalších PHP souborů.
 • Práce s databází [3 hod.]
  Tématická oblast uvádí do možností práce s databází a propojení PHP skriptů s databází. Účastník si vyzkouší načítat data z databáze, vkládat, upravovat a mazat je.
 • Zpracování formuláře a HTTP metody [4 hod.]
  V této části kurzu účastník využije nabytých znalostí a dovedností pro propojení HTML formulářů, PHP skriptu a práce s databází pro realizaci komplexnějších úloh. Porozumí zvláště bezpečnostním zranitelnostem jako například SQL injection.
 • Session a cookie [2 hod.]
  Účastník porozumí práci se session a cookie. Porozumí možnostem a úskalím jejich využití. Prakticky bude procvičeno realizací přihlašování prostřednictvím formuláře.
 • Zásady tvorby moderních webových aplikací [1 hod.]
  Tematická oblast seznamuje se standardy vývoje webových stránek a aplikací. Dále seznamuje s využívanými postupy při správě projektu a využívanými nástroji. Uvádí do pokročilejších technik tvorby aplikací a jejich architektury.

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 15 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborný garant: Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (vyučující Jiří Dušek)

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz, tel: 387 773 025

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.