Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru. V souvislosti s přechodem na kreditní systém studia dochází k odlišné organizaci státních závěrečných zkoušek a určité rozvrhové rozvolněnosti. Proto může u některých studentů nastat alternativa dřívějšího nástupu na praxi, většinou v měsíci září. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

Organizace praxe

Student si sám vybere školu (popřípadě školy, když na škole nejsou oba aprobační předměty), kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy. Student koná praxi na tom stupni školy, který odpovídá jeho studijnímu programu (základní škola, střední škola), případné výjimky konzultuje s metodikem katedry.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe zde bude ke stažení v brzké době. S touto žádostí navštíví student ředitele školy, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel školy souhlasit s konáním praxe, podepíše Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 111 do 31. 12. pokud bude konat praxi v letním semestru a do 30. 6. pro praxi v zimním semestru.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU doporučuje všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti za újmu. Více informací: http://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php

 

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, u kombinovaného studia oboru F-TchV 2 týdny, student vyučuje týdně 6 hodin a 3 hodiny hospituje v každém svém aprobačním předmětu a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího. Při nedostatku hodin některého aprobačního předmětu na škole je možné organizovat hodiny v příbuzném předmětu (hospitace) nebo zvýšit počet hodin ve druhém aprobačním předmětu.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe škola zašle fakultě na oddělení praxe hodnocení studenta a dohodu o provedení práce pro uvádějící učitele. Oddělení praxe předá hodnocení metodikovi katedry, který potom studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

1. krok - před zahájením praxe:

Student si v požadované škole nechá potvrdit Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe (tiskopis žádosti zde bude ke stažení v brzké době)

Tento vyplněný dokument odevzdá na oddělení praxe PF JU

2. krok - při začátku praxe:

Student si stáhne nebo předá supervizorovi praxe následující dva dokumenty:

Tyto vyplněné dokumenty předá škola, nebo student na oddělení praxe PF JU po skončení praxe.