Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 1. st. ZŠ - prezenční studium

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Skutečná doba pedagogické praxe ve škole jsou 4 týdny. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

Organizace praxe

Student si sám vybere školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou. Fakulta požádá ředitele školy, aby podle místních podmínek pomohl zajistit studentu účast na některé málotřídní škole, aby se mohl prakticky seznámit s organizací výchovně vzdělávacího procesu i v tomto typu školy.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe zde bude ke stažení v brzké době. S touto žádostí navštíví student ředitele školy, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel školy souhlasit s konáním praxe, podepíše Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 111 do 31. prosince.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU doporučuje všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti za újmu. Více informací: http://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php

 

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, student vyučuje týdně 12 hodin a 6 hodin hospituje a zúčastňuje se rozborů svých hodin a pohospitačních pohovorů. Studenti se specializací cizího jazyka vyučují 9 hodin všeobecným předmětům a 3 hodiny cizímu jazyku a hospitují 4 hodiny u všeobecných předmětů a 2 hodiny u cizího jazyka. Praxe probíhá po celou dobu v jedné určené třídě.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe zapíše ředitel školy absolvovanou praxi do indexu na straně 52. Uvádějící učitel zhodnotí činnost a práci přiděleného studenta (příp. i na málotřídní škole) na přiloženém tiskopisu a ředitelství ZŠ hodnocení předá studentovi nebo je zašle nejpozději do týdne na katedru pedagogiky dr. Notovi. Student si prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky domluví konzultaci u dr. Noty.

Na konzultaci donese přípravy na výukové hodiny, vlastní reflektivní záznamy (zaznamenané po každé odučené hodině), hodnocení učitele (pokud toto hodnocení nebylo po skončení praxe zasláno ředitelem školy na katedru pedagogiky a psychologie). Splnění výše uvedených požadavků je podmínkou pro získání zápočtu z předmětu souvislá pedagogická praxe. Na včasné zaslání hodnocení je vázáno udělení zápočtu a uzavření indexu před konáním státní závěrečné zkoušky a současně i odměna uvádějícímu učiteli.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033  099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

 

1. krok - před zahájením praxe:

Student si v požadované škole nechá potvrdit Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe (tiskopis žádosti zde bude ke stažení v brzké době)

Tento vyplněný dokument odevzdá na oddělení praxe PF JU

2. krok - při začátku praxe:

Student si stáhne nebo předá supervizorovi praxe následující dva dokumenty:

Tyto vyplněné dokumenty předá škola, nebo student na oddělení praxe PF JU po skončení praxe.