Anotace diplomových prací - 1998 - Katedra biologie

Anotace diplomových prací - 1998

Katedra biologie

Jan Schuster

Reakce rostlin na zasolení půdy: Rozdíl mezi kulturní rostlinou a jí příbuznou rostlinou plevelnou.

Tato práce vypracovaná v letech 1997-98, zkoumá vliv zvýšené salinity na rostliny, u kterých tento fenomen vyvolává stresovou situaci. Práce porovnává stresovou reakci u rostliny kulturní a jí příbuzné plevelné. Ukazuje vliv stresu ze zasolení na metabolické procesy a následně na vývoj a růst rostliny. Jako pokusné rostliny byly použity oves setý (Avena sativa) a ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescenes).

Vedoucí práce: Mgr. Renata Fialová, Dr.

Jana Březinová

Reakce rostlin na různou výživu dusíkem: Rozdíl mezi kulturní rostlinou a jí příbuznou rostlinou plevelnou.

Cílem práce je testování rostliny kulturní (Avena sativa) a jí příbuzné, konkurenční rostliny plevelné (Avena fatua) pod vlivem různého stupně dusíkaté výživy. Rostliny byly pěstovány metodou vodní kultury v roztoku kontrolním a v roztocích s nedostatkem a nadbytkem dusíku. Ke stanovení vlivu různé úrovně dusíku na růst a produkci biomasy byla použita gravimetrická metoda.

Vedoucí práce: Mgr. Renata Fialová, Dr.

Zdeňka Bělohoubková

Využití naučné stezky u Irů lípy pro výuku prvouky na 1. stupni

DP obsahuje informace o naučné stezce u Irů lípy, poskytuje charakteristiku Centra ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Hlavní náplní jsou výukové programy pro jednotlivá roční období. Programy jsou určeny k osvojení, prohloubení, opakování nebo doplnění prvoučného učiva žákům 1.st. základní školy, s menšími úpravami potom dětem ve školách mateřských. Jednotlivým programům předchází úvodní motivační hodina, kterou učitel provádí ještě před samotným výukovým programem a po provedení výukového programu následuje jeho další využití ve vyučování. Cílem všech programů je naučit děti vnímat přírodu smysly, naučit se pozorovat a naslouchat zvukům přírody a získat kladný citový vztah k přírodě.

Vedoucí práce: H. Klimešová, CEV Dřípatka, Prachatice

Petra Bláhová

Výukový program "Biotop les", jeho využití a realizace v CEV Dřípatka

DP se zabývá zejména problémem využití naučné stezky pro vytvoření výukového programu "Biotop les" pro 1. st. ZŠ. Důraz je kladen především na výukový program pro 4.ročník. Pro 3. a 5. ročník jsou vypracovány návrhy výukových programů. Úvodní část diplomové práce následuje seznámení s centrem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích a s naučnou stezkou "Pod Vyhlídkou I.". V hlavní části jsou pak rozpracovány úkoly na jednotlivých zastaveních naučné stezky a vypracovány návrhy pracovních listů pro jednotlivé ročníky. Za těžiště této práce považuji praktické návrhy na výuku této problematiky s důrazem na vytváření kladných a neformálních postojů dětí k přírodě.

Vedoucí práce: H. Klimešová, CEV Dřípatka, Prachatice

Václav Bartoš

Scénář expozice "Strom - les" na stanici Pomoc přírodě v Týně nad Vltavou

DP se zabývá vypracováním scénáře expozice a návrhem dalších učebních prostor na stanici Pomoc přírodě v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje rozsáhlou přílohu, jejíž kopie se použijí jako součást expozice.

Vedoucí práce: J. Šíma, stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou

Miloslava Nováková

Ověření vlivu některých faktorů na výnos u vybraného druhu zeleniny

Studentka se v DP zabývá posouzením vlivu vybraných faktorů na výnos ředkvičky. Zaměřila se na agrotechniku přípravy půdy a správného založení pokusu včetně jeho sledování a vyhodnocení získaných výsledků, které uvádí v tabulkách a grafech. Získané poznatky lze využít pro práci na školních pozemcích ZŠ.

Vedoucí práce: Ing. Jiří Peterka

Markéta Koldanová

Vliv výživy na výnos u vybraného druhu zeleniny

Práce se zabývá zkoumáním vlivu výživy na růst a výnos plodové zeleniny. Studentka porovnávala a zpracovávala údaje, získané během celé vegetační doby. Následně hodnotila jednotlivé výnosy.

Vedoucí práce: Ing. Jiří Peterka

Dana Krejčová

Přírodovědné znalosti dětí na 1. stupni na venkovských školách

Diplomová práce se zabývá jednou s možností ověřování přírodovědných znalostí na prvním stupni základní nebo obecné školy - přírodovědným testem. Na základě studia osnov a učebních plánů prvouky a přírodovědy byl sestaven písemný test, který byl předložen vybranému vzorku žáků. Dalším úkolem bylo podrobit sestavený test analýze a zajistit, zda přinesl očekávaný efekt a zda je vhodným nástrojem pro zjišťování přírodovědných znalostí.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Lucie Krejčová

Vybrané problémy ekologické výchovy na 1. stupni ZŠ

Tato práce se zabývá ekologickou výchovou na 1.st. ZŠ v mezipředmětových vztazích. V úvodní části obsahuje východiska pro určování základních trendů vzdělání a výchovy, která vycházejí z Agendy 21. Dále obsahuje rozbory učebnic prvouky pro 1. - 3. ročník (Fortuna, Prodos), přírodovědy pro 4.- 5. ročník (Fortuna). Praktická část práce obsahuje deset návrhů činností s ekologickou tématikou. Jde o návrhy pro jednu vyučovací jednotku či pro několik vyučovacích jednotek. Činnosti jsou určeny žákům 4. - 5. ročníku. Předměty: Přírodověda, vlastivěda, český jazyk, hudební a výtvarná výchova, pracovní vyučování.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Andrea Krutišová

Přírodovědné znalosti dětí 1. stupně na městských školách

Cílem DP je prověřit vybrané přírodovědné znalosti žáků 1.st. na městských, většinou sídlištních školách. Zjišťování znalosti bylo prováděno pomocí testu, který obsahoval 20 otázek. Na závěr bylo provedeno srovnání s obdobnou prací Krejčové (1998), která prováděla výzkum na venkovských školách.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Růžena Žaludová

Přírodně-vlastivědné využití historického areálu v Trocnově u Borovan

Diplomová práce řeší návrh celodenní přírodovědně-vlastivědné vycházky do okolí rodiště Jana Žižky z Trocnova. Obsahuje 12 zastávek, které se věnují vždy určitému tématu. Zabývají se botanikou, zoologií a historií. Celá trasa je určena pro děti 3.- 5. třídy základní školy v Borovanech. Bylo využito osnov prvouky pro 3. ročník, přírodovědy pro 4. a 5. ročník a vlastivědy pro 4. a 5. ročník.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

Petr Němec

Průzkum úrovně ekologických znalostí žáků 9. tříd na vybraných základních školách

Cílem práce bylo zajistit úroveň ekologických znalostí žáků 9.tříd na vybraných školách v okresech Č.Budějovice a Liberec. Průzkum byl prováděn v pěti českobudějovických a v devíti libereckých základních školách městského typu, pomocí didaktického testu. Průzkumu se zúčastnilo 660 respondentů. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že ekologické znalosti respondentů byly mírně podprůměrné. Rozdíly v úspěšnosti obou okresů byly minimální. Určité mezery se projevily ve znalostech některých ekologických pojmů, ve vědomostech kategorií chráněných území a problematice znečistění a znečisťování životního prostředí. Naopak vědomosti, týkající se praktik spojených s ochranou životního prostředí a znalosti o globálních ekologických problémech se ukázaly jako dobré.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

Petra Karešová

Výskyt bioindikačně významných taxonů vyšších rostlin ve vybraných vesnicích na Blatensku

Ve vegetačních obdobích v průběhu let 1996-97 byl proveden floristický výzkum vybraných druhů návesní květeny ve 14 obcích na území fytogeografického podokresu Blatensko. Ke studiu byly vybrány druhy vzácné nebo druhy, které indikují určitý typ stanoviště. Práce poskytuje údaje o rozšíření 62 taxonů vyšších rostlin.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

Jan Podlaha

Návrh exkurzní trasy přírodní lokalitou Borkovická blata u Soběslavi a její využití ve výuce přírodopisu na 2. st. ZŠ

Diplomová práce řeší návrh exkurzní trasy přírodní lokalitou Borkovická blata u Soběslavi (okr. Tábor) a její didaktické využití v hodinách přírodopisu, zeměpisu, občanské a rodinné výchovy. V práci je navržena komplexní exkurzní trasa, která mapuje oblast známou pod názvem "Soběslavská nebo Borkovická blata". Zabývá se historií oblasti, její typickou architekturou, tradicemi a zvyky, které jsou spojeny se životem obyvatel regionu. Práce se také zabývá charakteristikou rostlinných a živočišných druhů, typických pro rašeliništní stanoviště. Součástí diplomové práce je příloha s fotografiemi a mapkami.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

Iva Hesová

Věkové složení a růst plotice obecné (Rutilus rutilus) ve vodárenské nádrži Římov v letech 1993-94

V této DP jsou uvedeny výsledky délkového a hmotnostního růstu populace plotice obecné v Římovské nádrži v letech 1993 a 1994. Růst je charakterizován pomocí zpětně vypočtených délek těla v jednotlivých letech života a pomocí relativních přírůstkových rozdílů. Zvláštní pozornost je věnována růstu nejpočetněji zastoupeného ročníku 1990. U plotic z třetího hejna z roku 1994 je navíc sledována závislost IAP na věku. Závislosti mezi sledovanými parametry jsou hodnoceny na základě rovnice regresní křivky a koeficientu spolehlivosti. Uvedené výsledky jsou konfrontovány s výsledky prací našich i zahraničních autorů.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová

Jana Kropíková

Věkové složení a růst plotice obecné (Rutilus rutilus) ve vodárenské nádrži Římov v roce 1992

V této DP je uvedeno věkové složení a výsledky délkového a hmotnostního růstu a relativních přírůstkových rozdílů stanovených pro plotici obecnou ve vodárenské nádrži Římov v roce 1992. Celkem bylo zpracováno 272 vzorků. Byly zkoumány závislosti jednotlivých parametrů regresní analýzou, pro které byly určeny rovnice regresních přímek a koeficienty spolehlivosti. Hodnoty délkového a hmotnostního růstu pak byly srovnány s výsledky jiných autorů zabývajících se tímto tématem.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová

Jan Švec

Porovnání vzniku a vývoje půd v oblasti Východočeského a Jihočeského kraje

DP se zabývá porovnáním vzniku a vývoje půd ve vybraných oblastech Východočeského a Jihočeského kraje. Je vypracována na základě historického vzniku a vývoje půd v České republice a zahrnuje uvedení současného stavu půd jak celorepublikově, tak i v zájmových oblastech. Dále je tato práce věnována popisu a zhodnocení kopaných půdních sond, se stručnou charakteristikou oblasti. Práce je koncipována tak, aby svým obsahem mohla sloužit jako vhodný doplněk pro výuku pedologických disciplín a vhodný metodický materiál pro hodnocení zvrstvení.

Vedoucí práce: Ing. Jiří Peterka

Martin Klaudys

Organizace a vedení geologické exkurze do grafitového dolu GRAFIT Český Krumlov

Práce podává celkový popis geologické exkurze do blízkého okolí Českého Krumlova a Dolu Český Krumlov, pro žáky gymnázia. Trasa exkurze vede po jihozápadním okraji Českého Krumlova, na trase je 7 stanovišť. Posledním stanovištěm je Důl Český Krumlov. V práci je uveden návod na realizaci této exkurze, je zde popsána činnost učitele od přípravy na exkurzi až po zpracování výsledků. Popis jednotlivých stanovišť je doplněn přehledem doporučené činnosti žáků na daném stanovišti a otázkami a úkoly pro žáky. Hlavní otázky a úkoly jsou pro žáky uvedeny v pracovních listech, které jsou k práci přiloženy. V úvodních kapitolách jsou zpracována jednotlivá témata odborného výkladu, text je doplněn řadou nákresů a map. Na přiložených fotografiích je zachycena většina z geologických jevů, pozorovatelných na trase exkurze.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

Věra Holá

Vliv některých faktorů na jakost brojlerových kuřat

DP měla za cíl kromě zmapování výkrmu kuřecích brojlerů ve spádové oblasti drůbežářského podniku Jihočeská drůbež, a. s. Vodňany, také zhodnocení vlivu některých vybraných faktorů na jakost vykrmovaných brojlerových kuřat. Sledování bylo prováděno v letech 1995-1996. Jednotlivé údaje byly zjišťovány přímo od vytypovaných dodavatelů jatečných kuřat, a to po skončení každého turnusu. Byly sledovány frekventované faktory, které působí na jakost brojlerových kuřat:

  • úroveň výživy a krmení
  • použitá technologie výkrmu včetně dodržování předepsaného technologicko-chovatelského postupu pro příslušnou finální kombinaci kuřat
  • kvalita použitého biologického materiálu
  • úroveň ošetřování a v neposlední řadě bylo alespoň rámcově přihlédnuto k podmínkám svozu a zpracování brojlerových kuřat.
Získané údaje byly nejprve sumarizovány, potom tříděny dle vybraných třídících kriterií a variačně statisticky zpracovány na počítači. Závěry této diplomové práce mohou být využity při odborných exkurzích.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

Jan Pekárek

Sledování vlivu pH půdy na obsah Cd (kadmia) v rostlině

V DP jsme prokázali významný vliv pH půdy na obsah kadmia (Cd) v nati a kořenech mrkve. Rovněž zvýšený obsah vody (vliv klimatických podmínek) v půdě ovlivnil nárůst obsahu kadmia v rostlinách, v případě, že po předchozích srážkách následovalo teplé počasí. Naopak, po déletrvajících deštích byl patrný jeho pokles. Toto kolísání koncentrace kadmia bylo zjištěno především u natě. S postupujícím zráním rostliny (mrkev ) se snižoval obsah Cd v kořenech a zvyšoval v nati, což je v souladu s dřívějšími citacemi.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

Šárka Čížková

Latentní znalosti z botaniky u žáků základních škol

DP se zabývá průzkumem znalostí z botaniky žáků základních škol. Cílem práce je:

  1. Porovnat úroveň vědomostí z botaniky u žáků 6. tříd vzhledem ke dvěma systémům výuky: ekologicky strukturované učivo podle učebnice Kvasničkové a kol. a systematicky strukturované učivo podle Střihavkové a kol.
  2. Porovnat úroveň znalostí z botaniky mezi soubory žáků 6. tříd a 9. tříd.
Průzkumu se zúčastnilo 478 respondentů. Výsledky jsou zpracované do přehledných tabulek a grafů.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

Svatava Kovářová

Školní pokusy v botanice na základní škole

DP zpracovává problematiku laboratorních prací v učivu botaniky na základní škole. V práci je uvedeno 25 návrhů laboratorních prací s uvedením potřebného materiálu, pomůcek a pracovního postupu a organizace. Laboratorní práce mají různou formu (demonstrační, skupinové, frontální) jsou zde uvedeny různé pracovní postupy, zaměřené na samostatný a tvořivý přístup žáků k plnění zadaných úkolů. Deset laboratorních prací je doplněno pracovními listy.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

Jiří Jurča

Pstruh obecný - didaktický model ve výuce zoologie na základní škole

DP se zabývá pstruhem obecným, jako alternativním didaktickým modelem ryb v učivu zoologie na základní škole. Důležitou součástí diplomové práce je komentář a realizace krátkého filmu, který představuje pstruha obecného jako didaktický model ve výuce ryb na základní škole. Součástí je analýza a srovnání textů tématického celku "Ryby" ve všech dostupných učebnicích pro základní školy se zaměřením na údaje o pstruhovi obecném a vypracování návrhu vlastního učebního textu. Zpracování tématu zahrnuje literární zpracování pstruha obecného, metodiku výuky, návrh pracovních listů, didaktických testů ve variantách A a B, pitvu, náměty laboratorních prací.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

Ladislav Major

Školní přírodovědné exkurze v oblasti Kutnohorska

V práci jsou navrženy trasy exkurzí pro ZŠ, které je možno uskutečnit v okrese Kutná Hora (dvě geologické a tři botanické). Ke každé z navrhovaných exkurzí jsou vypracovány pracovní listy. Součástí práce je seznam chráněných území okresu Kutná Hora. V příloze je uvedena fotodokumentace, mapky a plány.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

Jitka Říhová - Vinšová

Výuka geologických věd na vybraných lokalitách Železných hor

DP podává návod pro výuku geologických věd na vybraných lokalitách v okolí Ronova nad Doubravou v Železných horách. Kapitoly 4. a 5. se zabývají charakteristikou přírodních poměrů, geologie a stratigrafie širšího okolí zájmové oblasti. Kapitola 6. popisuje geologii, stratigrafii, historii a současnost konkrétních lokalit - vápencový lom Prachovice, hadec v Mladoticích, kaňonovité Chittusiho údolí a ortorula s granáty u kostela sv. Martina, bývalé doly na pyrit a limonit v Licoměřicích, křídové uloženiny s obsahem fosilií u Ronova nad Doubravou, bývalé lomy Javorka (baryt, fluorit) a Kubíkovy Duby (opuka). Kapitoly 7. a 8. se týkají přípravy, vedení a využití geologických exkurzí při výuce na základních školách a zahrnují konkrétní návrhy exkurzí.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

Štěpánka Kyslíková

Výskyt skalních tvarů ve Slepičích horách

Cílem DP byl souhrnný popis skalních tvarů ve Slepičích horách, porovnání popisu lokalit publikovaných v odborné literatuře a doplnění ostatních. Na základě terénního výzkumu bylo celkem devět lokalit rozděleno do 3 hlavních skupin, ke každé lokalitě je přiložena fotodokumentace, případě zakreslen obrázek. Všechny lokality jsou zobrazeny na mapách uvedených v Příloze.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

Jitka Táborová

Návrh geologických exkurzí do okolí Milevska

V DP na téma: Návrh geologických exkurzí do okolí Milevska je zpracována problematika geologických exkurzí z hlediska jejich didaktického využití, ve výuce na 2. stupni základní školy. Jsou zde navrženy 3 trasy exkurzí do severozápadního okolí Milevska. První trasa exkurze prochází těsným okolím města Milevsko, zahrnuje lokality geologického charakteru - žulový lom Na Vinici, cihelna U Louže a stanoviště se zaměřením na botaniku - památný strom, park Bažantnice, návrší Na Židovně. Druhá trasa exkurze vede západním okolím Milevska a obsahuje geologické stanoviště - zbytky po těžbě polymetalických rud u Velké, naleziště ametystu na kopci Chlum, lokalita odrůd křemene asi 1 km od Milevska, směrem na Petrovice. Třetí exkurze zahrnuje geologické lokality severního okolí Milevska - žulový lom Vepice, ložisko uranových rud u Předbořic, viklany v okolí Petrovic - Vrškámen, Husova kazatelna.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

Lenka Kovářová

Historie a současnost těžby uranových rud na Jindřichohradecku

Snahou této DP na téma "Historie a současnost těžby uranových rud na Jindřichohradecku", je podat konkrétní informace nejen o těžbě uranových rud, ale i o jejich nalezištích a zpracování. Práce je zaměřena především na ložisko Okrouhlá Radouň u Jindřichova Hradce, které je zde pojato v širších souvislostech spolu s horopisnými, vodopisnými, klimatickými, pedologickými a geologickými poměry zájmové oblasti. V úvodu jsou krátce charakterizována významná ložiska uranových rud v České republice, která jsou seřazena sestupně, podle množství vytěžené uranové rudy. Samostatná kapitola je věnována radioaktivním nerostům, kde je možné se seznámit s jejich chemickými a fyzikálními vlastnostmi, světovými ložisky a využitím těchto nerostů. Jádrem práce je obraz těžebných prací na ložisku Okrouhlá Radouň, od počátku po ukončení těžby.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

Lucie Hanauerová

Věkové složení a růst okouna říčního (Perca fluviatilis) ve vodárenské nádrži Římov

Okoun říční (Perca fluviatilis) byl původně dominantním druhem v rybím společenstvu údolní nádrže Římov. Jeho abundance a biomasa se ovšem v 90. letech velmi snížila a dnes je vystřídán kaprovitými rybami - plicí obecnou a cejnem velkým. Kaprovité ryby prostřednictvím širokého potravního spektra, schopností relativně dobrého růstu i v podmínkách početné populace a vysokou plodností, okouna úspěšně vytlačují. V této práci bylo zpracováno celkem 115 ryb z let odlovů 1986, 1989, 1991, 1992, 1993 a 1994. Vzorky byly zařazeny, na základě skalimetrických analýz, do věkových skupin. Dále byly stanoveny přírůstky na šupinách a zjištěn délkový růst, za předcházející roky života. Rychlost růstu byla hodnocena metodou relativních přírůstkových rozdílů a byly zde sledovány závislosti mezi individuální absolutní plodností a věkem a individuální relativní plodností a věkem. Zjištěné hodnoty délek těla okouna a jeho rychlost růstu uvedené v této diplomové práci, byly porovnány s výsledky prací našich i zahraničních autorů a spadají do rozmezí hodnot uváděných těmito autory.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová

Adriana Turická

Vývoj hlavových rozměrů v dorostovém věku

V DP je sledován vývoj hlavových rozměrů 15 - 18 letých chlapců a dívek z českobudějovických středních škol a učilišť. Sledovaný soubor tvoří 319 probandů rozdělených podle věku a pohlaví. Průměrný počet osob v jedné roční věkové kategorii je n = 40. Sledováno bylo 15 hlavových rozměrů plus tělesná výška a hmotnost. Výsledky jsou zpracovány běžnými statistickými metodami a předloženy v tabulkách a grafech s doprovodným textem. Provedeno je srovnání intersexuální, chronologické a oblastní.

Vedoucí práce: RNDr. Jarmila Kobzová

Lucie Jiroutová

Vývoj rozměrů trupu u předškolních dětí

Ve své DP se zabývám antropometrickou charakteristikou českobudějovických dětí ve věku od 3 do 6 let. V průběhu dvou let jsem se podílela na zjištění současného stavu tělesného rozvoje trupových rozměrů předškolních dětí z českobudějovických mateřských škol. Změřena byla tělesná výška,, tělesná hmotnost a 6 trupových rozměrů. Z některých změřených parametrů byly vypočítány indexy. Práce byla řešena v rámci výzkumného úkolu jako doplňkové vyšetření reprezentativního vzorku dětí. Výzkum byl proveden ve 12 mateřských školách v Českých Budějovicích a zahrnul děti obojího pohlaví. Celkem bylo změřeno 402 probandů. Získané údaje jsou statisticky vyhodnoceny a předkládány v tabulkách a grafech. Sebraná data mají posloužit k tvorbě norem pro současnou dětskou populaci a pro lékařské účely.

Vedoucí práce: RNDr. Jarmila Kobzová

Pavlína Česneková

Laboratorní práce a pokusy v zoologické části přírodopisu

Předkládaná DP se zabývá zpracováním laboratorních prací a návrhy pokusů a pozorování v přírodopisu na ZŠ pro tématický celek "bezobratlí". Měla by sloužit učitelům jako pomoc, inspirace a usnadnění práce při jejich přípravě na hodinu.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Jaroslav Novák

Možnosti spolupráce s centry ekologické výchovy a využití jejich programů v mimoškolní činnosti

Předkládaná práce se zabývá strukturou ekologické výchovy a jejím stavem v České republice se zvláštním zaměřením na činnost středisek ekologické výchovy. Úkolem práce je ověřit v praxi některé metody a formy, které by bylo možné následně využít v mimoškolní činnosti dětí. Měla by posloužit učitelům, vedoucím zájmových kroužků či rodičům, kteří se prací s dětmi v tomto oboru zabývají.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Blanka Cempírková

Návrh výukového programu a jeho využití v rámci činnosti SEV Šípek

Cílem práce bylo připravit výukový program pro středisko ekologické výchovy Šípek v Českém Krumlově. Bylo sestaveno několik výukových programů na vybraná témata pro práci dětí ve středisku. Jde celkem o 5 programů v různé časové náročnosti, zařazených do jarního ročního období (3 programy) a do libovolného ročního období (2).

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr

Václava Šnokhousová - Zimmermannová

Flóra a vegetace parku Červený Dvůr

Park Červený Dvůr ležící nedaleko obce Chvalšiny je pro své přírodovědné a estetické hodnoty zahrnut do CHKO Blanský les, do její II. zóny. V současné době se však nachází v nepříliš dobrém stavu. Snahou správy CHKO je celková regenerace parku při respektování jeho umělecké kompozice a ekologických podmínek. Tato diplomová práce měla za úkol popsat a vymapovat rostlinná společenstva parku. Byla sepsána na podkladě terénního výzkumu prováděného v sezónách 1996 a 1997 a studia literatury, jejíž seznam je v práci uveden. Práce zahrnuje vedle všeobecné části, která se věnuje historii a přírodním poměrům v parku, též použitou metodiku a zejména pak charakteristiku a popis rostlinných společenstev, která byla v parku sledována. Shrnutí a prognóza dalšího vývoje společenstev jsou obsaženy v kapitole Diskuse, která je dále věnována výskytu ohrožených druhů a záměru rekonstrukcí v parku. Kompletní seznamy fytocenologických snímků pořízených v parku a jejich zakreslení do mapy jsou součástí přílohy, která obsahuje též seznam syntaxonů a fotodokumentaci.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

Radka Dvořáková

Metodické zpracování tematického celku "Plazi" v učivu zoologie pro gymnázia

Diplomová práce metodicky zpracovává tematický celek "Plazi". Práce obsahuje analýzu daného tématu v učebnicích pro gymnázia se zaměřením na učebnici Zoologie (Papáček a kol., 1994), kterou porovnává s ostatními učebnicemi. Součástí práce jsou návrhy cílových standardů pro třídy s humanitním zaměřením, třídy s všeobecným zaměřením a pro seminář z biologie. Dále práce obsahuje metodické zpracování tematického celku "Plazi" v podobě návrhů didaktických testů, pracovních listů, transparentních fólií a exkurze do zoologické zahrady. Práci doplňují přílohy obsahující srovnávací tabulky, řešení didaktických testů, řešení pracovních listů (ZOO) a plánek zoologické zahrady Jihlava.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová