Anotace diplomových prací - 1998 - Katedra germanistiky

Anotace diplomových prací - 1998

Katedra germanistiky

Anotace diplomových prací obhájených v lednu a únoru 1999

Michal Babor

Videonahrávky jako pomůcka nácviku komunikativních dovedností v cizím jazyce

Práce je rozdělena do dvou částí: v teoretické části jde o shrnutí současných poznatků o videotechnice a jejím využití pro školní praxi s přihlédnutím k výuce cizích jazyků na základě domácí i zahraniční literatury. Vedle didaktických aspektů využití videa ve škole pojednává i o modelových situacích prezentovaných prostřednictvím videonahrávek využitelných pro komunikativní účely a okrajově i o technologii tvorby nahrávek a nutném technickém vybavení. Praktická část, jejíž součástí je i videokazeta s nahrávkami, komentuje jednak praktické problémy při pořizování a výběru autentických videonahrávek na příkladu zpravodajské relace a reklamního šotu, jednak přípravu a realizaci vlastní videonahrávky. Ta vznikala v německé podobě jako doprovod k již dané auditivní složce, v české podobě byl k nahrávce vytvořen vlastní hudební doprovod.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Aignerová, CSc.

Petra Pfeiferová

Vybrané aspekty v díle Lea Perutze

Diplomová práce se zabývá osobností a dílem Lea Perutze (1882-1957). Jedná se o židovského, německy píšícího autora, narozeného v Praze. Perutzova tvorba je ovlivněna romantismem E. T. A. Hoffmanna, stylisticky se P. blíží A. Schnitzlerovi. V jeho historických románech i románech a povídkách ze současnosti se prolínají prvky židovství a křesťanství, číselná symbolika s kabalou, rozpory mezi snem a skutečností, motivy času, smrti, pocity viny a fatalismu. Literární kritika stojí dodnes před otázkou, zda se u Perutzových prací jedná o zábavnou literaturu (B. Adorno, K. Tucholsky, A. Polgar) nebo o umělecká dokonale zkonstruovaná díla, plná napětí, která aspirují na nejvyšší literární příčky (H. Broch, C. von Ossietzky, A. Holz). Do češtiny byla doposud přeložena tři Perutzova díla: Mistr posledního soudu (1930), Noc pod Kamenným mostem (1990) a Švédský jezdec (1995).

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Marková

Eva Semlerová

Písně ve vyučování němčině

Diplomová práce "Písně ve vyučování němčině" se zabývá integrací písní ve vyučování německého jazyka a nástinem jejich využití pro rozvoj komunikativních dovedností žáků. Odůvodňuje opodstatněnost využití písní ve výuce, zahrnuje typologii písní, upozorňuje na otázku motivace a na roli jazykové a komunikativní kompetence při osvojování cizího jazyka, zmiňuje se v souvislosti s výzkumy mozku o činnosti a funkci mozkových hemisfér při učení se jazyku prostřednictvím písní. V praktické části předkládá didaktizaci některých vybraných písní.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Andrášová

Jiří Svoboda

Obraz Rakouska v prozaickém díle Thomase Bernharda

Diplomová práce se zabývá zobrazením současné rakouské společnosti na základě analýzy prozaického díla Thomase Bernharda (1931-1989). V úvodní části diplomové práce jsou nastíněny příčiny, které ovlivnily osobnost a nezaměnitelnou tvorbu tohoto rakouského autora a rovněž je vymezen jeho vztah k "Heimatliteratur" a rakouské barokní tradici. Hlavní část obsahuje analýzu románů a povídek tohoto "umělce v přehánění", jak je literární kritikou často nazýván. Jeho próza je plná nekompromisní kritiky rakouských společenských poměrů a rozhodně popírá i veškerá klišé o nerušené venkovské idyle. Chlad světa, izolace jedince v současném světě a bezútěšnost lidské existence patří mezi typická témata a motivy. Pro jeho jazyk je příznačný nekonečný monolog a ich-forma svádící k tomu, zaměňovat hlavního hrdinu s autorem samotným. Tento, v současné době již kultovní autor, se řadí mezi nejpůsobivější spisovatele německy psané literatury druhé poloviny 20.století. V českém překladu si lze přečíst tato Bernhardova díla: Náměstí hrdinů (č. 1990), Staří mistři (č. 1994) a Wittgensteinův synovec (č. 1996).

Vedoucí práce: PaedDr. Dana Pfeiferová

Irena Kosinová

Analýza učebnice "Elemente" - 1. díl

Jedná se o učebnicový soubor pro výuku německého jazyka v začátečnických kursech dospělých, který byl vydán v roce 1996 nakladatelstvím Dürr a Kessler v Kolíně. Diplomová práce je rozdělena do následujících kapitol: Úvod do teorie analýzy učebnice - tato kapitola se zabývá důležitými aspekty a hledisky při rozboru učebnice. Je zde jako příklad uveden Stockholmský katalog kritérií. Učebnice ve všeobecném pohledu - v této kapitole je popsána role učebnice ve vyučování a naznačena situace na českém trhu učebnic německého jazyka. Celková koncepce učebnice "Elemente 1" - zde je analyzována učebnice "Elemente 1" ze všeobecného hlediska. Didaktizace vybraných úseků učebnice - tato kapitola je praktickou částí mé diplomové práce. Zpracovala jsem v ní vybrané učebnice a popsala mé zkušenosti s jejich použitím ve vyučování.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Andrášová

Jana Růžičková

Das Volksbuch von Till Eulenspiegel und seine alttschechische Bearbeitung (Knížka o Tillu Eulenspiegelovi a jeho staročeská zpracování)

Cílem práce bylo zkoumání 4 nejstarších českých tisků o Enšpíglovi, které jmenuje Knihopis (Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Redigoval Dr. Zdeněk Tobolka, II, 1-9, Praha 1939-1967.) S. 168-169, vzájemná konfrontace těchto tisků a především jejich konfrontace s německými tisky ze 16. století. Práce zahrnuje překlad vybraných českých pasáží do nové němčiny, aby tak byl vytvořen základ pro odborné zkoumání vztahů mezi německým originálem a českými zpracováními 16. - 18. století. Další částí práce je analýza některých vybraných odlišností českého zpracování - vlastní jména, slovní zásoba a germanismy, kompozice, pořadí a počet historií, přizpůsobení historií českým společenským a historickým podmínkám. Práce podává přehled recepce Enšpígla v Čechách, vědeckého zkoumání a odborných edicí této oblíbené knížky lidového čtení.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

Jana Frolíková

Analýza vlastního překladu z oblasti ekonomie

Náplní diplomové práce je překlad německého textu z oblasti managementu s názvem "Das deutsche Management im internationalen Vergleich", jehož autorem je Dr. Alfred Kieser. Tento text je součástí knihy nazvané Standort Bundesrepublik Deutschland a stejně jako kniha ještě nikdy nevyšel v českém jazyce. Kromě překladu obsahuje diplomová práce německo-český slovníček odborných výrazů, se kterými jsem se při překladu setkala a dále rozbor textu z hlediska textové typologie, vymezení textově - interních a textově - externích faktorů a pojednání o problematice ekvivalence a adekvátnosti.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Doleželová

Dita Přikrylová

Zkoumání odborné a jazykové úrovně propagačních materiálů českých firem v němčině

Diplomantka se ve své práci zaměřila na zkoumání odborné jazykové úrovně propagačních materiálů českých firem v německém jazyce. V teoretickém úvodu se autorka soustředila na teoretický rozbor zkoumané problematiky. Na základě studia odborné literatury pojednala o propagaci obecně, zaměřila se na způsoby propagace a propagační prostředky. Vzhledem ke zpracovávanému tématu podrobněji rozebrala propagační prostředky tištěné. Věnovala se jejich bližší specifikaci a dělení. Pojednala o strategii potřebné k vytvoření kvalitního tištěného propagačního materiálu. Jádro práce tvoří kapitola "Rozbor zkoumaných propagačních materiálů". Autorka ji dále rozčlenila podle druhu propagačních materiálů, o kterých pojednává. Ve své práci se soustředila na materiály, se kterými německy mluvící turisté přijdou do styku nejčastěji. Jedná se o průvodce po městech a památkách, hotelové prospekty, divadelní brožury, informační letáky a jídelní lístky.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Kusová

Renata Buršíková

Prohlídka zámku. Odborný slovník. /Schloßführung. Ein Fachlexikon.

Autorka se ve své práci zaměřila na zkoumání odborné slovní zásoby a její použití v praxi. Jejím úkolem bylo prozkoumat větší množství odborných textů z oblasti zámecké architektury a na základě načerpané slovní zásoby sestavit česko-německý a německo-český slovník zde nalezených termínů. V úvodní části se diplomantka zaměřila na teoretickou problematiku zkoumaného tématu. Na základě sekundární literatury o dané problematice vysvětlila základní termíny a podala ucelený teoretický výklad následně zpracovávaného tématu. Autorka zpracovala česko-německý a německo-český slovním terminologie z oblasti zámecké architektury. Oba slovníky jsou řazeny abecedně, což dovoluje rychlou orientaci v nabízené slovní zásobě. Z hlediska formálního autorka slovníky přehledně rozčlenila, ke každému heslu najdeme v němčině příslušné základní gramatické tvary (rod, koncovku genitivu a plurálu podstatných jmen).

Vedoucí práce: Mgr. Jana Kusová

Monika Jandová

Prohlídka města. Odborný slovník /Stadtführung. Ein Fachlexikon.

Autorka se ve své práci zaměřila na zkoumání odborné slovní zásoby a její použití v praxi. Jejím úkolem bylo prozkoumat větší množství odborných textů z oblasti městské architektury a na základě načerpané slovní zásoby sestavit česko-německý a německo-český slovník zde nalezených termínů. V úvodní části se diplomantka zaměřila na teoretickou problematiku zkoumaného tématu. Na základě sekundární literatury o dané problematice vysvětlila základní termíny a podala ucelený teoretický výklad následně zpracovávaného tématu. Autorka zpracovala česko-německý a německo-český slovník terminologie z oblasti městské architektury. Oba slovníky jsou řazeny abecedně, což dovoluje rychlou orientaci v nabízené slovní zásobě. Z hlediska formálního autorka slovníky přehledně rozčlenila, ke každému heslu najdeme v němčině příslušné základní gramatické tvary (rod, koncovku genitivu a plurálu podstatných jmen).

Vedoucí práce: Mgr. Jana Kusová

Andrea Brůhová

Unterrichtssprache im Rahmen des Deutschunterrichts (Vyučovací jazyk v rámci výuky němčiny)

Tématem této práce byla mluvená komunikace během vyučovacího procesu. Byla provedena analýza jazyka učitelů rodilých a nerodilých mluvčích při vyučování němčiny jako cizího jazyka v Rakousku a v České republice a byly vyvozeny důsledky pro vývoj jazyka učitelů němčiny u nás. Výzkum byl prováděn na vybraných středních odborných školách ve Vídni a v Českých Budějovicích a byl zaměřen především na rozdíly ve vyjadřování učitelových pokynů. Práce se pokouší zprostředkovat různé způsoby jazykového vyjadřování učitelů vhodného ke zvládnutí různých vyučovacích situací. Součástí práce je i přehled učitelových replik, který nabízí četné příklady, jak mohou jazykově přispět i učitelé k příjemné, demokratické atmosféře ve vyučování. Práce je napsána v německém jazyce.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Andrášová

Jana Řepová

Deutsche Phraseologismen und deren Wiedergabe in tschechischen Übersetzungen am Beispiel von Günter Grass' Roman "Unkenrufe"

Práce se zabývá německými frazeologismy a jejich překladem do českého jazyka na příkladu románu Güntra Grasse "Unkenrufe". Po klasifikaci frazeologismů následuje jejich rozdělení do čtyř skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým překladem. Nejzajímavější příklady jsou analyzovány se zřetelem k jejich jazykově historickým, sémantickým a grafickým zvláštnostem. Překládání německých frazeologismů do češtiny je zkoumáno kategoriemi kontrastivní frazeologie. Závěr práce tvoří zamýšlení nad didaktizací frazeologismů a jejich prezentací ve výuce německého jazyka.

Vedoucí práce: doc. Dr. phil. Hildegard Boková

Radek Bílý

Vývoj česko-rakouských vztahů po roce 1990

Diplomant využije svých zkušeností a materiálů z práce moderátora televize Mira v Českých Budějovicích a zaměří se na spolupráci České republiky a Rakouska v oblasti politické, hospodářské a kulturní, přičemž těžiště jeho práce bude zmapování vztahů sousedních regionů, tzn. jižních Čech a Horních Rakous. Pro pochopení vývoje současného je nutno zmínit i vývoj historický, proto diplomant v úvodu nastíní stručný historický vývoj. Důležitou součástí této diplomové práce budou přílohy, kterým v práci samé není vyčleněn dostatek místa, protože v DP je pouze shrnutí, podrobnosti budou obsaženy v příloze. Další součástí DP bude videokazeta, kde budou zachyceny nejdůležitější okamžiky spolupráce po Sametové revoluci 1989.

Vedoucí práce: PaedDr. Vladimíra Květounová

Magda Malechová

Die Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1989

Diplomantka zhodnotí na základě českých a německých novinových textů vývoj česko-německých vztahů po pádu železné opony, se zaměřením na projednávání česko-německé smlouvy. Pokusí se i o posouzení reakce historiků na změněné politické a společenské podmínky a to jak na straně české, tak podle možností i na straně německé. Pro dokreslení vývoje může používat i citací z tisku. Práce bude psána v němčině, jsou možné citace, i když rozsáhlejší texty (např. Česko-německá deklarace) budou součástí přílohy. V úvodu se bude diplomantka zabývat stručným vývojem sousedských vztahů v historii, dále se bude zabývat nejdůležitějšími momenty novodobých demokratických dějin společného soužití, v závěru nastíní i vize budoucího soužití ve společné Evropě.

Vedoucí práce: PaedDr. Vladimíra Květounová

Hana Svítilová

Olympische Spiele in deutschsprachigen Ländern

Diplomantka se bude zabývat olympijskými hrami, konanými na území německy mluvících zemí. Nebude podávat statistiky počtu sportovců, dosažených výkonů, ale zaměří se na charakteristiku doby, ve které se hry konaly, důvody, které vedly k uspořádání v právě té či oné zemi a městě a pokusí se význam jednotlivých her zasadit do celkového rámce olympijského hnutí. Práce bude napsána v jazyce německém, součástí příloh mohou být barevné prospekty a fotografie či zde v tomto případě eventuelně tabulky s výkony, či umístěním jednotlivých zemí.

Vedoucí práce: PaedDr. Vladimíra Květounová

Andrea Hofmannová

Frauengestalten im Prosa-Werk von Theodor Fontane

Tato diplomová práce se zabývá prozaickou tvorbou Theodora Fontana, především díly Effi Briest, Stine, Cécile, L´Adultera, Irrungen, Wirrungen, Frau Jenny Treibel, Schach von Wuthenow a Graf Petöfy. Prostřednictvím rozboru a interpretace jednotlivých děl byl vytvořen analytický základ této diplomové práce. Její hlavní částí je však podrobná charakteristika ženských hrdinek vystupujících ve Fontanových dílech a pokus o jejich systematické uspořádání. Část diplomové práce se také věnuje vystižení charakteru typické fontanovské ženy. Práce neopomíjí ani dobové a společenské aspekty tehdejší společnosti, hlavně kritiku vilémovského Německa a kritiku postavení ženy ve společnosti. Oba tyto aspekty jsou soustřednými body všech zmíněných děl. Tato diplomová práce může čtenáři přehledněji přiblížit problematiku ženské otázky na konci 19.století a podá věrohodný obraz soudobého Německa.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Marková

Silvie Dvořáková

Projekt ve výuce německého jazyka na SŠ

Cílem mé diplomové práce byl výklad pojetí projektu ve výuce německého jazyka na SŠ a nástin možností jeho realizace ve výuce. Poznatky získané z odborné literatury jsem si ověřila v praxi na náhodně vybrané jazykové třídě gymnázia. Vedle popisu pracovního postupu jsem se snažila zhodnotit nasbírané praktické zkušenosti. Práce na projektu je jakýmsi "vybočením", zpestřením, doslova i "kořením" každodenní výuky ve škole. U žáků se zvýší zájem o výuku jazyka, využije se spojení teorie a praxe, školy a života. Žáci pracují s nadšením, tvořivě, vidí výsledky své práce, mají z nich radost, mohou je sami zhodnotit. Práce na projektu pro žáka představuje větší zátěž, neboť v krátkém časovém úseku musí maximálně zvýšit intenzitu své práce, proto bych navrhovala zapojit tento typ výuky jazyka jen 3-4krát za školní rok. Výsledný efekt této činnosti pozitivně ovlivňuje nejen žákovu práci ve škole, ale i žáka samotného v jeho osobním životě.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Andrášová

Josef Ponikelský

Inhalts- und Stilanalyse ausgewählter Predigten von Meister Eckhart

Práce je rozdělena do tří částí: první částí je úvod do obecné problematiky homiletiky, jejích principech a zákonitostech a též stručný historický exkurs do doby Mistra Eckharta, kde jsou zmíněny faktory, které spolupůsobily na jeho kazatelskou činnost. Druhou část tvoří překlady devatenácti kázání Mistra Eckharta. Jedná se o dosud nepřeložené texty, s výjimkou jednoho, jehož překlad je však pro běžnou čtenářskou obec téměř nedostupný. Ve třetí části je provedena stylistická analýza, která je založena na rozboru kázání 11. Výsledky tohoto rozboru jsou zobecněny.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

René Zahraník

Překlad odborného textu z oblasti ekonomie

Překlad vychází z německého originálu knihy Betriebswirtschaftsiehre - Kennzahlen, autorů G. Eilenbergera a H. U. Sachenbachera. Knihu vydalo nakladatelství Buch und Zeit Verlagsgesellschaft mbH v r. 1996 v Kolíně nad Rýnem. Předmětem překladu byly strany 79 - 92. Text je zaměřen na otázky externího a interního účetnictví. V textu se prolínají pasáže všeobecně známé s neznámými, které jsou v některých případech vysvětleny na praktických příkladech. Součástí této diplomové práce je kromě samotného překladu také seznam použité literatury a přiložená kopie německého originálu resp. kopie stran 79 - 92.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Doleželová

Iva Hrdličková

Překlad odborného textu s bližším zaměřením na problematiku soudního překladatelství

Studentka se ve své diplomové práci zabývala problematikou soudního tlumočnictví v České republice, přičemž se zaměřila na soudní překlady různých textových druhů v rámci německého a českého jazyka. V teoretickém úvodu diplomantka pojednala o historii tlumočení a překladů a podala stručný přehled základních druhů tlumočení. Dále se podrobně věnovala činnosti soudního tlumočníka. Těžištěm diplomové práce je její druhá praktická část, kde studentka provedla translatologickou analýzu vlastních překladů. Jednotlivé druhy textů jsou rozděleny do dvou kapitol na soudní překlady a na odborné překlady z hospodářské oblasti a představují reprezentativní vzorek nejčastěji předkládaných textů z praxe soudního tlumočníka.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Doleželová

Jana Vacková

Překlad textu z oblasti marketingu

Pro překlad byla použita úvodní kapitola z knihy "MARKETING - Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft (MARKETING - Kompendium pro podnikové hospodářství v praxi)", jejímž autorem je Prof. Dr. Hans Christian Weis. Obsahem této kapitoly je objasnění pojmu marketingu, jeho cílů a koncepce, která je potřebná k dosažení těchto cílů. Dále se zmiňuje o použití marketingu v jednotlivých oblastech a také analyzuje marketingový proces. Závěr je věnován trhu a účastníkům trhu, kterými jsou nabízející a kupující. Součástí této diplomové práce je kromě samotného překladu i německo-český slovník marketingových pojmů, kritický rozbor vlastního překladu, poznámky týkající se teorie překladu, seznam použité literatury a také kopie německého originálu.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Doleželová

Martina Pfrognerová

Téma krize osobnosti v románu Hermanna Hesseho Der Steppenwolf

Ve své diplomové práci jsem se věnovala zpracování tématu krize lidské identity ve vybraných románech Hermanna Hesseho v kontextu světové literatury. Pojetí tohoto problému jsem sledovala u romantických autorů, v románu Die Elixiere des Teufels E. T. A. Hoffmanna, v novelách The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde od R. L. Stevensona a The Picture of Dorian Gray od Oscara Wilda. Pozorovala jsem vývoj postav, rysy, které je spojují. Jejich touhy po dokonalém já, přání oddělit jednu stranu osobnosti od druhé a jejich ztroskotání. Soustředila jsem se především na Hessův román Der Steppenwolf, na postavu Harryho Hallera, který se nachází v pro něj bezvýchodné situaci, je zmítán mezi protiklady, mezi světem stepního vlka a světem člověka, umělce. Harry je svou rozpolceností natolik zaujatý, že nedá vyniknout žádnému jinému já. Svůj problém vnímá jako boj dobra se zlem, jako střed intelektu, idejí s pudem a přirozeností. Až poté, co je doprovázen Herminou, spřízněnou bytostí, se učí žít, poznávat i ty skryté, zapomenuté nebo potlačované stránky své osobnosti. Harry ale svůj konflikt stepního vlka nevyřeší, není ještě připraven na to, aby se odpoutal od Herminy, aby přijal všechny své projekce. Harry však dostává šanci hrát v "hru života" ještě jednou a lépe, na rozdíl od jeho romantických kolegů Medarda a Jekylla, pro něž jejich cíl zůstává nedosažitelný. Postava Harryho, Medarda, Jekylla a Doriana spojuje snaha oddělit jednu stranu osobnosti od druhé, rozhodnout se pro jednu z nich, zkoumat je.

Vedoucí práce: PaedDr. Dana Pfeiferová

Magdaléna Malechová

Die Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1989 (Vývoj česko-německých vztahů po roce 1989)

Diplomantka má za úkol zachytit vývoj česko-německých vztahů po roce 1989 na základě autentických textů z tisku a i náhledu do publikací, vydaných k tomuto tématu. Úkolem je také vystihnout nejdůležitější body, ve kterých mohlo dojít nebo došlo ke změnám. Z tohoto hlediska se musí pozornost nutně soustředit na česko- německou deklaraci. Autorka se pokusí seznámit s názory historiků k této problematice a prostudovat jejich knihy.

Vedoucí práce: PaedDr. Vladimíra Květounová

Jana Řepová

Deutsche Phraseologismen und deren Wiedergabe in tschechischen Übersetzungen am Beispiel von Günter Grass Roman "Unkenrufe"
(Německé frazeologismy a jejich reprodukce v českých překladech na příkladu románu Güntera Grasse "Žabí lamento")

Práce se zabývá německými frazeologismy a jejich překladem do českého jazyka na příkladu románu Güntra Grasse "Unkenrufe". Po klasifikaci frazeologismů následuje jejich rozdělení do čtyř skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým překladem. Nejzajímavější příklady jsou analyzovány se zřetelem k jejich jazykově historickým, sémantickým a gramatickým zvláštnostem. Překládání německých frazeologismů do češtiny je zkoumáno kategoriemi kontrastivní frazeologie. Závěr práce tvoří zamyšlení nad didaktizací frazeologismů a jejich prezentací ve výuce německého jazyka.

Vedoucí práce: doc. Dr. phil. Hildegard Boková

Renata Synková

Die Ausdrucksmittel der Gewißheitsmodalität im Deutschen und im Tschechischen (Výrazové prostředky jistotní modality v němčině a češtině)

Diplomantka se zabývala jednou z rovin modality a to modalitou jistotní, kterou mluvčí vyjadřuje svůj vztah k platnosti děje ve výpovědi. (Jedná se o vyjádření pravděpodobnosti, nejistoty, cizího mínění.) Diplomantka provedla výčet vyjadřovacích prostředků jistotní modality v němčině, přičemž kladla důraz na zkoumání jejich synonymie a vzájemné zástupnosti (modální slovesa+werden X větná adverbia). Zabývala se frekvencí vyjadřování jistotní modality modálními slovesy vzhledem k ostatním významům modálních sloves, kterou vyjádří v procentech. Definovala odstíny mezi slovesy, vyjadřujícími pravděpodobnost (mu, dürfte, wird, kann, mag) a sestavila stupnici intenzity této pravděpodobnosti. Zabývala se tzv. větnými adverbii (Satzadverbien, Modalwörter), jejich statutem v rámci adverbií, frekvencí, okrajově pak i konjunktivem. U všech těchto prostředků zkoumala jejich ekvivalentní vyjádření v češtině na základě vlastních excerpcí z dvojjazyčně vycházejícího tisku, ev. přeložené literatury. Navrhla didaktické zpracování zjištěných skutečností pro účely výuky na gymnáziu, případně zhodnotila, jak je toto téma zpracováno v používaných učebnicích.

Vedoucí práce: Mgr. Radka Benešová

Šárka Brabencová

Romeo und Julia - ein Paar, das durch die Geschichte geht (Romeo a Julie - pár, který prochází dějinami).

V této diplomové práci jsem se zabývala interpretací díla švýcarského autora Gottfrieda Kellera s názvem Romeo und Julia auf dem Dorfe. Jmenovanou novelu jsem se snažila podrobně rozebrat. Zaměřila jsem se přitom na hlavní téma, významné motivy, symboly a pojem času, které jsem se pokusila porovnat s milostnou tragédií anglického dramatika Williama Shakespeara - Romeo and Juliet z hlediska dobového i uměleckého. Důraz byl také kladen na původ a vývoj látky, která je součástí mého pokusu o rozbor. Diplomová práce, která je rozdělena do 18 kapitol, v nichž se objevují nejzávažnější podněty k podrobnějšímu rozpracování, má charakter převážně analytický. Neopomenula jsem ani stručný přehled životních osudů G. Kellera a W. Shakespeara. V kapitole XII jsem se poté pokusila o celkovou syntézu podobností a odlišností v obou dílech. Do resüme jsem zařadila i zmínku o české literatuře, v níž lze také objevit jména jako Romeo a Julie, např. v Otčenáškově textu - Romeo, Julie a tma.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Marková

 

Anotace diplomových prací obhájených v lednu a únoru 1999

Renata Kopačková

Vergleich des Aufkommens von deutschen Familiennamen in zwei mittelgroßen böhmischen Städten
(Srovnání výskytu německých příjmení ve dvou středně velkých českých městech)

Diplomová práce je věnována problematice výskytu německých příjmení ve dvou městech České republiky. Byla vybrána města Kolín a Znojmo. Kolín reprezentuje střední Čechy, Znojmo příhraniční oblast s Rakouskem, kde se předpokládá vyšší výskyt příjmení německého původu.
Německá příjmení byla vypsána z telefonních seznamů obou měst a rozdělena do jednotlivých skupin podle původu. Celkem bylo vytvořeno pět hlavních skupin, a to příjmení odvozená z osobních jmen, podle jejich původu, povolání, a z přízvisek. Zvláštní skupinu tvoří příjmení nezařazená do žádné z výše jmenovaných skupin.
Výsledky zkoumání ukázaly, že se původem německá příjmení podílejí na celkovém počtu příjmení zcela nepatrnou částí. Ve Znojmě tvoří německá příjmení 2,94 %, v Kolíně jen 2,30 %. Vzhledem k tomu, že se v Kolíně vyskytuje vyšší počet počeštěných německých příjmení než ve Znojmě, se dá předpokládat větší vliv německého jazyka v příhraničních oblastech.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

Leoš Holík

Německé minulé časy a jejich didaktické zpracování v českých učebnicích němčiny

Předložená diplomová práce pojednává o minulých časech v němčině a jejich didaktickém zpracování v učebnicích němčiny pro střední školy.
Při popisu uvedených mluvnických jevů vycházím z dostupných normativních gramatik. V teoretické části se dále zabývám úlohou gramatiky ve vyučovacím procesu a tendencemi používání préterita a perfekta v současné němčině.
V praktické části srovnávám didaktické zpracování německých minulých časů nejen v českých učebnicích němčiny, ale pro porovnání uvádím i jednu z nejpoužívanějších učebnic německých. Po stanovení výhod, nevýhod, kladů a záporů jednotlivých učebnic navrhuji metodické postupy, vycházející z mé vlastní pedagogické praxe při výuce němčiny na střední škole. Zvláště jsem se zaměřil na perfektum.

Vedoucí práce: Mgr. Alena Lejsková

Lenka Krchová

Phraseologismen in der deutschen Literatur des 20 Jh. und ihre Übersetzung ins Tschechische

V práci se zabývám rozborem frazeologismů vyskytujících se v dílech „Potkanka“ od G. Grasse. Po teoretické části (umístění frazeologismů mezi ostatními jazykovědnými disciplínami, frazeologie z pohledu různých věd, dějiny frazeologie, klasifikace frazeologismů v současné němčině, frazeologické znaky) přichází praktická část (rozdělení frazeologismů podle shody mezi německým a českým překladem, dále také podle vnitřní struktury frazeologismů), poté experiment (schopnost žáků české základní školy přeložit vybrané německé frazeologismy) a nakonec zhodnocení českého překladu od Hanuše Karlacha (1992).

Vedoucí práce: doc. Dr. phil. Hildegard Boková

Ivana Lujcová

Obrazy absurdity v krátkých povídkách Ilsy Aichingerové

V předložené diplomové práci utvářím celkový obraz života a díla rakouské spisovatelky Ilsy Aichingerové z hlediska existenciální filozofie a absurdity v jejích povídkách.
Vycházím ze základních údajů autorčina života a tvorby, protože se tyto prvky jejích životních zkušeností a prožitků promítají do stěžejního díla, románu "Die größere Hoffnung". Povídky, rozhlasové hry a básně, které jsem zpracovala, vypovídající o pocitech a náladách nejen samotné spisovatelky, ale i válkou poznamenaného světa. Motivy absurdity a existenční otázky se v různých obměnách a formách vyskytují ve všech literárních útvarech, kterými se Ilse Aichingerová ve svém životě zabývala.

Vedoucí práce: PaedDr. Dana Pfeiferová

Martina Putschöglová

Das Satirische in der Erzählung "Das Treffen in Telgte" von Günter Grass

V diplomové práci se autorka zabývá rozborem povídky "Das Treffen in Telgte" od G. Grasse. Děj povídky se odehrává v roce 1647. Autor zde líčí fiktivní setkání nejvýznamnějších barokních básníků, kteří se shromáždili v městečku Telgte, aby si předčítali ze svých děl a diskutovali o problémech literárních i politických. Ve skutečnosti se jedná o setkání Skupiny 47 posunuté o tři sta let nazpět. V rolích členů Skupiny 47 vystupují barokní básníci. Grass tak získává odstup tolik potřebný k satirickému pohledu na činnost této skupiny a na německou literaturu vůbec. Charakteristický je humorný tón při vyprávění příběhu a především ironický pohled na jednotlivé účastníky setkání (není však výsměchem). V povídce je rozebírán i vztah mezi literaturou a politikou. Spisovatelé sestavují manifest, v němž chtějí zdůraznit své politické požadavky. Nakonec jsou nuceni přiznat si, že nemají žádný přímý vliv na politiku a že jejich požadavky nikdy nebudou vyslyšeny. Poslední verze manifestu, jakási prosba o brzké ukončení války, shoří při požáru – zapomenuta mezi zbytky jídla. To je jednak satirická pointa celého díla a jednak jasné vyjádření autorova stanoviska, že se literatura nemá snažit přímo ovlivňovat politické dění. Satirický pohled je namířen na podstatu a možnosti literatury a umění vůbec.

Vedoucí práce: PaedDr. Hana Marková

Radka Vegrichtová

Problematika příjemce a média překladu odborného textu z dějin umění

Práce má ukázat vliv faktorů příjemce a medium textu na překládání eseje o životě a díle Paula Gauguina, kterou napsal německý kunsthistorik Kuno Mittelstädt. Teoretická část práce vychází z poznatků překladatelské teorie skoposu. Její součástí je analýza výchozí eseje, psané německy a nastínění dvou odlišných komunikativních situací, pro které se bude zmíněná esej překládat. Tyto komunikativní situace se výrazně lišily právě faktorem příjemce a faktorem media překladu. Výsledky analýzy obou situací vedly k tomu, že pro každou situaci musel být tvořen odlišný překlad. Oba dva cílové texty a text výchozí jsou zařazeny v přílohách diplomové práce. Součástí příloh jsou také reprodukce pojednávaných Gauguinových děl a česko-německý a německo-český slovníček pojmů z výtvarného umění, které se v textech vyskytují.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Kusová