Anotace diplomových prací - 1998 - Katedra hudební výchovy

Anotace diplomových prací - 1998

Katedra hudební výchovy

Pavla Štěrbová

Poklad lidových písní a jeho využití v hudební výchově

Jde o sbírku možná méně známých lidových písní, avšak dobře použitelných v hromadném hudebním vyučování. Výběr je proveden tak, aby byly zastoupeny písně vhodné k nácviku podle not (tzn. intonačně málo problematické), písně umožňující připojení jednoduchého druhého hlasu, další oddíl uvádí písně z různých regionů a nářečních oblastí Čech a Moravy a konečně jsou zde písně, jež lze pohybově ztvárnit. Práce obsahuje na šedesát písní. Všechny jsou uvedeny v notovém zápisu, mají připojen text všech dostupných slok. První oddíl písní obsahuje též rozbory rytmu a melodie a partitury rytmických i melodických doprovodů využívajících Orffova instrumentáře.

Vedoucí práce: PaedDr. Jan Holec

Petr Hrych

Hudebně didaktické hry

Práce obsahuje sbírku hudebních her vhodných pro použití na 1. stupni základní školy. Autor je dělí na hry rozvíjející smysl pro výšku tónu a tonální cítění, hry na rozvoj hudební tvořivosti a sluchové představivosti, hry na rozvíjení smyslu pro metrum a rytmus. Práce čerpá z dostupných materiálů učebnic a metodických příruček pro 1. stupeň základní školy a z některých dalších publikací, např. B. Viskupová Hudba a pohyb.

Vedoucí práce: PaedDr. Jan Holec

Gabriela Geistová

Možnosti hudebního rozvíjení dětí mladšího školního věku ve městech a na venkově

Práce je jednou ze sond do současného způsobu vyučování hudební výchově na základních školách. První část pojednává o psychologických zákonitostech hudebního vývoje člověka od narození do období mladšího školního věku, věnuje se také rozboru osobnosti učitele hudební výchovy a jeho obecných a specifických kvalit, otázkám hudebnosti i případných poruch hudebních schopností. Druhou část diplomové práce tvoří výzkum úrovně vzdělávání žáků v předmětu hudební výchova a výzkum vybavenosti základních škol pro hudební výchovu ve městech a na venkově. Výsledky jsou přiměřeně interpretovány a kde je to možné graficky vyjádřeny.

Vedoucí práce: PaedDr. Jan Holec

Jakub Zeman

Role učitele hudební výchovy na základní škole

Autor se zabývá rolemi učitele, které hraje v komunikaci se žáky, s obsahem hudební výchovy, s rodiči, s kolegy, s vedením školy a s kontrolními institucemi. Dále se zabývá osobností učitele hudební výchovy, pokouší se o vytvoření typu ideálního učitele a porovnává jej se skutečností.

Vedoucí práce: PaedDr. Jan Holec

Karel Čermák

Populární hudba šedesátých let se zaměřením na skupinu Golden Kids

Předmluva se zaměřuje na potřeby hudebně výchovné praxe a vyplývá z ní, že moderní populární hudba jako součást hudební kultury v ní má své místo. Hlavní oblastí, kterou se práce zabývá, je populární hudba české provenience šedesátých let. Toto období je svébytnou kapitolou vývoje populární hudby a autor podává charakteristiku jednotlivých žánrů zde uplatněných. Hlavní zřetel je věnován skupině Golden Kids, jejímiž protagonisty byli zpěváci Václav Neckář, Marta Kubišová a Helena Vondráčková. Práce obsahuje vybrané texty a notopisnou podobu vybraných písní. V závěru se autor zabývá nabídkou úspěšnosti prodeje zvukových nosičů a z výsledků průzkumu trhu usuzuje na určitou konzervativnost konzumentů, kteří ve většině dávají přednost právě reedicím starších nahrávek.

Vedoucí práce: doc. Dr. Bohumil Voborník, CSc.

Daniela Kotrbová

Hudba v rozhlasovém vysílání

Diplomová práce D. Kotrbové osvětluje otázky funkce hudby v lidském životě a zaměřuje se na působení hudby prostřednictvím rozhlasového vysílání. Všímá si pestré škály využívání různých hudebních žánrů od počátku vysílání až ke zřizování experimentálních studií. Jsou zmíněny hudební instituce pracující při Českém rozhlasu v Praze (SOČR, TOČR, pěvecký sbor, soutěže a festivaly). Autorka srovnává hudební žánry v komerčním a nekomerčním vysílání. V práci najdeme podrobné informace o hudebních programech soukromých rozhlasových stanic Faktor a Vysočina a nekomerční stanice Vltava. Dvě kapitoly jsou věnovány posluchačským zájmům a preferencím, zejména ve vysílání Českého rozhlasu. Zajímavým doplňkem diplomového úkolu je dotazník položený žákům 6.-9.třídy ZŠ. Dotazník autorka práce sama sestavila, provedla průzkum a vyhodnotila.

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Vránek

Radka Vozdecká

Profil českobudějovické reggae skupiny He band

Zvolené téma se zapojuje do dlouhodobého výzkumu současné nonartificiální hudby jihočeského regionu jako její dílčí stylově žánrový druh se specializovaným zaměřením na jednu významnou kapelu. Úvodní teoretická část je vystavěna na poznatcích o NAH se zvláštním důrazem na historické a teoretické souvislosti stylu reggae. V dalších kapitolách se pak odráží vlastní aktivní práce přímo v terénu. Kapela He band je zde charakterizována jednak prostřednictvím malých monografií jejích členů, koncertní činnosti a úspěchů, jednak z úhlu textových a hudebních analýz skladeb. Diplomantka se opírá přitom o dvě vydané CD a materiály, poskytnuté samotnými hudebníky. Práce je rovněž vybavena četnými obrazovými přílohami, dvěma magnetofonovými kazetami s nahrávkami písní a videozáznamem odvysílaných videoklipů a koncertu z roku 1995.

Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Šrůtková

Ilona Wippernová

Rocková hudba na Českokrumlovsku

Zvolené téma se zapojuje do výzkumu současné nonartificiální hudby jihočeského regionu. V tomto smyslu proto respektuje již vytvořená jednotící kritéria pro systém a způsob vyhodnocování jevů. Úvodní teoretická část sleduje rock z hlediska jeho historických a teoretických souvislostí. Další úseky pak zpracovávají vzhledem k neprobádanosti problematiky podněty práce přímo v terénu. Jedná se o výčet a stručnou charakteristiku kapel na Českokrumlovsku (v kap. Geneze rockové hudby na Českokrumlovsku), hudebně textový rozbor pak provází následující malé monografie sedmi nejvýznamnějších současných skupin (v kap. Současnost českokrumlovské rockové scény). Diplomantka se přitom opírá o vydané CD, magnetofonové záznamy a materiály, poskytnuté samotnými hudebníky. Práce je vybavena jmenným rejstříkem, notovými přílohami a magnetofonovou kazetou s nahrávkami písní.

Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Šrůtková

Radka Tichá

Dětský sborový zpěv (historie, evropská kontinuita, současnost, zpěv ve škole)

Historie zpěvu od dob gotiky, vokalisté v klášterních školách.
Přerušení tradice za vlády Josefa II. (chlapecké sbory).
30. léta u nás (Lysek, Kühn). Poválečná doba.
Špičkové DPS v současnosti, pohled na repertoár.
Zpěv na ZŠ. Klady - záporná stanoviska - osobní názor.
Pohled na vlastní působení v DPS Jitro, sbor, doc. Skopal.
Přehled hlavních soutěží DPS v mezinárodním měřítku.

Vedoucí práce: Mgr. Otakar Dubský