Symbol PF Anotace diplomovch prac - 1998 - Katedra hudebn vchovy

Anotace diplomovch prac - 1998

Katedra hudebn vchovy

Pavla trbov

Poklad lidovch psn a jeho vyuit v hudebn vchov

Jde o sbrku mon mn znmch lidovch psn, avak dobe pouitelnch v hromadnm hudebnm vyuovn. Vbr je proveden tak, aby byly zastoupeny psn vhodn k ncviku podle not (tzn. intonan mlo problematick), psn umoujc pipojen jednoduchho druhho hlasu, dal oddl uvd psn z rznch region a nench oblast ech a Moravy a konen jsou zde psn, je lze pohybov ztvrnit. Prce obsahuje na edest psn. Vechny jsou uvedeny v notovm zpisu, maj pipojen text vech dostupnch slok. Prvn oddl psn obsahuje t rozbory rytmu a melodie a partitury rytmickch i melodickch doprovod vyuvajcch Orffova instrumente.

Vedouc prce: PaedDr. Jan Holec

Petr Hrych

Hudebn didaktick hry

Prce obsahuje sbrku hudebnch her vhodnch pro pouit na 1. stupni zkladn koly. Autor je dl na hry rozvjejc smysl pro vku tnu a tonln ctn, hry na rozvoj hudebn tvoivosti a sluchov pedstavivosti, hry na rozvjen smyslu pro metrum a rytmus. Prce erp z dostupnch materil uebnic a metodickch pruek pro 1. stupe zkladn koly a z nkterch dalch publikac, nap. B. Viskupov Hudba a pohyb.

Vedouc prce: PaedDr. Jan Holec

Gabriela Geistov

Monosti hudebnho rozvjen dt mladho kolnho vku ve mstech a na venkov

Prce je jednou ze sond do souasnho zpsobu vyuovn hudebn vchov na zkladnch kolch. Prvn st pojednv o psychologickch zkonitostech hudebnho vvoje lovka od narozen do obdob mladho kolnho vku, vnuje se tak rozboru osobnosti uitele hudebn vchovy a jeho obecnch a specifickch kvalit, otzkm hudebnosti i ppadnch poruch hudebnch schopnost. Druhou st diplomov prce tvo vzkum rovn vzdlvn k v pedmtu hudebn vchova a vzkum vybavenosti zkladnch kol pro hudebn vchovu ve mstech a na venkov. Vsledky jsou pimen interpretovny a kde je to mon graficky vyjdeny.

Vedouc prce: PaedDr. Jan Holec

Jakub Zeman

Role uitele hudebn vchovy na zkladn kole

Autor se zabv rolemi uitele, kter hraje v komunikaci se ky, s obsahem hudebn vchovy, s rodii, s kolegy, s vedenm koly a s kontrolnmi institucemi. Dle se zabv osobnost uitele hudebn vchovy, pokou se o vytvoen typu idelnho uitele a porovnv jej se skutenost.

Vedouc prce: PaedDr. Jan Holec

Karel ermk

Populrn hudba edestch let se zamenm na skupinu Golden Kids

Pedmluva se zamuje na poteby hudebn vchovn praxe a vyplv z n, e modern populrn hudba jako soust hudebn kultury v n m sv msto. Hlavn oblast, kterou se prce zabv, je populrn hudba esk provenience edestch let. Toto obdob je svbytnou kapitolou vvoje populrn hudby a autor podv charakteristiku jednotlivch nr zde uplatnnch. Hlavn zetel je vnovn skupin Golden Kids, jejmi protagonisty byli zpvci Vclav Neck, Marta Kubiov a Helena Vondrkov. Prce obsahuje vybran texty a notopisnou podobu vybranch psn. V zvru se autor zabv nabdkou spnosti prodeje zvukovch nosi a z vsledk przkumu trhu usuzuje na uritou konzervativnost konzument, kte ve vtin dvaj pednost prv reedicm starch nahrvek.

Vedouc prce: doc. Dr. Bohumil Vobornk, CSc.

Daniela Kotrbov

Hudba v rozhlasovm vysln

Diplomov prce D. Kotrbov osvtluje otzky funkce hudby v lidskm ivot a zamuje se na psoben hudby prostednictvm rozhlasovho vysln. Vm si pestr kly vyuvn rznch hudebnch nr od potku vysln a ke zizovn experimentlnch studi. Jsou zmnny hudebn instituce pracujc pi eskm rozhlasu v Praze (SOR, TOR, pveck sbor, soute a festivaly). Autorka srovnv hudebn nry v komernm a nekomernm vysln. V prci najdeme podrobn informace o hudebnch programech soukromch rozhlasovch stanic Faktor a Vysoina a nekomern stanice Vltava. Dv kapitoly jsou vnovny posluchaskm zjmm a preferencm, zejmna ve vysln eskho rozhlasu. Zajmavm doplkem diplomovho kolu je dotaznk poloen km 6.-9.tdy Z. Dotaznk autorka prce sama sestavila, provedla przkum a vyhodnotila.

Vedouc prce: Mgr. Tom Vrnek

Radka Vozdeck

Profil eskobudjovick reggae skupiny He band

Zvolen tma se zapojuje do dlouhodobho vzkumu souasn nonartificiln hudby jihoeskho regionu jako jej dl stylov nrov druh se specializovanm zamenm na jednu vznamnou kapelu. vodn teoretick st je vystavna na poznatcch o NAH se zvltnm drazem na historick a teoretick souvislosti stylu reggae. V dalch kapitolch se pak odr vlastn aktivn prce pmo v ternu. Kapela He band je zde charakterizovna jednak prostednictvm malch monografi jejch len, koncertn innosti a spch, jednak z hlu textovch a hudebnch analz skladeb. Diplomantka se opr pitom o dv vydan CD a materily, poskytnut samotnmi hudebnky. Prce je rovn vybavena etnmi obrazovmi plohami, dvma magnetofonovmi kazetami s nahrvkami psn a videozznamem odvyslanch videoklip a koncertu z roku 1995.

Vedouc prce: PhDr. Zdeka rtkov

Ilona Wippernov

Rockov hudba na eskokrumlovsku

Zvolen tma se zapojuje do vzkumu souasn nonartificiln hudby jihoeskho regionu. V tomto smyslu proto respektuje ji vytvoen jednotc kritria pro systm a zpsob vyhodnocovn jev. vodn teoretick st sleduje rock z hlediska jeho historickch a teoretickch souvislost. Dal seky pak zpracovvaj vzhledem k neprobdanosti problematiky podnty prce pmo v ternu. Jedn se o vet a strunou charakteristiku kapel na eskokrumlovsku (v kap. Geneze rockov hudby na eskokrumlovsku), hudebn textov rozbor pak provz nsledujc mal monografie sedmi nejvznamnjch souasnch skupin (v kap. Souasnost eskokrumlovsk rockov scny). Diplomantka se pitom opr o vydan CD, magnetofonov zznamy a materily, poskytnut samotnmi hudebnky. Prce je vybavena jmennm rejstkem, notovmi plohami a magnetofonovou kazetou s nahrvkami psn.

Vedouc prce: PhDr. Zdeka rtkov

Radka Tich

Dtsk sborov zpv (historie, evropsk kontinuita, souasnost, zpv ve kole)

Historie zpvu od dob gotiky, vokalist v klternch kolch.
Peruen tradice za vldy Josefa II. (chlapeck sbory).
30. lta u ns (Lysek, Khn). Povlen doba.
pikov DPS v souasnosti, pohled na repertor.
Zpv na Z. Klady - zporn stanoviska - osobn nzor.
Pohled na vlastn psoben v DPS Jitro, sbor, doc. Skopal.
Pehled hlavnch sout DPS v mezinrodnm mtku.

Vedouc prce: Mgr. Otakar Dubsk