Anotace diplomových prací - 1998 - Katedra technické výchovy

Anotace diplomových prací - 1998

Katedra technické výchovy

Josef Scháněl

Princip činnosti lopatkových strojů

V práci je vysvětlen princip činnosti lopatkových strojů, popis jednotlivých strojů a metodika výuky daného tematického celku. Tato diplomová práce je vhodným studijním materiálem pro studenty technické výchovy. Vzhledem k tomu, že je doplněna řadou názorných obrázků je vhodná i pro studenty nemající středoškolské vzdělání technického charakteru.

Vedoucí práce: Ing. Jan Hladký, CSc.

Roman Věžník

Vytápění budov

Tato práce slouží k první základní orientaci v oboru vytápění budov. Práce je především zaměřena na technickou úpravu prostředí a to vytápění. Hlavní pozornost je především věnována teplovodním otopným soustavám a jejím prvkům. V závěru textu je nastíněna i problematika netradičních způsobů vytápění rodinných domků.

Vedoucí práce: Ing. Jan Hladký, CSc.

Leoš Vaněk

Klopné obvody CMOS

Obsahem této diplomové práce je základní přehled a rozdělení integrovaných obvodů CMOS. Je možné získat obecné informace o jejich výrobě, vlastnostech, na několika příkladech je ukázáno jejich praktické využití ve škole při např. laboratorních cvičeních a v zájmových kroužcích nebo při návrhu a konstrukci časového spínače.

Vedoucí práce: PaedDr. Josef Voda

Martin Vyhlídka

Technická tvořivá a zájmová činnost se zaměřením na letecké modelářství

Práce se týká kroužku leteckých modelářů, nikoli kroužku plastikových modelářů. Nosnou částí diplomové práce je návrh organizace kroužku leteckých modelářů, včetně výběru vhodných modelů a metodického postupu týkajícího se nejen všeobecných problémů zájmového kroužku, ale i, jednotlivých schůzek kroužku. Kromě praktické složky (stavby modelů) se práce snaží řešit i problém teoretické složky (návrh témat vhodných k rozšíření obzorů modelářů).

Vedoucí práce: PaedDr. Bedřich Veselý

Soňa Reidlová

Výukové prostředky pro oblast technologie dřeva na PF

Diplomová práce obsahuje:

  1. Rozbor technických výukových prostředků, které lze využít ve školním procesu. Jedná se o stručnou charakteristiku jednotlivých prostředků (technické zařízení pro nepromítaný záznam - školní tabule a obrazy; technické zařízení pro promítání statických záznamů - diaprojekce, epiprojekce; technické zařízení pro promítání dynamického záznamu - filmová projekce; technické zařízení pro záznam a reprodukci zvuku - gramofon, magnetofon, zvukový film; televize; výukové stroje), jejich výhody, nevýhody, základní princip funkce, druhy, rozdělení, příklady využití, apod.
  2. Kapitolu "Zpětná projekce", která je zaměřena podrobněji než předchozí části. Obsahuje charakteristiku, princip této projekční metody, druhy předloh a jejich popis, rozbor zpětných projektorů, druhy a využití promítacích ploch, informace o popisovačích pro zpětnou projekci.
  3. Náměty fólií pro oblast technologie dřeva na PF. V této části je 28 fólií určených pro doplnění přednášek na katedře technické výchovy z oblasti technologie dřeva, které jsou tvořeny jako systém schémat, pavouků, grafů a obrázků.

Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Vintr

Jaroslav Lachout

Digitální záznam a reprodukce akustického signálu

Obsahem diplomové práce jsou základní údaje o zvuku a jeho šíření, stručně informuje o principu mechanického záznamu zvuku, optického záznamu zvuku na film a magnetického záznamu zvuku. Dále obsahuje informace o digitálním záznamu zvuku - záznamu dat, detekci a korekci chyb, dekódování dat a o systému CD-DA, R-DAT, S-DAT, DASH, DCC a MD.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek

Jitka Šimůnková

Dřevo jako přírodní materiál, jeho význam ve vývoji společnosti

Cílem této diplomové práce je podat základní informace nejen o uplatnění a využití dřeva v dějinách, ale také o významu dřeva a dřevěných výrobků pro celou společnost. Zabývala jsem se dobou od vzniku člověka až do současnosti. Poněvadž se jedná o velmi dlouhou dobu, bylo nutné rozdělit ji na historicky významná období. V jednotlivých obdobích jsem se zaměřila hlavně na oblasti, kde se dřeva využívalo ve větší míře. Jedná se tedy převážně o nábytkářství, hudební nástroje, stavitelství, zemědělství, dopravu a řemesla zabývající se zpracováním dřeva.

Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Vintr

Miluše Matulová

Historický vývoj hraček na území našeho státu

Úkolem mé diplomové práce bylo shromáždit a zpřehlednit historický vývoj hraček na našem území. Tyto informace jsem třídila podle doby vzniku. Nejvíce jsem se zaměřila na současnou úroveň hraček. Podrobněji jsem se zabývala jejich typologií, kritérii pro výběr hraček a hrací prostor a hračkou dítěte nemocného a postiženého. Zvláštní kapitolu jsem věnovala sběratelství, které nás stále více ovládá.

Vedoucí práce: Mgr. Eva Roučová

Pavel Mařík

Návrh sbírky příkladů z kinematiky

Cílem diplomové práce je vytvoření sbírky příkladů z kinematiky pro studium aprobačního předmětu technická výchova, respektující specifické požadavky přípravy učitelů technických předmětů na pedagogických fakultách. Zvláštní důraz je kladen na didaktickou stránku řešení praktických úloh, to jest na analýzu jejich zadání, posouzení vhodnosti relevantních metod a variant vlastního postupu a následnou analýzu výsledku. Práce obsahuje také návrh metodiky výuky s využitím navržené sbírky příkladů.

Vedoucí práce: Ing. Jan Hladký, CSc.