Symbol PF Anotace diplomovch prac - 1998 - Katedra technick vchovy

Anotace diplomovch prac - 1998

Katedra technick vchovy

Josef Schnl

Princip innosti lopatkovch stroj

V prci je vysvtlen princip innosti lopatkovch stroj, popis jednotlivch stroj a metodika vuky danho tematickho celku. Tato diplomov prce je vhodnm studijnm materilem pro studenty technick vchovy. Vzhledem k tomu, e je doplnna adou nzornch obrzk je vhodn i pro studenty nemajc stedokolsk vzdln technickho charakteru.

Vedouc prce: Ing. Jan Hladk, CSc.

Roman Vnk

Vytpn budov

Tato prce slou k prvn zkladn orientaci v oboru vytpn budov. Prce je pedevm zamena na technickou pravu prosted a to vytpn. Hlavn pozornost je pedevm vnovna teplovodnm otopnm soustavm a jejm prvkm. V zvru textu je nastnna i problematika netradinch zpsob vytpn rodinnch domk.

Vedouc prce: Ing. Jan Hladk, CSc.

Leo Vank

Klopn obvody CMOS

Obsahem tto diplomov prce je zkladn pehled a rozdlen integrovanch obvod CMOS. Je mon zskat obecn informace o jejich vrob, vlastnostech, na nkolika pkladech je ukzno jejich praktick vyuit ve kole pi nap. laboratornch cviench a v zjmovch kroucch nebo pi nvrhu a konstrukci asovho spnae.

Vedouc prce: PaedDr. Josef Voda

Martin Vyhldka

Technick tvoiv a zjmov innost se zamenm na leteck modelstv

Prce se tk krouku leteckch model, nikoli krouku plastikovch model. Nosnou st diplomov prce je nvrh organizace krouku leteckch model, vetn vbru vhodnch model a metodickho postupu tkajcho se nejen veobecnch problm zjmovho krouku, ale i, jednotlivch schzek krouku. Krom praktick sloky (stavby model) se prce sna eit i problm teoretick sloky (nvrh tmat vhodnch k rozen obzor model).

Vedouc prce: PaedDr. Bedich Vesel

Soa Reidlov

Vukov prostedky pro oblast technologie deva na PF

Diplomov prce obsahuje:

  1. Rozbor technickch vukovch prostedk, kter lze vyut ve kolnm procesu. Jedn se o strunou charakteristiku jednotlivch prostedk (technick zazen pro nepromtan zznam - koln tabule a obrazy; technick zazen pro promtn statickch zznam - diaprojekce, epiprojekce; technick zazen pro promtn dynamickho zznamu - filmov projekce; technick zazen pro zznam a reprodukci zvuku - gramofon, magnetofon, zvukov film; televize; vukov stroje), jejich vhody, nevhody, zkladn princip funkce, druhy, rozdlen, pklady vyuit, apod.
  2. Kapitolu "Zptn projekce", kter je zamena podrobnji ne pedchoz sti. Obsahuje charakteristiku, princip tto projekn metody, druhy pedloh a jejich popis, rozbor zptnch projektor, druhy a vyuit promtacch ploch, informace o popisovach pro zptnou projekci.
  3. Nmty fli pro oblast technologie deva na PF. V tto sti je 28 fli urench pro doplnn pednek na katede technick vchovy z oblasti technologie deva, kter jsou tvoeny jako systm schmat, pavouk, graf a obrzk.

Vedouc prce: PaedDr. Ji Vintr

Jaroslav Lachout

Digitln zznam a reprodukce akustickho signlu

Obsahem diplomov prce jsou zkladn daje o zvuku a jeho en, strun informuje o principu mechanickho zznamu zvuku, optickho zznamu zvuku na film a magnetickho zznamu zvuku. Dle obsahuje informace o digitlnm zznamu zvuku - zznamu dat, detekci a korekci chyb, dekdovn dat a o systmu CD-DA, R-DAT, S-DAT, DASH, DCC a MD.

Vedouc prce: PaedDr. Petr Admek

Jitka imnkov

Devo jako prodn materil, jeho vznam ve vvoji spolenosti

Clem tto diplomov prce je podat zkladn informace nejen o uplatnn a vyuit deva v djinch, ale tak o vznamu deva a devnch vrobk pro celou spolenost. Zabvala jsem se dobou od vzniku lovka a do souasnosti. Ponvad se jedn o velmi dlouhou dobu, bylo nutn rozdlit ji na historicky vznamn obdob. V jednotlivch obdobch jsem se zamila hlavn na oblasti, kde se deva vyuvalo ve vt me. Jedn se tedy pevn o nbytkstv, hudebn nstroje, stavitelstv, zemdlstv, dopravu a emesla zabvajc se zpracovnm deva.

Vedouc prce: PaedDr. Ji Vintr

Milue Matulov

Historick vvoj hraek na zem naeho sttu

kolem m diplomov prce bylo shromdit a zpehlednit historick vvoj hraek na naem zem. Tyto informace jsem tdila podle doby vzniku. Nejvce jsem se zamila na souasnou rove hraek. Podrobnji jsem se zabvala jejich typologi, kritrii pro vbr hraek a hrac prostor a hrakou dtte nemocnho a postienho. Zvltn kapitolu jsem vnovala sbratelstv, kter ns stle vce ovld.

Vedouc prce: Mgr. Eva Rouov

Pavel Mak

Nvrh sbrky pklad z kinematiky

Clem diplomov prce je vytvoen sbrky pklad z kinematiky pro studium aprobanho pedmtu technick vchova, respektujc specifick poadavky ppravy uitel technickch pedmt na pedagogickch fakultch. Zvltn draz je kladen na didaktickou strnku een praktickch loh, to jest na analzu jejich zadn, posouzen vhodnosti relevantnch metod a variant vlastnho postupu a nslednou analzu vsledku. Prce obsahuje tak nvrh metodiky vuky s vyuitm navren sbrky pklad.

Vedouc prce: Ing. Jan Hladk, CSc.