Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra bohemistiky

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra bohemistiky

Milan Goby

Komenského tzv. Útěšné spisky

Diplomová práce se zabývá Komenského spisky s nábožensko-filozofickou tematikou z doby vnitřního exilu a pobělohorského ukrývání, které odrážely naděje i zklamání z politické a sociální situace. Byly odrazem depresivních a chiliastických nálad po porážce stavovského povstání, zároveň však povzbuzovaly poražené protestanty ve víře a v naději na konečné vítězství boží spravedlnosti.

Diplomová práce se snaží najít vazbu mezi vývojem válečných událostí, které probíhaly za třicetileté války, a Komenského literárním projevem po stránce obsahové i stylistické.

Vedoucí práce: PhDr. Věra Pospíšilová

 

Petra Schacherlová

Aktualizované a automatizované jazykové prostředky v Lidových novinách

Cílem diplomové práce je postihnout některé aspekty jazykové roviny funkčního stylu publicistického. Především jde o výskyt prostředků automatizovaných (stálých) a prostředků aktualizovaných (proměnných). Práce je zaměřena na konkrétní projevy těchto protikladných jazykových rovin a pokouší se odhalit jejich funkci v publicistických textech. Zdrojem jsou komentáře získané v průběhu jednoho roku (9/1998-8/1999) v Lidových novinách.

Vedoucí práce: PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 

Lucie Papežová

Jazyk komentářů v deníku Právo

Diplomová práce se zabývá jazykovým rozborem komentářů v deníku Právo. Hlavním úkolem bylo zhodnotit jejich jazykovou úroveň. K danému rozboru jsou vybrány komentáře osmi publicistů. Všechny komentáře vyšly v deníku Právo v období září 1998 až prosinec 1999. Diplomová práce začíná částí teoretickou, kde je uvedena obecná charakteristika publicistického stylu, dále pak jsou uvedeny komentáře jako útvar publicistiky a končí částí praktickou, ve které jsou zachyceny zvláštní jazykové prostředky, které jsou pro komentář charakteristické. V závěru diplomové práce jsou uvedeny v příloze příklady některých komentářů jednotlivých autorů.

Vedoucí práce: PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 

Hana Dufková

K jazykové stránce písňových textů Petra Honse

Diplomová práce se zabývá jazykovým rozborem pětadvaceti textů Petra Honse. Posuzovaný materiál nahlíží především z hlediska jazykového a částečně i literárního. Zkoumá problematiku souvislosti mezi názvem a obsahem, probírá lexikální a básnické prostředky, dotýká se významové stránky textů.

Vedoucí práce: PaedDr. Jarmila Alexová

 

Dagmar Frantová

Existenciálně laděná próza v české literatuře čtyřicátých let

Práce se pokouší zachytit vztah subjektu a okolního světa s přihlédnutím k fenoménu času a prostoru v dílech českých autorů čtyřicátých let - Z. Urbánka, M. Hanuše, K. Dvořáčka, B. Březovského, J. Valji, D. Paly, E. Hostovského a J. Weila.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 

Martina Strachotová

Frazeologismy a jejich využití ve výuce českého jazyka na středních školách

Vymezením pojmů frazeologie a idiomatika začíná teoretická část, která dále rozpracovává oblast frazeologie z různých pohledů, všímá si historických a nejazykových souvislostí, poukazuje na rozličné přístupy ke klasifikaci frazeologických jednotek. Dále je pojednáno o funkci frazémů, zkoumá se formální, kolokační a sémantická stránka frazému. Pozornost je věnována také kulturní frazeologii a dynamickým a aktualizačním procesům. Zajímavá je kapitola pojednávající o paradoxech frazeologie.

K tématu diplomové práce se vztahují kapitoly zabývající se frazeologií při výuce a frazeologií v učebnicích českého jazyka.

Praktická část seznamuje s cíli, úkoly, zaměřením a předpoklady výzkumu, který se prováděl metodou dotazníku. Jsou vysvětleny okolnosti vypracování dotazníku, jenž je podrobně popsán. Jednotlivé úkoly dotazníku jsou pak dále analyzovány a komentovány. Vyhodnocení jednotlivých úkolů je jak v dílčích závěrech, tak i v celkovém závěru.

Jsou uvedeny příklady slohových prací - úvahy nad předloženými frazeologickými obraty.

Vedoucí práce: PhDr. Marie Janečková, CSc.

 

Silvie Forejtová

Frazeologismy a jejich využití ve výuce českého jazyka

Téma práce patří do oboru lexikologie, to znamená, že je věnována pozornost frazémům jako ustáleným jednotkám obrazného charakteru jejich využití ve školním prostředí. V popředí zájmu jsou základní pojmy frazeologie a způsoby klasifikace frazémů z různých hledisek. Jsou zde uvedeny frazémy z lidového jazyka a běžné mluvy, ale také frazémy z oblasti publicistické a kulturní. Vychází se z dostupné literatury, která se frazémy zabývá s přihlédnutím k nejnovějšímu slovníku (Slovník české frazeologie a idiomatiky). Cílem praktické části, která se opírá o hodnocení výsledků ze zpracovaných dotazníků, je sledovat u žáků základní školy nejen porozumění významům frazémů, nýbrž i schopnost jejich aktivního užívání v kontextu.

Vedoucí práce: PhDr. Marie Janečková, CSc.

 

Martina Hrubá

Problematika smyslu vyjadřování v české poezii 90. let 20. století

Diplomová práce je vystavěna na základě zpracování desetileté tvorby básníků Petra Borkovce a Lubora Kasala. tito autoři byli zvoleni jako představitelé mladé a střední básnické generace. Úkolem této práce je rozbor výše zmíněné literární činnosti obou básníků (celkem deset básnických sbírek) jak z hlediska sémantické struktury jednotlivých sbírek a jejich vnitřních souvislostí v rámci naznačeného období deseti let, tak z hlediska zkoumání možností jazyka (jazykových experimentů) v poetice sbírek společně s jejich zakotvením do výše zmíněné sémantické struktury.

Vedoucí práce: Dr. Michal Bauer

 

Michaela Bašná

Vstup města do každodennosti člověka a jeho reflexe v české poezii čtyřicátých let

Centrem práce je interpretace do čtyřicátých let dvacátého století spadajících děl básníků Skupiny 42, (Blatný, Hanč, Hauková, Kainar, Kolář), včetně děl dvou autorů svou poetikou jim blízkých, (Holan, Slavík), ve snaze o postižení jejich nazírání každodenního osudu moderního člověka. U členů Skupiny 42 je pokus vysledovat diferenciaci jejich nahlížení a zobrazení vstupu reality města do všedního života obyčejného člověka. Pokud jde o tvorbu Holana a Slavíka, hledáme v oblasti tematiky i tvary jejich poezie aspekty, které je s tvorbou básníků výše zmíněné skupiny svazují.

Diplomová práce se pokouší také o komparaci programové základny Skupiny 42 s těmi programovými statěmi, existujícími v dosavadní tradici českého básnictví, v nichž fenomén města sehrává významnou roli - jde o programy civilistické a poetistické avantgardy.

Mimo pozornost nezůstala ani zjevná spřízněnost děl výše zmíněných autorů s básnickou tvorbou Richarda Weinera.

Vedoucí práce: Dr. Michal Bauer

 

Věra Císařová

Jazyk televizních pořadů pro děti a mládež

Diplomová práce se zabývá komunikací v televizních pořadech pro děti a mládež. První část je věnována obecné charakteristice jazykové kultury, jejím úkolům, cílům a jejím aktuálním otázkám. Dále je pojednáno o jazyku publicistiky a teorii dialogu.

Praktická část diplomové práce vychází z rozboru jazykového materiálu, který byl získán videozáznamem televizního pořadu Tykadlo v časovém rozmezí jednoho a půl roku v době od září roku 1999 do března roku 2001.

Nejdříve je charakterizován sledovaný televizní pořad Tykadlo. Následující kapitola je věnována vymezení spisovnosti a nespisovnosti v současném jazyce. Další kapitoly přinášejí analýzu jazyka mluvčích z hlediska spisovnosti a nespisovnosti v rovině hláskoslovné, morfologické a lexikální. V každé kapitole je nejdříve obecně pojednáno o sledovaných jevech z hlediska spisovnosti a nespisovnosti, pak následují jednotlivé analýzy komunikace všech tří zúčastněných komunikantů, tj. moderátorů, dětí a dospělých hostů. Každá kapitola obsahuje shrnutí, kde jsou porovnány sledované jazykové jevy mezi jednotlivými skupinami mluvčích. Poslední kapitola přináší přehled kontaktových prostředků, které byly v sledovaném pořadu zaznamenány.

V závěru je porovnána komunikace moderátorů, dětí a dospělých hostů z hlediska spisovnosti a nespisovnosti ve všech třech jazykových rovinách.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 

Marie Havlanová

Současná česká billboardová reklama

Diplomová práce se zabývá jazykem současné české billboardové reklamy: vychází přitom z analýzy aktuálních billboardových sloganů.

Teoretická část pojednává obecně o reklamní komunikaci a o jejím vztahu ke společnosti. Mapuje rovněž historický vývoj české reklamy i specifika soudobé české reklamní tvorby. Samostatné oddíly jsou věnovány výzkumu percepce reklamy ve společnosti, klasifikaci jednotlivých reklamních druhů, výčtu reklamních funkcí a charakteristice reklamních komunikátů z hlediska funkčního stylu. Ve vztahu k tématu diplomové práce je zvláštní pozornost věnována venkovní reklamě a různým modifikacím billboardu.

Praktická část diplomové práce vychází z rozboru jazykového a obrazového materiálu, který byl shromažďován v průběhu jednoho roku. Na základě této analýzy byl pracován přehled nejfrekventovanějších jazykových prostředků uměleckého a řečnického stylu v billboardové reklamě a dále byly vyčleněny a popsány jednotlivé sémantické skupiny, které jsou v billboardových sloganech nositeli vedlejších pozitivních významů. Zvláštní pozornost je věnována také komunikačním strategiím. V závěru diplomové práce jsou shrnuty, vyhodnoceny a zobecněny všechny poznatky vycházející z analýzy daného materiálu.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 

Lenka Bicanová

Jazyk a styl televizních dialogických pořadů

Diplomová práce se zabývá jazykem a stylem televizních dialogických pořadů. První část práce je věnována vysvětlení pojmu jazyková kultura a kultura dorozumívání. Podrobněji se pak práce zabývá charakteristikou jazyka publicistiky a speciálně publicistiky mluvené. Zvláštní pozornost je věnována otázce spisovnosti a nespisovnosti v mluvené komunikaci, o které je pojednáno jak obecně, tak konkrétně na základě analýzy dvou pořadů. Zajímavým doplněním této problematiky je interview s Richardem Honzovičem, po něhož je práce s jazykem každodenním zaměstnáním.

Praktická část diplomové práce vychází z rozboru jazykového materiálu, který byl získán ročním nahráváním televizních pořadů Sauna a Sedmička na videokazety. Tyto pořady pak byly jednotlivě analyzovány v rovině hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Hlavním úkolem bylo zaměřit se především na výrazové prostředky příznakové. Na základě excerpt pořízených ze sebraného jazykového materiálu je v rámci analyzován a popsán průběh dialogu v televizních pořadech Sauna a Sedmička. V závěru práce jsou shrnuty všechny poznatky spolu s hodnocením současného stavu verbálního vyjadřování v těchto televizních dialogických pořadech.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 

Květa Žlábková

Hodnocení a klasifikace slohových prací na ZŠ

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a klasifikace slohových prací žáků základních škol. Přibližuje systém předmětu český jazyk, včetně složitosti propojení jeho tří částí v jeden celek. Nastiňuje různé aspekty školního hodnocení, podrobně se věnuje formám a metodám zkoušení, zejména pak ve vztahu k jazykové a slohové složce předmětu. Důležitou část práce tvoří přiblížení skutečného stavu hodnocení a klasifikace slohových projevů žáků, jak písemných, tak ústních, prostřednictvím výzkumu názorů učitelů a žáků základních škol. Kromě toho zachycuje i stav v komunikačním pojetí slohové výuky. Přibližuje také postoje žáků k předmětu český jazyk a snaží se postihnout souvislosti mezi těmito postoji i mimoškolními zájmy dětí.

Vedoucí práce: PhDr. Ida Ledajaksová

 

Miluše Dvořáková

Vypravování a popis na 2. stupni ZŠ (Nedostatky a jejich odstraňování)

Úvodní část má charakter převážně teoretický, je spíše syntetického rázu. Jedná se o shrnutí základních poznatků z teorie vyučování českému jazyku, o připomenutí nejvýznamnějších faktů a charakteristik, vymezení nejdůležitějších pojmů.

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je zde prezentován z hlediska svého postavení v soustavě vyučovacích předmětů i z hlediska cílů a úkolů, jež si výuku češtině stanovuje; naznačena je rovněž problematika vzájemných vztahů mezi dílčími složkami předmětu. Podrobněji se práce zabývá oblastí komunikace a stylu, tj. oblastí slohové výchovy, která je tu chápána jako součást výchovy komunikační.

Těžiště diplomové práce spočívá v následující části praktické, která se zabývá nejvýznamnějšími nedostatky samostatných písemných slohových prací, usiluje o jejich podrobnou analýzu se zřetelem k jednotlivým stránkám projevu a předkládá také některé typy nápravných metod a cvičení.

Vedoucí práce: PhDr. Ida Ledajaksová

 

Linda Schättingerová Juračková

Práce s handicapovanými žáky na hodinách českého jazyka na II. stupni ZŠ

Práce podává stručný přehled o vývoji specifických poruch učení, charakterizuje jednotlivé příčiny jejich vzniku, základní pojmy specifických poruch učení a především předkládá možné metody a formy práce při úpravě těchto poruch s handicapovanými žáky na druhém stupni základních škol. Zabývá se prací vyučujícího na hodinách českého jazyka. Součástí jsou však také informace o organizaci nápravné péče na školách včetně hodnocení a klasifikace handicapovaných žáků, podmínek pro integrativní výchovy či praktické rady pro práci rodičů.

Práce si klade za cíl nejen informovat o specifických poruchách učení, ale zároveň nabízí možné metody při úpravě těchto poruch. Metody i cvičení jsou vybrány a procvičeny na základě výzkumu, který je součástí práce.

Přehled odborné literatury, příloha cvičení a her jsou určené k dalšímu studiu a uzavírají tak diplomovou práci.

Vedoucí práce: PhDr. Ida Ledajaksová

 

Eva Opekarová

Akce Pracující do literatury

Diplomová práce přináší informace o akci Pracující do literatury, která se konala na základě vyhlášení Svazu československých spisovatelů. Je zde zachycen celý její průběh od příprav, vlastního uskutečnění, ohlasů v tisku až po vydání knih autorů, kteří byli akcí objeveni. Diplomová práce je zaměřena na poezii tzv. dělnických básníků a její součástí je i seznámení s literární tvorbou Marie Šítalové, naivní malířky z Velešína.

Vedoucí práce: Dr. Michal Bauer

 

Kateřina Kellnerová

Jazykové prostředky a textová výstavba mluvené a psané reklamy

Obsahem diplomové práce je obecné vymezení reklamy, jejích vlastností a funkcí, dále analýza zaznamenaných mluvených a psaných reklamních textů a popis jejich jazykových prostředků a textové výstavby. Teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou reklamy především z hlediska jazykovědného; pomíjíme oblast ekonomiky, resp. marketingu. Pozornost je přitom věnována slovníkovým definicím reklamy, jejímu vztahu k funkčním stylům jazyka a jednotlivým funkcím, jež reklamní texty plní. autentickými příklady je doplněna kapitola pojednávající o typech reklamních textů.

Praktická část diplomové práce je založena na rozboru materiálu, který byl průběžně zaznamenáván po dobu téměř jednoho a půl roku. Podrobná charakteristika shromážděného materiálu je podána v samostatné kapitole. Jazykové prostředky reklamy jsou posuzovány z různých hledisek. Práce se podrobněji zaměřuje na popis spisovnosti jazyka reklamních textů, na analýzu básnických prostředků a prvků lidové slovesnosti užívaných v reklamě. Zkoumány jsou rovněž způsoby, jimiž reklamní texty komunikují se svými adresáty. Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na ostatní sémiotické kódy, jimiž reklama na příjemce působí.

V závěru diplomové práce je porovnáván výskyt specifických jazykových prostředků v reklamě mluvené a psané, jsou zde shrnuty poznatky o textové výstavbě reklamních textů mluvených a psaných a v neposlední řadě jsou vymezeny shodné i odlišné rysy těchto dvou typů reklamních textů.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 

Petr Kopeček

Keltské a skandinávské látky v díle Julia Zeyera

V diplomové práci se autor zabývá okruhem keltských a skandinávských (severogermánských) látek v díle Julia Zeyera. Jde o osm textů, které jsou vymezeny v úvodu. Po přiblížení orientace lumírovců na cizí látky, Zeyerových inspiračních zdrojů a specifik keltských a severských oblastí jsou texty chronologicky podle svého vzniku analyzovány. Autor rozebírá novou podobu látek v Zeyerově zpracování (tzv. "obnovené obrazy"), svá tvrzení dokládá citacemi jak z textů samotných, tak z knih o Zeyerovi a jeho obsáhlé korespondence.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

 

Veronika Smolíková

Slovník písemných prací žáků na 2. stupni ZŠ

Cílem diplomové práce je sledování a posouzení úrovně slovní zásoby a kultury jazyka žáků základních škol. Práce hodnotí, zda jazykové prostředky odpovídají sdělovacím potřebám v těch oblastech komunikace, v nichž se jazyk jako prostředek dorozumívání uplatňuje. Dále posuzuje, jaký podíl má škola na utváření kultivovaného vyjadřování žáků ZŠ. Podstatnou část diplomové práce představuje výzkum, který se uskutečnil v šestých a devátých ročnících vybraných základních škol. Na základě nashromážděných písemných slohových prací bylo provedeno celkové hodnocení, zaměřené především na úroveň slovní zásoby a způsob vyjadřování žáků.

Vedoucí práce: PhDr. Ida Ledajaksová

 

Vlasta Nováková

Proměny českého středověkého eposu

Tématem této diplomové práce jsou proměny českého středověkého eposu, jenž prošel řadou vývojových etap - od hrdinského přes rytířský epos až k milostnému. Práce se především snaží postihnout proměny ženských postav a pojetí lásky v jednotlivých veršovaných skladbách přelomu 13. a 14. století.

Vedoucí práce: PhDr. Věra Pospíšilová

 

Jana Přibylová

Mateřský jazyk jako základ výchovy a vyučování v 1. ročníku ZŠ

Diplomová práce na téma Mateřský jazyk jako základ výchovy a vyučování v 1. ročníku ZŠ je zaměřena na problematiku propojení všech složek mateřského jazyka v 1. ročníku ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou (výzkumnou).

V teoretické části je vysvětlen systém výuky mateřského jazyka v 1. ročníku ZŠ a zároveň obsah výuky v jednotlivých východně-vzdělávacích programech.

Praktická část je věnována výzkumu rozvoje čtenářských a písařských dovedností žáků 1. ročníku. Dále je zaměřena na vyjadřování žáků a rozvíjení slovní zásoby, na vyjadřování učitelů, hodnocení a klasifikaci, a také na hygienické a pracovní návyky žáků. Práce se dále zabývá otázkami literární výchovy, vztahu dětí k četbě knih a časopisů.

Závěr obsahuje rozsáhlý grafický a přílohový materiál.

Vedoucí práce: Mgr. Ivana Šimková

 

Eliška Friedlová

Průzkum úrovně písařských dovedností u žáků 1. ročníků vesnických a městských škol

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány kapitoly související s problematikou psaní v první třídě (charakteristika dítěte mladšího školního věku, psychologické a pedagogické aspekty psaní, hygienické a pracovní návyky, základní znaky písma, stávající a alternativní metoda psaní, metodický postup při nácviku jednotlivých písmen ...).

Praktická část vychází z poznatků, které byly získány výzkumem na jednotlivých školách (organizace vyučování, současné postupy ve výuce psaní ...). Součástí práce bylo i zjištění míry a stupně osvojení si písmen za pomoci metody "klíče". Výsledky byly tabelizovány a graficky zpracovány. Přílohová část obsahuje rozsáhlý metodický materiál s ukázkami písma dětí.

Vedoucí práce: Mgr. Ivana Šimková

 

Karla Hrůzová

Problematika předškolní přípravy a vstupu dítěte do 1. ročníku ZŠ

Diplomová práce obsahuje dvě části: teoretickou a praktickou (výzkumnou). Teoretická část se zabývá jednotlivými kapitolami prohloubené předškolní přípravy - výukou psaní a čtení. Práce je dále zaměřena na problematiku psaní a čtení v 1. ročníku ZŠ, zabývá se stávajícími i alternativními postupy při výuce psaní a čtení. V praktické části je zahrnuta problematika současné přípravy žáků na čtení a psaní v mateřských školách i v 1. ročnících ZŠ. Závěr práce je doložen rozsáhlým přílohovým materiálem.

Vedoucí práce: Mgr. Ivana Šimková

 

Hana Korandová

Metody nácviku čtení v současné škole

Diplomová práce je věnována současným metodám nácviku čtení. Je zde proveden stručný náhled do minulosti a pozornost je zaměřena na dvě metody vyučované v současných školách, a to běžnou a známou metodu analyticko-syntetickou a metodu staro-novou genetickou. V popředí mého zájmu byly převážně kvalitativní stránka čtení. Na závěr je snaha co nejobjektivněji posoudit přednosti a nedostatky jednotlivých metod. Všechna pozorování a tvrzení jsou doloženy tabulkami, grafy a přílohami.

Vedoucí práce: Mgr. Ivana Šimková

 

Milena Schneiderová

Slohová cvičení na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá problematikou slohových cvičení žáků prvního stupně ZŠ. První kapitola se zabývá otázkami slohových cvičení na základě odborné literatury. Druhá kapitola se týká vzdělávacích programů, podle kterých se vyučuje na první stupni ZŠ. Třetí kapitola podává rozbor vybraných učebnic českého jazyka pro první stupeň ZŠ. Čtvrtá kapitola zahrnuje výsledky testu pro žáky 5. ročníku, náhled do hodiny slohu a rozbor slohových prací žáků.

Vedoucí práce: Mgr. Milan David

 

Jana Provodová

Vypravování jako slohový útvar na prvním stupni základní školy

Diplomová práce se zabývá vypravováním jako slohovým útvarem na prvním stupni základní školy. Charakterizuje vypravování z hlediska stylistického i metodického, reaguje na současnou situaci ve vyučování slohu. Jádrem práce je sledování výsledků vyučování slohu se zřetelem k vypravování podle učebnic různých nakladatelství.

Vedoucí práce: Mgr. Milan David

 

Helena Nohavová

Pohádka ve školní a zájmové četbě dnešních prepubescentů

Diplomová práce se zabývá problematikou postavení pohádky ve čtenářském kontextu současných dětí mladšího školní věku. V teoretické části byly postupně sledovány faktory ovlivňující vznik a vývoj dětského čtenářství. První kapitola je věnována osobnosti prepubescentního čtenáře a znakům literární komunikace. Je zde sledována úloha umění v životě člověka, zvláště pak působnost literárního díla na utvářející se osobnost dětského čtenáře. Druhá kapitola je orientována na znaky vývojových etap prepubescentního čtenářství. Ve třetí kapitole jsou rozvedeny jednotlivé oblasti tvorby pro děti. Zvláštní kapitola je věnována pohádce, charakteristickým znakům tohoto žánru a typům pohádek, s nimiž se dětský čtenář setkává. Tento pohled dotváří analýza čítankových textů. V další části diplomové práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, provedeného s žáky a jejich učiteli. Úkolem dotazníku pro žáky bylo zjistit postavení pohádky v žánrové skladě sedmi až jedenáctiletých dětí a ověřit jejich znalosti pohádkové struktury. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v šesté a sedmé části této práce. Závěr obsahuje celkové hodnocení průzkumu a shrnutí výsledků.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Viktor Šťástka

Josef Mach - básník

Práce si klade za cíl podat pokud možno komplexní, i když ne plně vyčerpávající reflexi básnického díla Josefa Macha. Mělo by jít o první ucelenější monografii, jejíž nejpodstatnější část je věnována sledování pro Macha typických prostředků a postupů, jež se nejvíce podílejí na utváření jeho poetiky. Zvláštní místo pak zaujme detailnější sledování prostorových vztahů v Machově poezii.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 

Kateřina Vacková

Exitenciální fenomény v tvorbě Miguela de Unamuno a Jiřího Ortena

Téma diplomové práce spadá do oboru literární komparatistiky, dotýká se také literární historie. Zabývá se porovnáním děl autorů Miguela de Unamuno a Jiřího Ortena.

Pracuje se souhrnným vydáním spisů Jiřího Ortena z nakladatelství Český spisovatel a Mladá fronta, které konfrontuje i s ostatními dostupnými vydáními Ortenova díla. V případě Miguela de Unamuno za základní považuje originální španělské texty, upřednostňuje kritická vydání. Díla, která byla přeložena do češtiny, jsou použita především pro účely citací.

Vlastní práce je rozdělena do pěti kapitol. Každá z nich uvádí reálie ze života autorů, porovnává jejich dílo a v závěru se pokouší vřadit je do dobového kontextu a porovnat s myšlenkami existenciální filosofie.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 

Stanislava Bumbová

Pohádka - její vznik, svět a využití

Práce se zabývá žánrem pohádky. Snaží se popsat její vznik tím, že jsou předeslány charakteristické rysy procesu tvorby zjištěné odpozorováním v průběhu desetiletého psaní tohoto literárního útvaru. na obecné rysy tvorby je aplikován konkrétní text. Pohádka je předložena dětskému čtenáři a jsou vyvozeny závěry pro nově vznikající texty. Práce rozkrývá pozadí tvorby pohádek, je vyslovena teze o vzdělání autora a je naznačen způsob práce s odborným materiálem. Prosazovaným pohledem je nazírání na pohádky z hlediska mýtů, ale lze se seznámit i s postojem jungovské psychologie a strukturální analýzy. V závěru jsou naznačeny konkrétní způsoby využití pohádek v podmínkách běžného školního vyučování na II. stupni základních škol.

Vedoucí práce: PaedDr. František Skorunka

 

Jiří Stočes

Vývojové proměny dobrodružného žánru v novodobé české literatuře pro mládež

Diplomová práce byly zpracována s cílem postihnout vývojové proměny dobrodružné prózy pro mládež v letech 1945-2000 v českém společenském a literárním kontextu. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, je sledován vývoj dobrodružné literatury od jejích počátků až po současnost a jsou definovány prvky, které ji vymezují jako samostatný žánr. V dalších kapitolách je věnován prostor analýze konkrétních knih, doplněné stručným portrétem u reprezentativních autorů. Rozbor jednotlivých děl je založen na čistě subjektivním čtenářském prožitku, důraz je kladen na postižení principiálního kritéria dobrodružnosti. Vedle zmapování poválečného vývoje české dobrodružné literatury si však tato diplomová práce klade cíl mnohem závažnější. Snaží se prokázat, že obvyklá deklasace dobrodružné prózy do polohy oddechové četby je nesprávná a že tento žánr zaujímá v literárním rozvoji dětského čtenáře mnohem významnější postavení, než které mu je českou kritikou mnohdy přisuzováno.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Petra Červená

Nedostatky mluveného projevu žáků základních škol

Diplomová práce se zabývá nedostatky v mluvených projevech žáků druhého stupně ZŠ, tj. šestého až devátého ročníku.

Je rozdělena do pěti kapitol. První čtyři kapitoly jsou založeny na rozboru nahrávek ve všech jazykových rovinách, a to hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické a lexikální. Pátá kapitola pak zahrnuje aplikaci výsledků práce v pedagogické praxi.

Cílem práce je popsat autentický obraz stavu mluvených projevů žáků šestých až devátých ročníků a především poskytnout zpětnou vazbu učitelům českého jazyka.

Vedoucí práce: PhDr. Milena Nosková

 

Jana Štablová

Úroveň mluvy moderátorů publicistických pořadů

Diplomová práce se zabývá komunikací v televizních pořadech Kotel, V pravé poledne a Sedmička. První část je věnována vymezení pojmu styl a charakteristice publicistického stylu. Dále je rozvedena kapitola o hromadných sdělovacích prostředcích. Následuje krátké pojednání o publicistice psané, o mluvených projevech a základních znacích publicistiky mluvené, včetně teorie dialogu. Praktická část diplomové práce vychází z rozboru jazykového materiálu, který byl získán videozáznamem výše zmíněných televizních pořadů v časovém rozmezí jednoho a půl roku, v době od září roku 1999 do března roku 2001. Další kapitoly přinášejí analýzu jazyka na základě získaného materiálu. V závěru jsou uvedeny poznatky získané rozborem materiálu a obecné shrnutí úrovně mluvy účastníků komunikace.

Vedoucí práce: PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 

Drahoslava Věchtová

Protiklad spisovnosti a nespisovnosti v současné české komunikaci

Diplomová práce se zabývá protikladem spisovnosti a nespisovnosti projevujícím se ve všech jazykových rovinách, tzn. fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. Cílem je zachytit vývojové tendence v současné komunikaci na základě analýzy komunikátů vybraných z různých oblastí (např. komentáře, kulturní rubrika apod.).

Vedoucí práce: PhDr. Milena Nosková

 

Vladimíra Kabíčková

Aktuální problémy dětského čtenářství staršího školního věku

Cílem diplomové práce je postihnout čtenářské zájmy dětí staršího školního věku, žáků 6.-9. ročníku základní školy. Teoretická část je zaměřena na vnitřní a vnější činitele, kteří významně ovlivňují vztah pubescentů k četbě. V praktické části jsou vyhodnoceny a analyzovány výsledky výzkumu. Závěry, které z těchto získaných materiálů vyplývají, mohou pomoci učitelům v jejich úsilí o vytváření kladného postoje svých žáků k literatuře a tím obohatit jejich vývoj.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Nina Landsmannová

Šoa jako paměť a literární stylizace

Diplomová práce se zabývá problematikou tématu šoa, zážitků z koncentračních táborů i atmosféry předcházející transportům do těchto táborů. V první části je zachyceno autentické svědectví pamětnice těchto událostí. Paní K. Hermannová oživuje minulost a prozrazuje své vzpomínky. Vypráví a popisuje tytéž motivy, které jsme slyšeli tisíckrát: transport, Terezín, nemocnice, strach a naděje. ani jednou však nemáme dojem, že by se svědectví opakovala. Následuje konfrontace s uměleckým ztvárněním v beletrii Ladislava Fukse, Pan Theodor Mundstock (1963) a Jiřího Weila Život s hvězdou (1949). Součástí diplomové práce je komparace jednotlivých autorských přístupů podle zpodobení jednotlivých motivů zvoleného tématu. Pro názorné přiblížení je užita citace úryvků. Vše je defilováno vlastním komentářem.

Vedoucí práce: Dr. Michal Bauer

 

Eva Neumannová

Synsémantika v uměleckém textu

Cílem diplomové práce bylo analyzovat ve vybraném uměleckém textu využití nesamostatných slovních druhů. Vzhledem k bohatosti materiálu jsme ze synsémantických slovních druhů rozpracovali pouze předložky, jak primární, tak sekundární. Prepozice byly dále posuzovány z hlediska jejich významu, funkce ve větných strukturách daného textu a také podle četnosti výskytu.

Vedoucí práce: PaedDr. Jarmila Alexová, CSc.

 

Eva Tichá

K jazykové stránce mluvených a psaných projevů téhož autora

Jedná se o soubor textů, které zachycují obě podoby jazyka (mluvenou a psanou). Jejich autoři jsou různého věku, dosáhli odlišného stupně vzdělání, avšak jejich společným úkolem bylo zachytit tentýž obsah sdělení v mluvené a psané formě. Úkolem bylo nalézt jejich specifické znaky v jednotlivých sférách. Analýza je prováděna v rovinách hláskoslovné, syntaktické, morfologické a lexikální mluveného projevu. V první části, teoretické, je uvedena obecná charakteristika zkoumané problematiky, jsou zde vysvětleny termíny užívané v praktické části. Následuje praktická část věnovaná jazykových projevům a jejich analýzám. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky, nabízené možnosti uplatnění v pedagogické praxi a vyhlídky do budoucnosti.

Vedoucí práce: PaedDr. Jarmila Alexová, CSc.

 

Jana Štěpánová

Aktuální profil dětského čtenáře mladšího školní věku

Diplomová práce je věnována otázkám čtenářství dítěte druhé poloviny devadesátých let. V teoretická části nastiňuje širokost tematiky dětského čtenářstvím jejíž komplexní zobrazení je závislé na propojení přístupů psychologických, sociologických, literárněvědných i poznatků teorie literární výchovy. První část je věnována proměnám psychiky dítěte mladšího školního věku. Následuje část věnovaná vztahu literatury pro dospělé a literatury pro děti a mládež. Třetí část svými vybranými tématy postihuje základní proměny dětského čtenářství. Spolu s uvedenými preferovanými žánry charakterizuje jeho souvislý čtenářský vývoj, naznačuje jeho progresivní směr utváření vztahu dětského čtenáře k četbě hodnotné literatury. Poslední kapitola informuje o prováděném průzkumu a hodnotí jeho dílčí zjištění.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Jana Srnová

Původní adaptace bible pro děti a mládež vydané v devadesátých letech

Diplomová práce se zaměřuje na jeden z hlavních žánrů dětské literatury s náboženskou tematikou. V literárně teoretické části definuje žánr adaptace bible pro děti a mládež, nastiňuje problematiku vzniku bible, jejího dělení a literárních druhů a forem. Sleduje vývoj biblických adaptací v české literatuře pro děti a mládež do roku 1989, více se věnuje dílům zařazeným do Zlatého fondu literatury pro děti a mládež. Ve druhé části charakterizuje legendární pohádku, legendární pověst a příběhovou prózu s dětským hrdinou a v přehledu seznamuje s tituly těchto žánrů (reedicemi i původními) vydaných v devadesátých letech s odkazy na odbornou literaturu. Třetí stěžejní část tvoří literární interpretace původních adaptací devadesátých let. Dělí je podle základní funkce textu. Soustředí se na analýzu tematické, kompoziční a jazykové výstavby a na práci autora s předlohou.

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

Ladislav Lojka

Estetická norma budovatelského románu a její konkretizace v pojetí Jana Mukařovského

Diplomová práce vychází z teoretických statí (Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty; Estetická norma). Práce v teoretické části uvádí obecnou charakteristiku normy a její jednotlivé složky. Zároveň přibližuje směr socialistického realismu a sám žánr budovatelského románu. Kategorie estetické normy (její konkrétní podoba) jsou náplní praktické části (vychází z románů K. F. Sedláčka, T. Svatopluka, A. Bernáškové, J. Otčenáška a P. Bojara). Diplomová práce se zaměřuje i na změnu normy v průběhu 50. let, součástí je i seznam literatury k tématu.

Vedoucí práce: Dr. Michal Bauer

 

Olga Švadlenová

Šumava v prózách Karla Klostermanna

Diplomová práce se zabývá českojazyčnou prózou vydanou do roku 1923. Pozornost je soustředěna především na klíčová díla, jež zaujímají prostor česko-bavorského pomezí centrální Šumavy. Cílem práce je sledování postupného utváření obrazu Šumavy, přičemž se nesoustředí pouze na rovinu tematickou a motivickou, ale zkoumá i proměny způsobu narace, způsob literární výstavby prostoru a tvárné otázky obecně. Práce se opírá především o Stanzelovu naratologickou teorii, Teorie vyprávění. Jednotlivé kapitoly jsou postupně věnovány těmto románům a povídkovým souborům. Ze světa lesních samot a V ráji šumavském, V srdci šumavských hvozdů, Skláři a Kam spějí děti, Bílý samum a Urvané listy, Zmizelá osada, Odysea soudního sluhy a další povídková tvorba.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

 

Monika Volná

Historie, současnost a význam stálých amatérských divadel v Českých Budějovicích (J. K. Tyl, D 111)

Tato diplomová práce se snaží ucelit dějiny amatérských souborů J. K. Tyl a D 111 a ukázat, že malé scény jsou nezbytnou součástí našeho kulturního života.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Skálová

 

Libor Szojka

Lexikální výzkum Soběnovska

Základem diplomové práce je lexikum sebrané Ing. Zdeňkem Janů. První (teoretická) část se věnuje základním otázkám oboru dialektologie. Následuje histirocký pohled na zkoumanou oblast. V praktické části je pozornost věnována především klasifikaci dialektismů a přejímkám z němčiny. Přílohu tvoří ukázky z nářečních textů, diferenční a ideografický slovníček.

Vedoucí práce: PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.

 

David Komma

František Šimeček, život, dílo a jiné spekulace

Diplomová práce se zabývá životem a dílem F. Šimečka (nar. 1842 v Mlýnech u Choustníka, zemřel roku 1877), je příspěvkem k regionální literatuře. Práce je založena na pramenném materiálu, je snahou o zařazení F. Šimečka do české literatury. Šimeček byl básníkem, realistickou zkratku dovedl uplatnit ve vybroušených soudničkách.

Vedoucí práce: PaedDr. František Skorunka

 

Petr Dědouch

Tematická a žánrová proměna historické prózy 60.let

Práce je založena na interpretaci významných děl historické prózy 60. let. Nejdůležitějšími z nich jsou pravda o zkáze Sodomy Ivana Kříže, Tovaryšstvo Ježíšovo Jiřího Šotoly a Čest a sláva Karla Michala. Autor vychází ze studie Český historický román 1945-1965 Blahoslava Dokoupila, opírá se o dobové časopisy, pokouší se zjistit, jak se liší historická próza 60. let od předchozího období.

Vedoucí práce: PaedDr. František Skorunka