Symbol PF Anotace diplomovch prac - 2001 - Katedra panlskho jazyka a literatury

Anotace diplomovch prac - 2001

Katedra panlskho jazyka a literatury

Silvie Vosolsob

Federico Garca Lorca - jednotc prvky jeho dramatick tvorby

Clem tto diplomov prce je stanovit rysy, kter spojuj divadeln hry "Krvav svatba", "Yerma" a "Dm Bernardy Alby" s hlavnm drazem na ensk postavy tchto dramat. Jdrem prce je tet st, kter navazuje na analzu jednotlivch dramat, vnuje se jejich vzjemn komparaci a pedkld vet jednotcch prvk tchto dl. Prce vychz z nhled eskch, panlskch, hispanoamerickch a angloamerickch literrnch historik.

Vedouc prce: Mgr. Helena Zbudilov

Markta Dejmkov

Zvltnosti soudobho panlskho novinskho jazyka

Diplomov prce analyzuje zvltnosti soudobho panlskho novinskho jazyka.

Prvn st je vnovna obecn charakteristice novinskho stylu. Vychz z nzor panlskch lingvist jako nap. Jorge Covarrubias, Leonardo Gmez Torrego, Mara Victoria Romero Gualda, Manuel Seco a dalch.

Hlavn st je zamena prakticky a na konkrtnch pkladech zskanch rozborem vybranch panlsky psanch novin a asopis ukazuje lingvistick jevy (morfologick, syntaktick, lexikln a smantick), jimi se novinsk jazyk li od bnho standardu.

Vedouc prce: Dr. Anita Pavlkov, Ph.D.