Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra matematiky

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra matematiky

Petra Švarcová

Pojištění majetku

V práci se snažím blíže seznámit se základními druhy majetkových pojištění u podnikatelů a fyzických osob, podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Porovnávám pojistné podmínky pojištění průmyslu a podnikatelů u mnou zvolených pojišťoven, České pojišťovny a pojišťovny Kooperativa.

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Josef Vařílek

Elektronický obchod

Internet je v 21. století velmi diskutované téma. Tato diplomová práce si klade za cíl přiblížit problematiku elektronického obchodování a pomoci při zřizování systému pro elektronický obchod. Obchodování po internetu jako jedna z možností komerčního využití celosvětové sítě přináší v dnešní "době informací" mnoho výhod, a tak by mělo být dostupné pro všechny obchodníky kteří chtějí rozšířit škálu svých služeb.

Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková

 

Lubomír Prokop

Úrazové pojištění

Z hlediska věcného obsahu jde především o pojištění osob, majetku a pojištění odpovědnosti za školy. Pojištění je definováno jako efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnou plnění ve sjednaném rozsahu, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže určená.Vedle pojištění dobrovolného existuje i pojištění povinné, dané zákonem, např. zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákon 37/1993 Sb.).

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Renata Hokovská

Operace se směnkami

Směnky provázejí lidskou společnost od 12. století a jsou nástrojem pro zjednodušení finančních transakcí. V České republice se směnečné operace řídí Zákonem směnečným a šekovým č. 191/1951 Sb. V první a druhé kapitole je popsána aplikace tohoto zákona. Praktické využití této právní normy se odvíjí od skutečných reálných vztahů na našem finančním trhu. Tato situace si vynutila určité odlišnosti a o tom pojednává třetí kapitola.

Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková

 

Jitka Dvořáková

Stavební spoření

Ucelený obraz současného stavu stavebního spoření v České republice, srovnání nabídek jednotlivých stavebních spořitelen a návrhy možných koncepcí v oblasti spoření ze stavebního spoření.

Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková

 

Viktor Dokučajev

Homebanking a Internetbanking

Ze 32 firem bylo 24 bez předchozího výběru rozhodnuto pro jednu banku, která jim homebanking poskytne. Ty firmy, které si banku vybíraly podle kvality služby si vybraly ČSOB a ty, které kladly důraz na serióznost zvolily KB.

Pro firmy je u homebankingu nejpodstatnější rychlost aktuálních informací a pohodlnost, protože nemusí svůj drahocenný čas plýtvat na docházení do poboček bank a čekání ve frontách.

Podíváme-li se na cenové podmínky, patří KB k nižšímu průměru a ČSOB je o málo dražší. Z bank, jejichž služeb využívají klienti AZP, má vyjvyšší poplatek jak za instalaci, tak roční poplatek, Raiffeisenbanka.

Závěrem lze říci, že banky, chtějí-li uspět ve stále se zostřující konkurenci, musí nabídnout nejen kvalitní produkty a služby, ale také snadný přístup ke své nabídce většině zákazníků.

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Olejníček

 

Michaela Pohlová

Životní pojištění

Pojištění je takový vztah, při kterém pojišťovna přebírá na sebe závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikne ve smyslu pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Tento závazek se realizuje za úplatu, kterou je pojistné.

Z jiného pohledu je pojištění forma tvorby a přerozdělování peněžních rezerv nebo pojistných fondů, které vykonává pojišťovna nebo zajišťovna. Do pojistných fondů přispívají všichni pojištění, vyplacenou náhradu dostane však pouze ten, u něhož vznikla pojistná událost.

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Pavel Pour

Povinné ručení

K základní charakteristice odpovědnosti za škodu způsobenou právě motorovým vozidlem patří, že fyzické a právnické osoby, které provozují dopravu, odpovídají za škodu, vyvolanou zvláštní povahu tohoto provozu. zvláštní povaha provozu motorového vozidla pak spočívá bezpochyby v jeho rychlosti, kterou je schopno motorové vozidlo vyvinou a k níž je uzpůsobeno svou konstrukcí a vybavením. Je nebezpečným zdrojem rizika vzniku škod, neboť jeho provoz není místně oddělen do uzavřených prostorů, ale naopak probíhá na veřejných prostranstvích za přítomnosti dalších účastníků silniční dopravy.

Vedoucí práce: RNDr. Jana Vysoká

 

Jan Bárta

Havarijní pojištění

V této diplomové práci se budu zabývat historií havarijního pojištění a nynějšími produkty pojišťoven a jejich vzájemném porovnání. Také prozkoumám problematiku nehod a vlivy, které je ovlivňují.

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Jaroslava Kodešlová

Pojištění odpovědnosti

V teoretické části se zabývám různými druhy pojištění odpovědnosti za škody. Nejprve se snažím přiblížit všeobecné podmínky pro uzavření smlouvy. Při této charakteristice nejvíce využívám údaje ze všeobecných pojistných podmínek. Potom se soustředím na rozdělení pojištění odpovědnosti podle forem, podle zákoníků a v závěrečné teoretické části pojednávám o pojištění odpovědnosti, která může být součástí různých druhů pojištění.

V praktické části porovnávám podmínky pojištění odpovědnosti, soustředím se na kritéria podle kterých si budoucí klient vybírá pojištění a rozhoduje se pro určitou pojišťovnu. Praktickou část zakončím výpočtem pojistného dvou pojišťoven. Výpočet srovnám a znázorním ho do grafu.

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Miroslav Hromada

Historie pojištění

Od kapitoly 1 se zabývám historickým vývojem pojišťovnictví v českých zemích. Tuto kapitolu rozčleňuji na období do roku 1918, na období od roku 1918 do 1938, na období od roku 1938 do 1945, na období od roku 1945 do roku 1989 a konečně na období od roku 1989. Nejdříve se věnuji historickému a ekonomicko-politickému rámci daného období a po té se věnuji vlastnímu historickému vývoji v pojišťovnictví.

Vedoucí práce: Ing. Pavel Pokorný

 

Filip Rádr

Využití didaktických testů v učivu matematiky na střední škole

Práce pojednává o didaktických testech, o tom, jak takový test sestrojit, jak ho vyhodnotit a jak těchto výsledků využít. Tyto teoretické informace jsou prokládány skutečnými výsledky, kterých bylo dosaženo při ověřování některých testů. Na závěr je přiložen soubor didaktických testů z matematiky pro studenty středních škol.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Leischner

 

Jan Řeháček

Využití výpočetní techniky při řešení konstrukčních úloh na střední škole

Obsahem této práce jsou vyřešené konstrukční úlohy a popis jejich řešení. Dále jsou zde uvedeny základní metody řešení používané na středních školách. Konstrukce jsou vypracované v modelech programu CABRI geometrie.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Leischner

 

Michaela Hrušková

Vyšetřování množin bodů na střední škole s podporou Cabri geometrie

Obsahem této práce je prozkoumání možností využití Cabri geometrie při výuce tématu "vyšetřování množin bodů s danou vlastností". Dále jsou zde vypracovány metodické postupy sestrojení vhodného modelu v Cabri geometrii jako pomůcka pro nalezení vyšetřované množiny.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Leischner

 

Hana Chvátalová

Geometrie na kulové ploše

Práce je věnována prostorové geometrii. Je členěna do tří částí. První z nich obsahuje základní poznatky z teorie křivek a ploch. Tato teorie je pak v druhé části aplikována na kulovou plochu. Je zde např. výpočet první a druhé základní formy kulové plochy, její normálové, Gaussovy a střední křivosti i zmínka o ortodromě a loxodromě. Poslední část je věnována odvození sinovy a kosinovy věty sférické trigonometrie a ukázkám řešení sférického trojúhelníku.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Strobl, CSc.

 

Pavel Urban

Gradientní metody

Diplomová práce obsahuje teoretické odvození gradientních metod pro řešení soustavy lineárních rovnic, metody největšího spádu a metody sdružených gradientů. Dále je uveden postup algoritmizace zmíněných metod a programová implementace v jazyce C++.

Vedoucí práce: RNDr. Jana Vysoká

 

Anna Cepáková

Testy z numerických metod

Práce shrnuje typy úloh k procvičení učiva z numerických metod algebry. Probíraná látka zahrnuje numerické řešení rovnic f(x) = 0 a řešení soustav lineárních rovnic Ax = b. Sbírka je vypracována ve formě testů. Součástí testů je bodové ohodnocení a vyřešení zadaných příkladů.

Vedoucí práce: RNDr. Jana Vysoká

 

Jana Baštová

Využití Cabri geometrie na základní škole

Obsahem této práce je vytvoření přehledu vybraného učiva planimetrie na základní škole, doplněného interaktivními obrázky v programu Cabri geometrie. Tyto pomůcky by měly usnadnit výuku planimetrie a především rozvíjet představivost a geometrické myšlení.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Kateřina Randáková

Modely ve výuce matematiky na ZŠ

Diplomová práce, jak již název napovídá, pojednává o matematických, respektive geometrických modelech, používaných při hodinách matematiky na základních školách. Jejím cílem bylo shrnutí stávající situace stavu modelů na trhu a hlavně ve školních sbírkách, rovněž jsem se zajímala o využití, kvalitu a dostupnost jednotlivých druhů matematických modelů, v neposlední řadě i o jejich prezentaci na internetových stránkách.

Nemalá část této práce je věnována modelům a pomůckám pro procvičování a prohlubování představivosti, která tvoří nedílnou součást celé matematiky.

Jsou zde uvedeny příklady různých "netradičních" modelů a pomůcek, které je možno vyrobit samostatně, pouze z dostupných materiálů, tudíž lze do jejich výroby zapojit i žáky.

Tato diplomová práce by měla sloužit jako souhrn poznatků o matematických modelech, které se mi s pomocí informací získaných od učitelů škol prostřednictvím uvedeného dotazníkového šetření podařilo sehnat a seřadit. Můžete zde najít typy pro použití určitých druhů modelů v praxi, rovněž návrhy na vyrobení nových, a to vše můžete porovnat se stávající nabídkou modelů různých firem.

V závěru můžete nahlédnout do ukázek odpovědí základních škol na rozeslané dotazníkové šetření.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Roman Hanzal

Cabri geometrie na základní a střední škole

Každá zpracovaná úloha se skládá z několika částí - rozbor, nápověda, řešení. každá úloha je označena číslem, které zároveň odpovídá názvu souboru této úlohy na disketě. Tato práce obsahuje obrázky z dané úlohy s číslem příkladu a doplňujícím textem vysvětlujícím možnosti, kterých lze v programu Cabri II na tomto obrázku využívat.

Důležitou částí mojí práce jsou přiložené diskety. Obsahují celé znění diplomové práce a úlohy řešené v této práci. Dvojitým kliknutím na odkaz, který se nachází pod každým obrázkem, se otevře příslušný obrázek dané úlohy v programu Cabri II.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Eva Řezníčková

Elementární metody řešení extremálních úloh

Obsahem této práce jsou metody řešení extremálních úloh a řešené úlohy určené pro práci v nepovinné matematice.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Leischner

 

Stanislav Pohan

Míra v učivu základní školy

Tato práce se zabývá zaváděním pojmu míra na základní škole. Je rozdělena do tří kapitol. První pojednávají o historii míry, druhá obsahuje výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů a v třetí najdeme objemy a povrchy těles. Každá z těchto kapitol je pak dále rozdělena podle témat. Každá kapitole obsahuje několik příkladů řešených, kterými se dané téma vysvětlí, příloha obsahuje příklady k procvičení.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Strobl, CSc.

 

Iva Bílková

Konstrukční úlohy na základní škole

Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Rozsah jednotlivých kapitol je dán osnovami na základní škole. Tyto kapitoly se dále dělí podle jednotlivých tématických celků. V šestém ročníku je to hlavně osová souměrnost. V sedmém ročníku je pozornost zaměřena na užití středové souměrnosti, a na konstrukci rovnoběžníků a lichoběžníků. Osmá třída tvoří základ konstrukčních úloh. Zde to jsou úlohy řešené užitím množin bodů daných vlastností a řešení složitějších úloh včetně rozboru a diskuse počtu řešení. Postupný přechod od úloh zadaných numericky k obecnému řešení.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Strobl, CSc.

 

Roman Biskup

Využití grafických kalkulátorů Texas Instruments

Obsahem práce "Využití grafických kalkulátorů Texas Instruments" je vedle zevrubného popisu tohoto kalkulátoru také několik příkladů vyřešených s použitím kalkulátoru TI-92. Text je tématicky rozdělen do sedmi kapitol. První dvě kapitoly se věnují kalkulátoru TI-92 jako takovému. Obsahem třetí a čtvrté kapitoly je zevrubné zmapování dovedností kalkulátoru na poli algebry respektive matematické analýzy. Pátá a šestá kapitola se o něco podrobněji než předcházející kapitoly věnuje vybraným tématům z oblasti statistiky a numerických metod. V těchto kapitolách se vedle řešených příkladů nalézá i douška k teorii ze zpracovávaných oblastí. Sedmá kapitola nabízí vysvětlení k programům vytvořených k obsahu problému numerických metod.

Součástí práce je CD obsahující elektronickou podobu textu diplomové práce, software využitelný při práci s kalkulátorem a programy pro kalkulátory TI-92 a TI-89.

Vedoucí práce: RNDr. Jana Vysoká

 

Hana Součková

Vývoj numeračních soustav a algoritmů pro početní operace s racionálními čísly

Tato práce sleduje historický vývoj poznatků z oblasti numerizačních soustav a algoritmů. Je doplněna o údaje týkající se osobností a textů předešlé doby. Práce je určena především učitelům na 1. stupni základních škol, kteří se chtějí více zaobírat historií předmětu matematiky a podat dětem některé matematické celky i z jiného pohledu, než ukládá program, podle kterého učí.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.

 

Eva Hlouchová

Přístupy k řešení Apolloniovy úlohy

Ve své práci jsem se pokusila přiblížit problematiku Apolloniovy úlohy. Pro studenty středních škol a studenty v základních kurzech geometrie bych doporučila zejména řešení na základě stejnolehlosti. Za zvláště vhodné úlohy považuji ty, ve kterých se mezi danými útvary objevuje přímka či bod. Úloha se většinou značně zjednodušuje a lze na ní pak demonstrovat základní rysy a využití stejnolehlých útvarů.

Také řešení pomocí kruhové inverze je zajímavé a jednoduché. Konstrukce však bývá často nepřehledná. V každém případě nevyžaduje řešení touto metodou žádné další hluboké geometrické znalosti než ty, které jsem v příslušné kapitole uvedla.

Zajímavé jsou i metody, které jsem uvedla v závěru čtvrté kapitoly. Výsledkem jsou jednoduchá, rychlá a propracovaná řešení, která jsou však založená na mnoha souvislostech. Jejich pochopení je třeba věnovat delší dobu.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Aleš Kunc

Využití kalkulátorů TEXAS INSTRUMENTS

Obsahem práce je využití kalkulačky TI-83 firmy Texas Instruments při práci s maticemi, výpočtu determinantu a řešení soustav lineárních rovnic. V úvodu je také uveden její stručný popis a základní obsluha. Součástí této diplomové práce je 1 disketa s vytvořenými programy.

Vedoucí práce: RNDr. Jana Vysoká

 

Kamila Svobodová

Vliv dovedností v pamětném počítání na porozumění jiným oblastem matematického vyučování

Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje pamětné počítání porozumění jiným oblastem matematického vyučování. Na základě prostudování osnov jsem vybrala okruhy základního učiva a sestavila testy pro stanovení úrovně pamětného počítání. Během školního roku jsem otestovala 172 dětí 8. ročníků čtyř základních škol. Po vyhodnocení jsem vybrala skupiny žáků s různou úrovní pamětného počítání. 129 respondentům jsem zadala mnou sestavené úlohy a sledovala porozumění v různých oblastech učiva. Dané testy jsem vyhodnotila a zjišťovala jejich vzájemný vliv. Spearmanův koeficient požadované korelace potvrdil, že stanovený rozdíl mezi testy není náhodný, nýbrž statisticky významný (signifikantní). Proto se domníván, že úroveň pamětného počítání ovlivňuje porozumění jiným oblastem matematického vyučování. Jsem přesvědčena, že je nutné klást důraz na osvojení tohoto způsobu počítání.

Vedoucí práce: PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 

Markéta Ježková

Testy z matematické analýzy pro třetí semestr

Diplomová práce je souborem deseti testů z matematické analýzy, pokrývající látku třetího semestru studia. Na začátku práce jsou zařazena zadání všech testů a za nimi následují jejich vypracování. Jednotlivé příklady v testech jsou bodově ohodnoceny, v každém testu je možno dosáhnout maximálně sta bodů. V práci nejsou uvedeny žádné věty ani definice, čtenář je však odkazován na jednotlivou literaturu.

Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková

 

Soňa Lovčí

Geometrie podporovaná počítačem

Ve své práci se zabývám problémem řešitelnosti úloh kružítkem a pravítkem. Některé úlohy, které nelze pomocí těchto pomůcek sestrojit, jsem řešila počítačem. K tomu jsem si vybrala program Maple.

Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V první kapitole popisuji program Maple, jeho strukturu a základní příkazy. Druhá a třetí kapitola je věnována teoretické části, věnuji se zde problémům řešitelnosti Eukleidovských úloh. V další kapitole uvádím příklady a závěrečná část je věnována rozšiřujícím informacím o Maplu.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Jana Vobořilová

Geometrické modely na středních školách

Tato práce se zabývá vlivy souvisejícími s užitím učebních pomůcek ve výuce, speciálně geometrickými modely při hodinách matematiky. Obsahuje zjištění týkající se současného stavu geometrických modelů na středních školách, četnosti jejich používání, návrhy, jak by měl mít správný geometrický model vypadat a jaké by měl mít vlastnosti.

Součástí práce je seznam firem, které se zabývají výrobou učebních pomůcek a příklady podporující podobné složky myšlení jako geometrické modely.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

Veronika Jelínková

Možnosti využití tabulkových procesorů ve výuce matematiky na základní škole

Předmětem mé diplomové práce je téma "Možnosti využití tabulkového procesoru ve výuce matematiky na základní škole". Mojí snahou bylo vytvořit práci, která by měla sloužit jako model pro učební texty, jako doplňková pomůcka k procvičování učiva a jako metodická příručka pro učitele.

Vedoucí práce: PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 

Jana Veškrnová

Diofantské rovnice

Tato práce zpracovává základní přehled o klasifikaci diofantských rovnic. Obsahuje přehled možných metod jejich řešení. V druhé části diplomové práce jsou uvedené řešené příklady k jednotlivým typům rovnic. Celá práce je doplněna příklady z předchozích ročníků matematické olympiády pro žáky základních škol.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

Šárka Hánlová

Jihočeský matematický korespondenční seminář 1984-1988

Obsahem této práce jsou vyřešené úlohy JČKMS, ročníků 1984-1988, aby mohly být použity jako podklad další práce s podobnými úlohami.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Leischner