Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
Téma Kurikulární reforma ve zpětném zrcátku
Anotace Pozornost a energie řady z nás byla v posledních deseti letech věnována přípravě a implementaci kurikulární reformy. Při zpětném hodnocení vynaloženého úsilí se otevírá otázka, kdy je reforma reformou a do jaké míry je to, co v důsledku reformy nastává, indikátorem jejího pozitivního či negativního vlivu. Pokud jde o kurikulární reformu, která v naší zemi aktuálně do(pro)bíhá, výzkumy poukazují přinejmenším na jednu podstatnou skutečnost – tato reforma tím, že pracuje převážně „vně“ systému školních tříd, přináší pouze v omezené míře pozitivní změny ve vyučování a učení. Některé kritické hlasy např. upozorňují, že povinnost vytvářet školní vzdělávací programy do jisté míry odvádí učitele od toho, co bylo, je a i nadále musí být podstatné – tj. vlastní výuka ve školních třídách. Proto se doporučuje kurikulární reformu v její navazující fázi koncipovat jako koordinovaný souhrn metodicko-didaktických inovací (viz Pedagogická orientace 4/2011). Ty by měly být (za podpory vzdělávací politiky a administrativy) realizovaný ve spolupráci učitelů z praxe a oborových didaktiků z fakult připravujících učitele přímo ve školách a třídách. Jejich cílem by měla být produktivní kultura učení jakožto pilíř kvality vzdělávání. Výraz produktivní kultura učení označuje souhrn forem učení a výukových postupů, které vedou k dobrým vzdělávacím výsledkům žáků, a to při zachování relativně příznivého klimatu školní třídy. Produktivní kultura učení je dána zejména (a) náročnými a motivujícími učebními úlohami, (b) kognitivní aktivizací žáků, (c) konstruktivní prací s chybami, (d) rozvíjením žákovské metakognice a (e) kumulativností učebních procesů a transferem naučeného. Referát bude mít charakter rozvahy nad výše naznačenou koncepcí.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 20
Učebna TL 208
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 13.00       (přihlášeno 20 studentů)

 

 

 

tisková verze stránky