Symbol PF Granty pokračující

Granty pokračující

 

GA ČR 202/05/2242
Studium nízkoteplotních plazmatických zdrojů pracujících za atmosférického tlaku z hlediska jejich využití pro depozice tenkých vrstev

Řešitel: Technická univerzita v Liberci (prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.)
Spoluřešitel 1: Fyzikální ústav AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.

1.1.2005 - 31.12.2007 (3 roky)
Celkem: 2 700 tisk. Kč (900, 900, 900) (GA ČR 1 890 tis. Kč, ostatní zdroje 810 tis.)
(Blažek: 150, 150, 150)

Abstrakt. Navrhovaný projekt bude zaměřen na výzkum a vývoj nových ekologických plazmatických technologií depozice tenkých vrstev při udržení nízkých teplot substrátu T < 80 °C. Vyvíjeny budou různé systémy s proudícími plazmovými kanály pracujícími za atmosférického tlaku. Přestože výzkum a vývoj je v poslední době intenzivně zaměřen v tomto směru, problém těchto technologií nebyl dosud uspokojivě zvládnut. Pozornost bude zaměřena na tenké vrstvy speciálních oxidů deponovaných na různě tepelně senzitivní substráty. Konkrétně půjde především o TiOx, SiOx případně Al2Ox vrstvy, vhodné jako ochranné, tribologické a fotokatalické vrstvy žádané pro různé průmyslové aplikace. Měření rozložení proudění u vyústění trysky a v blízkosti substrátu a vlastností plazmatu přímo při depozici spolu se studiem parametrů vrstev bude využito k optimalizaci depozičního procesu.

 

GA ČR 408/06/0334
Kancionál z Miletína, kritická edice

Řešitel: PhDr. Martin Horyna
Spoluřešitel: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

1.1.2006 - 31.12.2008 (3 roky)
Celkem: 657 tis. Kč (229, 219, 209)
(Horyna: 121, 121, 121)

Abstrakt. Projekt "Kancionál z Miletína, kritická edice" si klade za cíl edičně zpracovat kompletní obsah významného pramene české chrámové písňové tvorby pozdní renesance a v doprovodné studii zasadit tento repertoár do kontextu dobové hudební kultury. Výsledkem řešení bude notová a textová sazba a doprovodná studie o celkovém rozsahu 400-450 stran formátu A4. Edice je určena jak muzikologům, tak ostatním zájemcům o hudbu české renesance. Kancionál z Miletína (v současnosti rkp. Městského muzea v Hořicích) je sbírka polyfonních bohoslužebných zpěvů novoutrakvistické církve. Jádro rukopisu bylo napsáno několika písaři asi v letech 1610-1620, poté bylo dále doplňováno až do začátku 18. století. Z cenzurních důvodů bylo v době protireformace v průběhu 17. nebo 18. století asi 10-12 listů slepeno. Součástí projektu je proto restaurátorský zásah spočívající v rozlepení listů - zalepené strany bezpochyby obsahují repertoár, který se jinde nedochoval. Vzhledem k rozsahu zpěvníku (528 stran, 260 skladeb) jde o největší domácí sbírku písňového repertoáru kolem roku 1600. Představuje pramen centrálního významu, který významně doplňuje pohled na českou hudbu kolem roku 1600.

 

GA ČR 406/06/1571
Kognitivní a dynamické aspekty herecké (hráčské) osobnosti učitele

Řešitel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.)
Spoluřešitel 1: AMU
Spoluřešitel 2: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

1.1.2006 - 31.12.2008 (3 roky)
Celkem: 1 398 tis. Kč
(Stuchlíková - 105, 142, 105)

Abstrakt. Projekt se zaměřuje na dva klíčové, dosud opomíjené aspekty rozvoje osobnosti budoucího učitele a studenta tzv. autorského herectví (jde v mnohém o podobné profese). Jsou jimi aspekt kognitivní (samostatné poznávání nových věcí subjektem) a aspekt dynamický (vliv postojů, motivů, potřeb a emocí na poznávání a jednání člověka). Cílem projektu je vědecké studium obou těchto aspektů. Půjde v něm o zkoumání vlivu psychosomaticky orientované přípravy (která zahrnuje jak aspekty kognitivní, tak aspekty dynamické) na rozvoj osobnosti studentů učitelství (připravujících se na pedagogické působení na základních a středních školách) a studentů autorského herectví. Lze předpokládat, že výsledky řešení projektu se promítnou do současné praxe přípravy budoucích učitelů a studentů autorského herectví. Za přínosný možno považovat jednak návrh obsahu psychosomatické přípravy (psychosomatických disciplín), ale i doporučené, empiricky ověřené metody a formy této přípravy.

 

GA ČR 406/06/0438
Motivační struktura - její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování

Řešitel: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Spoluřešitel: Univerzita Karlova v Praze

1.1.2006 - 31.12.2008 (3 roky)
Celkem: 1 346 tis. Kč (474, 435, 437)
(Stuchlíková - 309, 278, 275)

Abstrakt. Projekt se zabývá studiem motivační struktury jedince v kontextu učení a vyučování. Výzkum se zaměří na čtyři hlavní směry - vztahy implicitní a cílové motivace, vztahy výkonové motivace a optimálního prožívání (flow), vliv vztahových norem hodnocení učitele na motivační zaměření jeho žáků a na analýzu žákovské motivace. Výsledkem bude analýza a shrnutí teoretických východisek, empirické ověření předpokládaných vnitřních vztahů motivační struktury a další rozpracování koncepce žákovské motivace.

 

IAA901420701
Textové typy v postmoderní literatuře slovanských národů

Řešitel: Mgr. Daniel Bína, Ph.D.

1.1.2007 - 31.12.2008 (2 roky)
Celkem: 160 tis. Kč (85, 75)

Abstrakt. Projekt je zaměřen na zkoumání, analýzu a typologii textových tvarů generovaných uměleckoliterárním diskursem ve středoevroském kulturním prostoru. Cílem je: - zkoumat, analyzovat, komparovat slovanskojazyčné postmodernistické texty, - podat návrh typologie uměleckoliterárních textů, popsat význačné typy a tvary a zdůraznit typologická specifika oproti situaci mimo středoevropský kontext. Výzkum bude uplatňovat analytické a interpretační postupy literárněvědné komparatistiky, textové sémiotiky a naratologie. Výstupem projektu bude publikovaná samostatná monografie.

 

KAN101120701
Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace

Příjemci:
UK Praha (2 000 tisk. Kč/1. rok)
Fyziologický ústav AV ČR (1 394 tis. Kč/1. rok)
ČVUT Praha (500 tis. Kč/1. rok)
VUT Brno (1 300 tis. Kč/1. rok)
UJEP Ústí nad Labem (600 tis. Kč/1. rok)
HVM Plasma, spol. s r.o. (2 200 tis. Kč/1. rok)
JU Č. Budějovice, prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (798 tis. Kč/1. rok)

1.1.2007 - 31.12.2011 (5 let)
Celkem: 50 992 tis. Kč (ze státního rozpočtu 40 792 tis. Kč)

Abstrakt. Cílem projektu je pomocí nízkotlakého plazmatu připravit a charakterizovat nanokompozitní vrstvy, zejména s matricí plasmového polymeru, vrstevnaté nanokompozity a vrstvy složené z nanočástic a zkoumat možnosti jejich aplikací, včetně potenciálních aplikací v biologii a medicíně. Z tohoto hlediska budou hledány nové metody využívající nízkotlakého plazmatu založené na magnetronových konfiguracích, plazmové trysce, včetně metody vytváření svazků klastrů a nanočástic.