Symbol PF Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

       

 

Aktuálně:

Rozvrh Letního výcvikového kurzu 2008 (.pdf)

Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie 2007 (.pdf)

Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie - 11. 8. - 18. 8. 2007 - fotogalerie

 

Anotace projektu

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351
Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Název projektu: Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie
Výše schválené podpory: 1587253 Kč

Arteterapie je hraniční disciplínou a k jejímu výkonu jsou potřebné vědomosti jak z psychoterapie a dalších klinických oborů, tak z oblasti věd o umění. Na Jihočeské univerzitě je tento obor vyučován v rámci čtyřletého a od roku 2006/2007 tříletého bakalářského oboru. Ačkoli je výuka intenzivní, probíhá víkendově a proto vyvstala potřeba dlouhodobějšího výukového bloku zaměřeného na praktické dovednosti a nejnovější informace ze souvisejících oborů.

V rámci projektu byl připraven týdenní kurz, jehož náplní je především upevnění a rozšíření praktických dovedností studentů arteterapie. Kurz je zaměřen na nácvik soustavné práce s klientem (krizové situace a jejich zvládání), na vytváření důvěry, rovnocennosti a úcty k člověku, s nímž arteterapeut pracuje, na nácvik prožívání jeho úhlu pohledu a v neposlední řadě na nácvik flexibility terapeuta a ochoty k vlastní změně a schopnosti jeho zpětné vazby. Během kurzu budou také rozvíjeny další doplňkové techniky - práce s hlínou a objekty, neverbální komunikace, videoterapie, balintovské skupiny, dramaterapie, které umožní erudovanější přístup arteterapeuta ke klientovy. Součástí kurzů budou také teoretické přednášky zaměřené na aktuální potřeby studentů Ateliéru arteterapie.

Během projektu proběhnou tři intenzivní týdenní kurzy. Konečným výsledkem tedy bude zvýšení pravděpodobnosti uplatnění na trhu práce po absolvování bakalářského studia Atelieru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, neboť systém těchto každoročních kurzů bude znamenat tolik potřebné rozšíření výuky zaměřené na přímý nácvik terapeutických dovedností.

Aktuality

V rámci projektu proběhl od 5. 8. do 12. 8. 2006 první letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie. Kurzu se zúčastnilo 46 studentů a 8 lektorů. Kromě základních předmětů - Praktický nácvik interpretace a moderace mezilidských a profesních vztahů prostřednictvím výtvarného vyjádření, Blok přednášek k teorii symbolu, Komunikace s klientem a nonverbální komunikace, Hmatové modelování - proběhly čtyři inovativní semináře. Ing. Bartošek seznámil studenty s možnostmi uplatnění dramaterapie v práci s klientem. Doc. Poněšický přednášel o zásadách terapeutické práce a o metodách práce s klienty na klinikách v Německu a prakticky předvedl své metody práce. V dalším semináři se PhDr. Nesnídal zaměřil na morálku a etické normy v průběhu terapeutického procesu. Poslední inovativní seminář pod vedením Doc. Šickové-Fabrici byl zaměřen na využití práce s keramickou hlínou.

Týdenní intenzivní kurz byl velmi přínosný pro studenty i pedagogy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a výrazně přispěl k oživení práce Ateliéru arteterapie. Dále umožnil cennou konfrontaci různýchterapeutických směrů a přístupů při práci s klientem.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky