Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

room: TL 305
phone: 387 773 205
e-mail: betakova@pf.jcu.cz

Born in Strakonice in 1968

Graduated from the Faculty of Arts, Charles University in Prague as a teacher of English and Czech. In 1997 she completed an MA in TEFL course at the University of Reading in Great Britain. In 2002 she finished her PhD. studies in the English language at the Faculty of Arts, Charles University Prague by defending her thesis titled Identifying Language Needs of Non-native Speaker teachers. In 2011 she became a docent (associate professor) in the English language at the Faculty of Arts, Charles University Prague on the basis of her written work titled Discourse Analysis in ELT and a lecture Úloha transferu a interference v cizím jazyce: formální podobnost vs. funkční odlišnost gramatických kategorií v angličtině a češtině

Her main professional interest is training English teachers in both pre-service and in-service courses. She is interested in language of non-native speaker teachers of English, in testing language skills, classroom discourse analysis and material development.

She is married and has two boys - Kryštof (1995) and Alexandr (1999).

 

Winter semester courses

Summer semester courses

Povinně volitelné předměty

  • Asistentská praxe - ASPZ
  • Komunikační dovednosti učitele - KOD
  • Výuka základních gramatických struktur anglického jazyka - ZGR

 

Témata diplomových prací:

  1. Vnější faktory ovlivňující učení se cizím jazykům
  2. Výuka slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
  3. Podpora komunikace žáků prostřednictvím kladení otázek učitele (ve výuce AJ)
  4. Ústní zkoušení v hodinách anglického jazyka na ZŠ
  5. Formativní hodnocení ve výuce anglického jazyka
  6. Využití poezie ve výuce AJ

(Vše je možné psát také v anglickém jazyce)

V didaktice AJ je také možné přijít s vlastním tématem.

 

Major publications:

 

Betáková, L.: Angličtina učitele angličtiny. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-55X, 203 stran.

Tato kniha je výstupem grantu GAČR 405/02/D178 Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky. Jedná se o analýzu chyb získanou výzkumem jazyka českých učitelů angličtiny. Chyby jsou vysvětleny a je navrženo správné vyjádření, které je současně nahráno rodilým mluvčím na přiloženém CD. Kniha má sloužit studentům učitelství anglického jazyka a začínajícím či rekvalifikujícím se učitelům.

 

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6 - 9, nakladatelství Fraus 2005 - 2008.

Jedná se o sérii učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, tedy od 6. do 9. třídy. Pro každý ročník vyšla učebnice, pracovní sešit a příručka učitele. Kniha je široce využívaná českými základními školami, protože odpovídá rámcovému vzdělávacímu plánu v oboru anglický jazyk, podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáka, akcentuje mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě je napsána specificky pro českého žáka, který se její pomocí naučí hovořit i o vlastní zemi a kultuře a porovnat ji s kulturou anglicky mluvících zemí. Gramatika, přestože v lekcích je prezentovaná induktivní metodou, je v každé lekci podrobně shrnuta česky.

 

Betáková, L. Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, 316 stran, ISBN 978-80-7290-477-8.
Publikace financovaná z grantu GAAV IAA 901420901.

Anotace:
Cílem práce je analýza diskurzu školní třídy, konkrétně interakce mezi učitelem a žáky v hodinách anglického jazyka v českých školách. Publikace vychází z výzkumu interakce různých učitelů, se kterými je možné se v českých školách při výuce angličtiny setkat - rodilí mluvčí, nerodilí mluvčí s plnou učitelskou kvalifikací a nerodilí mluvčí bez kvalifikace pro výuku angličtiny. Práce sleduje, zda jejich mateřský jazyk, jazyková úroveň a pedagogické vzdělání ovlivňují způsob interakce ve třídě. Kniha se velmi podrobně věnuje rozboru otázek, které učitelé kladou, stejně jako zpětné vazbě, kterou svým žákům poskytují, a sleduje, které způsoby jsou efektivní především z hlediska podpory komunikace v cílovém jazyce.

The aim of this book is to analyze classroom discourse, with emphasis on the interaction between the teacher and his/her pupils in English language classes in an EFL situation. The research was carried out in lower secondary schools in the Czech Republic with three types of teachers: native speakers of English, non-native speaker teachers with good language proficiency and fully qualified to teach English, and teachers with lower proficiency and improper qualifications. One of the aims was to find out whether their mother tongue, language proficiency and pedagogic skills could influence the way they interacted in the classroom. The book pays special attention to the types of questions the teachers ask in the classroom, to the the type of feedback they give their learners, and also examines how these two processes could be used most effectively in order to support natural communication in the classroom.

 

Betáková, L. Homolová, E. a M. Štulrajterová. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-486-7

Anotace:
Publikace předkládá víceméně ucelenou didaktiku anglického jazyka v netradiční formě – ve formě otázek a odpovědí. Přínosným aspektem této knihy je především to, že vychází z analýzy potřeb učitelů anglického jazyka v praxi a soustředí se tedy skutečně na otázky, které si ve své každodenní školské praxi učitelé potřebují zodpovědět.
Odpověď na každou jednotlivou otázku je podložena odbornou literaturou a za každou odpovědí následuje seznam doporučené literatury, která je v odpovědi zmíněna, nebo jejíž přečtení by učitelům pomohlo se v dané problematice zorientovat.

 

Publication 2012-17

Publications

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman