Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Návrhy témat bakalářských prací pro AR 2017/18

 

Postup při zadávání:

Studující si vybere některé z navrhovaných témat a kontaktuje příslušného vyučujícího. S tím se domluví na konečném znění zadání. Je možné i navrhnout vlastní téma a s vyučujícím se na něm domluvit.

Termín pro zadání je 27. 4. 2018.

Poté bude zadání vypracováno v programu STAG a po podpisu vedoucí katedry a děkana fakulty bude předáno studujícímu. Studenti budou informováni, kdy si mohou svá zadání u sekretářky katedry vyzvednout.

 

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

 • Pojetí prostoru - povídková tvorba V. Woolfové
 • Prostor, krajina a město - Dubliners (J. Joyce)
 • Příroda v románech a povídkách J. Conrada
 • Thomas Hardy - krajina Wessexu a jeho reálný předobraz
 • Narrative techniques in Bram Stoker's Dracula
 • On Beauty, the Influence of the Tradition of English Novel (E. M. Forster, D. Lodge)
 • The Space of Edgar Allan Poe´s Short Stories

 

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 • The Use of Interjections in English Texts
  Užití citoslovcí v anglických textech
 • A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals
  Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 • Abbreviations and Acronyms in Healthcare
  Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 • The Language of Newspaper Headlines
  Jazyk novinových titulků
 • Common English grammar mistakes and how to avoid them
  Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 • Expressions of Quantity: The Form and Use
  Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití
 • Je možné konzultovat i vlastní téma BP.

 

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

 • Viktoriánské fantasy romány pro děti: Alice in Wonderland Lewise Carrolla a The Water Babies Charlese Kingsleyho (zamluveno)
 • Dekadentní prvky v díle Oscara Wildea (předběžně zamluveno)
 • Rozpor snu a skutečnosti v románech F.S. Fitzgeralda The Great Gatsby a Tender is the Night
 • Dětští hrdinové v příbězích Stephena Kinga
 • Obraz rodinných vztahů v příbězích pro děti Jacqueline Wilsonové

 

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

 • Podměty ve formě gerundia a infinitivu
  (Subjects in the form of the infinitive and gerund)
 • Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva
  (The verb get as the passive auxiliary)
 • Konkurence vztažných zájmen v současné angličtině
  (The distribution of relatives pronouns in present-day English)
 • Shoda přísudku s podměty koordinovanými spojkou OR(Numerical S-V concord in subjects employing the conjunction OR)
 • Tzv. "word-class pairs" v současné angličtině
  (Word-class pairs in present-day English)
 • Variabilita anglického slovního přízvuku
  (Lexical stress variability in English)
 • Existenciální konstrukce s jinými slovesy než "to be"
  (The there is construction employing verbs other than be)

Zájemci mohou navrhnout vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Množné číslo složenin
 • Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 • Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 • Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 • Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 • Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 • Latinské komparativy v současné angličtině
 • Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 • Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny

 

Mgr. Jaroslav Emmer

BP (spíše v českém jazyce):

 • Nejčastější lexikálně-sémantické prohřešky českých mluvčích v důsledku užití tzv. "False Friends"
 • Frázová slovesa a jejich české ekvivalenty
 • Frazeologické jednotky s konkrétním lexikálně-sémantickým komponentem (např. good, feet)
 • The problem of native-like selection among Czech speakers of English
 • The most common fillers used by native-speakers
 • The semantic content of prepositions

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman