Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

DIPLOMA PAPERS

 

I   METHODOLOGY     (white label)

(A) General

ASH Using newspapers and magazines in English lessons Ashová
BAB The use of visual materials in the ESL Classroom Babiaková
BAL Second language acquisiton; a case study of two Czech learners of Engl Baláková
BAR A case study of class with mixed abilities Bartová
BÁRT Využití dramatických technik k rozvoji sociolingvistické kompetence M.Bártová
BENE Využití multimédií k výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ Benešová
BIC The use of fairy tales as an aid in English language teaching Bicanová
BÍN Different approaches to teaching English to children in primary schools Bína
BOČ Specifika výuky anglického jazyka v soukromých jazykových školách Boček
BON Motivation through games Bonichová
BOR One to one versus one to classroom Borkovcová
BORO Průřezová témata ve výuce AJ na ZŠ - multikulturní výchova Borovičková
BOŽ Srov.stud. dvou učebnic AJ pro 2. st.- Project English Generation 2000 Božovská
BŘÍ Výuka anglického jazyka u dětí s postižením Břížková
BURI Pictures in language classroom Burianová
DIR Approaches to teaching English Dirrová
CAR Teaching ESP and designing courses for IT students Carbová
DIRR Strategie učení se anglickému jazyku M.Dirrová
DÓK Anglický jazyk ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Dóková
DOL The structure of English classroom interaction Dolejšová
DOS Video in the English class Dosedělová
DVO Using the target language and mother tongue in English lessons Dvořáková
EIN Výuka angličtiny pro lidi s psychickými poruchami Einramhofová
ELI Music and songs in language learning Elisová
ELIS Učebnice určené pro vyučování angličtiny na 1. stupni ZŠ J.Elisová
ERB Dyslexia, a study into the extent to which it influences L2 acquisition Erbenová
FAF Příprava na hodinu anglického jazyka Fafílková
FOU Postoje učitelů a žáků ve výuce angličtiny Foukalová
HAH J.A.Komenský; some aspects of his newest method Hahnová
HAJ Advantages and Disadvantages of Teach. Engl. Through Using Video Hájková
HAL Learning with dyslexia, computer-aided learning Halounová
HAV Kompetence učitelwe angličtiny na 2. stupni ZŠ  
HEŠ Using authentic texts in English lessons Hešíková
HOC Learners' differences; a comparative study of two groups of learners Hocke
HOL The influence of teaching methods on students' mistakes Holemářová
HOR Metoda CLIL v praxi českých škol Horská
HOLC Výuka anglického jazyka ve Španělsku Holcová
HOŠ Motivace k učení se anglickému jazyku Hošnová
HRA Evaluation of the 'Project English' textbook Hradecká
HRAB A case study into testing and evaluating dyslexic children Hrabalová
HUL Použití angličtiny a češtiny při vedení hodiny anglického jazyka Hulinková
JEL? Second Language Acquisition - Czech learners and critical age period J.Jelínková
JAN Irské a skotské písně ve výuce angličtiny Jandová
JELIN Angličtina pro cestovní ruch R.Jelínková
JIR Možnosti využití Carrollovy Alenky ve výuce angličtiny Jirků
JUR A case study of preferred learning styles of adult learners Juřenová
KAD A comparative study of two ELT textbooks Kadlec
KMÍ The image of a teacher Kmínková
KLU Neverbální podpora porozumění cizímu jazyku Klubalová
KOLÁ Podpora přirozeného osvojování AJ ve výuce angličtiny jako CJ Kolářová
KON Teaching Engl. in Spain within the SOCRATES/COMENIUS program Konopková
KORA Výuka angličtiny v integrovaných třídách Korandová
KOŘ Výuka angličtiny ve 3.třídě základní školy Kořínková
KOVÁ How to command respect and attention and to maintain discipline Kovář
KOVAH Využití interaktivní tabule při hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ H. Kovářová
KRE Using literature in an English-as-a-foreign-language classroom Kreisingerová
KREI Použití literatury ve výuce anglického jazyka Kreisingerová
KRO Drama: the use of drama techniques in promoting learners' motivation Kronika
KRU Obraz společnosti, který předkládají učebnice anglického jazyka Krupová
KUCH Drama techniques in English lessons Kuchařová
MÁCH The use of suggestopedia in ordinary classroom Máchalová
MACV Srovnání úrovně výuky na ZS v Příbrami a v Č. Budějovicích Machovcová
MALI Second language acquisition: the natural approach Malina
MALIK Obraz menšin v učebnicích anglického jazyka Malíková
MAS Divadelní představení jako součást cizojazyčné výuky Masopustová
MER The role of teachers in shaping children's values Merglová
MÍK L1 and L2 use during English lessons Míková
MIKE Hodnocení žáků druhého stupně v rámci předmětu cizí jazyk Mikešová
MIKO Použití mateřského a angl. jazyka na hodinách angličtiny na 1. st. ZŠ R.Míková
NEB Porovnávání účinnosti výuk. technik při výuce AJ v nižších třídách ZŠ Nebřenská
NEV Využití metod RWCTve výuce anglického jazyka Nevyhoštěná
NOV Using modern technology in ESL classroom Novák
NOVÁ Výuka angličtiny pro lidi s mentálním postižením Nováková
PAL The impact of the test form on the students' performance Palasová
PAP Využití her v hodinách anglického jazyka Papežová
POD Group work in large monolingual classes Podlešáková
PÖL Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce angličtiny Pölderlová
PURB Romantismus v české hudbě ve výuce AJ prostřednictvím metody CLIL P.Urbanová
ŘEH Výuka cizího jazyka v první třídě Řehoušková
RYP Literature in "English as a second language" classrooms Rypáčková
SED Výuka angličtiny v mateřské škole Sedláková
SERV Mediální výchova v hodinách anglického jazyka Servítová
SIR Role učitele ve výuce anglického jazyka Sirotek
SKLE A Compar. study into the preparation of FL teachers in CR & Britain Sklenářová
SLA Individuální výuka anglického jazyka u dospělých studentů Slaninová
SOUB Projects in teaching languages Soukupová B.
SOUJ Použití písní a básní ve výuce anglického jazyka Soukupová J.
SOUK Methodological Approaches to Teaching Engl. To Pre-school Children Soukupová M.
SOV Podpora komunikace žáků prostřednictvím zpětné vazby učitele Sovová
SUCHA Becoming a teacher - a male perspective Suchan
SYN Výuka angličtiny v distančním studiu na VŠ Synková
ŠIN Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách AJ na 2. stupni ZŠ Šindelková
ŠÍP Teaching English to young learners (ten and eleven-year-olds) Šípová
ŠIPK Výuka reálí na základní škole Šípková
ŠRO Outer factors affecting learning foreign languages Šrotová
ŠTA A comparative study of two ELT textbooks Štaigerová
ŠTĚP Angličtina a mezipředmětové vztahy Štěpánková
ŠVE Zpětná vazba v interakci ve třídě Švejdová
TOM The use of songs and poems in teaching English Tománková
TOŠ Hudba jako aktivizační prvek ve výuce angličtiny na 1. stupni Tošerová
TUM Alternativní metody ve výuce jazyků Tůmová
VAŠ Dyslexia, a study into the extent … dislexia influences L2 acquisition Vaštová
VAV Povinná a nepovinná výuka anglického jazyka na základní škole Vávrová
VES Anglický jazyk nejen jako školní předmět Veselá
VET Využití projektové metody ve výuce anglického jazyka Vetráková
VĚTR The Native Speaker English Teacher in the Czech Republic Větrovcová
VITÁ Užití učebnic anglického jazyka k rozvíjení interkulturních kompetencí Vitáková
VLÁ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech výuce AJ Vlášek
VLK A Compar. study of children taught at school v. children taught at home Vlková
VOM Subject-based teaching, using geographical terms and concepts Vomáčka
VON Teaching of English to children with total sight loss Vonášková
WDO Becoming a teacher - a female perspective Wdowyczyn
ZIM Ideální učitel angličtiny očima žáků Zimová

 

(M) Knowledge

BEN Osvojení gramatiky prostřednictvím her Beniaková
BRA Learner strategies and vocabulary acquisition Brabcová
BUŇ Presenting grammar to children Buňatová
BURKH Inductive approach to teaching grammar with adult students Burkhardová
BUT Výuka slovní zásoby pomocí interaktivní tabule Butorová
CIN Teaching present perfect at basic school level Cinerová
ČAP Pojetí výuky předpřítomného a minulého času v učeb. AJ pro 2. stupeň Čapková
DOB Teaching pronunciation: the influence of teaching phonetic transcription Dobrianskij
FIL Learners and vocabulary Filová
FOUR Strategie učení Fourová
HAN Gramatické hry Hanáková
HAR Different approaches to teaching vocabulary Hartvichová
HEM Výuka slovní zásoby na 2. stupni ZŠ Hemerová
CHRO Slovní zásoba v učebnicích angličtiny pro 2. stupeň ZŠ Chromečková
JED Srovnání tradič. a komunikativ. metod z hlediska výuky gramatiky Jedličková
JEL Testování gramatiky Jelínková
KOVA Evaluation of textbooks with regard to the presentation of grammar Kovaříková
KŘI Interference in pronunciation Křinecká
KŘÍ Presentation and practice of grammar through written texts Křížová
KUB Using music and songs in the teaching of vocabulary Kubů
KŮG Inductive v. deductive method in presenting grammar Kůgelová
LÁN A comparative study of strategies for revising vocabulary Láníková
LURB Testování žáků mladšího školního věku z anglického jazyka L.Urbanová
MAL Practical approaches to teaching the present perfect tense Malenický
MAR Topic-based syllabus Maránková
PAU Compar. study of differ. approaches to presenting and storing vocabulary Paulíková
POLE Hry rozvíjející slovní zásobu Polerecká
POR Teaching vocabulary - techniques and methods Porhanslová
RŮŽ Porovnání výuky gramatiky v českých a britských učebnicích Růžičková
SEK Learners' attitudes towards teaching vocabulary Sekerová
ŠIM Anglická výslovnost u dětí na 2. stupni ZŠ Šimůnková
ŠPI Využití internetových serverů ve výuce anglického jazyka Špičková
VRÁN Výuka gramatiky v učebnicích anglického jazyka na 2. stupni ZŠ Vránová
ŠUB Způsob prezentace reálií na 2. stupni základní školy Šubrtová
ZAH A reciprocal comparison of the inductive and deductive methods Zahradník

 

(M) Skills

BUCH Rozvoj písemného projevu u dětí v anglickém jazyce a jeho hodnocení Buchtová
BRO Využití růz.konverzač.technik pro rozvoj komunik. dovedností studentů Brožková
BURK Reading activities for children Burkhardová
CIH The most frequent errors in Engl. pronunciation made by Czech students Cihlářová
ČER Testing at the primary schools Červenková
DAV Poslechová cvičeni v učebnicích anglického jazyka Davidová
FOB Correction of mistakes in spoken language Foberová
HART Význam jednotlivých kroků při výuce slovní zásoby Hartvichová
CHAD Pronunciation Exercises in Project 1-3 Chadimová
CHME Mistakes Correction in Spoken Language Chmelíková
JANŮ Survey of reading skills in English language of pupils in the last grade Janů
JEDL Warmers, fillers and closers: A study of activities for …… young learner Jedličková
JKOV Basic considerations in testing speaking Jitka Kovářová
KNO Motivation: study of reading and listening tasks Knoppová
KOL English pronunciation practice Kolářová
KOP How to develop and improve speaking skills Kopřivová
KOVÁŘ Identifying Specific Pronunciation Errors Produced by Czech learners Kovářová
KRÁ The influence of authentic written mater. on creative& controlled writing Králová
KUT Využití různých typů inteligence žáků při výuce slovní zásoby v AJ Kuttenbergová
LOU Testing reading Loubová
MICH Zhodnocení poslechových aktivit v učebnici ENGLISH FOR YOU Míchalová
MUS Používání lit. textů pro výuku čtecích dovedností na střed. pokr. úrovni Muselová
PÁN Using reading and text analysis in teaching writing Pánek
PANE The language interference of Czech in the essays of intermediate students D.Pánek
PÍP Children and writing in English Pípalová
PLA Compar. study of two E.textbooks aimed at development of general skills Plachý
PAR Rozvoj čtenářských dovedností v AJ na 2. stupni ZŠ Parýzková
RŐB English pronunciation problems related to age Rőbstecková
SÁZ Pronunciation errors of young learners Sázavská
SIB Rozvoj poslechových dovedností v angl. jazyce u dětí na základní škole Siberová
SKO Use of video in English lessons at Czech primary schools Skokan
SYS Využití internetu v hodinách anglického jazyka Syslová
STÝ Mnohočetné inteligence v cizojazyčné výuce Stýblová
SUCH Prepozice postverbiálních větných členů v současné angličtině Suchá
ŠEV Listening comprehension tasks suplementing the textbook angl. pro JŠ Ševčíková
ŠIL Využití her k opakování slovní zásoby na úrovni A2 (podle SERR) Šilhanová
ŠTE Vyprávění příběhů ve výuce AJ na prvním stupni ZŠ Štětina
TVA Využití kontextu ve výuce slovní zásoby Tvarůžková
VÁCH Využití diktátu k rozvoji poslechu a psaní v hodinách AJ na 2. stupni ZŠ Váchová
VÍT Přechod od audioorálního kurzu k práci s psaným textem Vítovcová
VOŘ Using literature for reading skills at intermediate level Vořechová
VRA A Study into the Construction of an Achievement Test Vraná
ZEM Presentation of writing tasks and its influence on students' work Zemanová
ŽAL Listening as a pre-task Žaloudek
ŽALO Listening as a pre-task II Žaloudek
ŽIŽ Rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím dram. technik Žižková

 

II   LINGUISTICS     (red label)

BAR Pořadí členů geografických víceslovných pojmenování Bartoszová
BED Transpozice podmětu v současné angličtině Bednářová
BLA Anglická slovesa pro "zdání" a jejich zvláštnosti Blažková
BOH Finální pozice podmětu v současné angličtině Bohatá
BUR Synonyma adjektiva 'old' a jeho české ekvivalenty Burianová
CÍCHA Charakteristické rysy slovní zásoby tech. příruček z oblasti výp. techniky Cícha
CIL Anglická kolektiva Cilová
CIM Diminutivum in English and Czech Children´s Books Cimburová
CUCH English and Czech Colour Idioms. A Comparative Study. Cuchá
ČÁS Počáteční pozice negace v angličtině Částka
CERM "Unusual" a jeho synonyma Čermáková
ČERN Jazyk textů skupiny Pink Floyd Černý
ČUR Větný přízvuk a slovosled v češtině a v angličtině Čurdová
DOS Metafora v současné angl. - pohled na ženu prostřednictvím metafory Dostálová
DRE Intertextuality and Neologisms in Printed Advertising Drengubákobá
DRT Názvy zvířat, jejich mláďat a kolektivní označení skupin zvířat Drtinová
DVO Konfrontační pohled na anglická přísloví Dvořák
DVOŘ Výslovnost anglických osobních a místních jmen v českých médiích Dvořáková
EMM Linking in present-day English Emmer
FAIF Vyjádření malé kvantity v anglič. pomocí substantiv, adjektiv a adverbií Faifrová
FIA Restrictive and nonrestrictive clauses and the transition between them P.Fialová
FIAL Mechanismy překladu uměleckého textu z angličtiny do češtiny M.Fialová
FOR Křížená slova v angličtině Forstová
FRI České ekvivalenty anglických větných modifikátorů Frieserová
FUR Konkurence gerundia a infinitivu ve funkci podmětu Fűrbachová
HAH Anglické idiomy založené na názvech potravin, jídel a nápojů Hahnová
HAJ Výrazy pro pojem ´cesta´ v moderní angl. a jejich kolokační omezení Hajná
HEGR Klišé v novinářském stylu Hegr
HOF Speech Acts in Contemporary Advertising Hoffmann
HOL Konfrontační pohled na anglické a české frazeologismy Holubová
HON Rodové markéry u názvů zvířat v současné angličtině Honnerová
HRA The Development of Written E. in Brit.&Am. qualities from 20th century Hradová
HUM Vyjadřování velké kvantity v moderní angličtině Humlová
CHAD Nulová determinace počitatelných singulárových substantiv Chadraba
CHAL Typy a frekvence anglicismů v českých mutacích anglických periodik Chalupská
ILL Fonetická transkripce ve výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ Illová
JAN Prostředky emocionálního vyjadřování v současné angličtině Janíková
JIR Dvojí negace v angličtině Jirešová
KAD Use of articles with location and institution names in contemp. British E. Kadlec
KADO Neologisms in British Newspapers Kadoch
KAR Occurrence of synonymy in academic prose and fiction Karasová
KAŠ Gramatická a logická shoda v podmětu a přísudku u kolektiv Kaše
KLI Lingvistický rozbor jazyka anglických sportovních komentátorů Kličková
KLÍM Reduplikativní složeniny v současné angličtině Klímová
KOC Jazykové prostředky ovlivňující interpretaci textu ve sděl. prostředcích Kocmichová
KOD Rozdíly v komplementaci infinitivních a gerundiálních slovesných tvarů Kodadová
KOH Používání čárky jako interpunkčního znaménka Kohoutová
KOL The Perception of Scots-English and Gaelic Words by native E. speakers Kolesová
KOM Výrazy pro práci v moderní angličtině Komrsková
KOR Substantivní binomiály v současném anglickém jazyce Korčák
KORT Konfrontační pohled na anglická přísloví Kortusová
KOU Užití modálních sloves CAN, MAY, MUST a jejich opisů Koubík
KRA Specific features of inchoative verbs in present day English Kratochvílová
KRE Shoda podmětu a přísudku v čísle v současné angličtině Kreisingerová
KUBA Morfologická a sémantická klasifikace adjektiv v moderní angličtině Kubalová
KUBC Původ anglických příjmení Kubcová
KUBE Angl. Idiomatika založená na částech lidského těla a její porovnání s češt. Kubelová
KUBŮ Vyjadřování časových vztahů v polovětných konstrukcích Kubů
KUL Fixed expressions in Czech and English Life-style Magazines Kulhová
LEP Složená slovesa v moderní angličtině Lepšová
LIŠ Role větných kondenzorů v jednotlivých funkčních stylech Lišková
LUN The Analysis of Gender Markers in Animals Luňáčková
MÁL Function of Pragmatic Markers in Politoval Interviews based on Pragmatic and Sociolinguistic Research Málková
MAR Function of Pragmatic Markers in Newspaper Articles Martincová
MAS Rozštěpená a pseudorozštěpená konstrukce v současné angličtině Masnicová
MESZ Lexikologický pohled na jazyk sportovních komentátorů (příloha) Mesz
MRÁ Konkurence užití gerundia a infinitivu po slovesech start, begin, stop, cease Mráček
MOŠ Větné a polovětné subjekty v různých funkčních stylech Moštěk
MUS Adjektivní kolokační vazby podstatného jména "house" Musková
NAV Synonymní výrazy pro ošklivost a jejich kolokační omezení Navrátilová
NEC Synonymní výrazy pro krásu a kolokační omezení Nechvátalová
NOV Substantivní binomiály ve frazeologii současné angličtiny Novotný
NOVO Typy filmového překladu (dabing. titulky) s příklady z anim. filmu Novotná
PĚK Spanish oanwords in contemporary English Pěknic
PER Vazba 'there is st-ing' její české ekvivalenty Peroutková
PLE Frekvence výskytu frázových sloves a jejich románských ekvivalentů Plešingerová
PLES Anglicismy v jazyce zahraničních korespondentů Pleskačová
POD Pragmatic Principles in Informal Interaction Podaná
POK Anglická adjektiva zakončená na -ic, -ical Pokorná
POR Verbonominal construction (have a smoke - type) Porhanslová
PRO Zvířecí pojmenování v anglických a českých frazeologismech Prokešová
RAD Výraz pro chybu v moderní angličtině, jeho synonyma a kolokační omez. Radimec
RAN Jazyk a styl anglické obchodní korespondence Ransdorfová
REH Word Order Patterns in Old and Modern English Reháková
RER Vyjadřování významů českých slovesných předpon v angličtině Rerychová
ROH Slovesné adjektivní a adverbiální binomiály v moderní angličtině Rohanová
RŮŽ New Words in Present-day English Růžičková
RYD Komunikativní funkce tázacích vět v současné angličtině Rydlová
SAL Ráz a vázání u českých mluvčích angličtiny Salabová
SÁD Anglicisms in the language of Czech players of role-playing games Sádlo
SED Problematika úzce specializovaného technického překladu: elektronický slovník odbor. term. z oblasti střel. zbraní, munice a jejich příslušenství Sedláček
SIG Vyjadřování vidových rozdílů v angličtině Sieglová
SOM Úloha diskurzních markerů v neform. angl.konverz. rod. a nerod. mluvč. Sommerová
SOU Jazyk hiphopových rextů Souček
STÁ Iniciální pozice rématu v angličtině Stáhalík
STE Communication Strategies, Their usage and Development in ELT Stehlíková
STIS Zkratky a akronymy, jejich tvoření, zvláštnosti a užití v současné angl. Stiskalová
STR Compound Adjectives in Present-day English Stružková
SVO A-č a č-a slovník termínů ledního hokeje Svobodobá
ŠAN Vyjadřování neurčitosti v současné angličtině Šandová
ŠEV Současné tendence ve zkracování slov v angličtině Ševčíková
ŠRÁ Syntakticky podmíněná dvojznačnost v jazyce Šrámková
ŠRÁM Mapping the scale of lexemes from colloquialism up to vulgarism Šrámková Anna
ŠŤA Slovotvorné procesy při vzniku příjmení v angličtině a češtině Šťastná
ŠTĚ Function of Pragmatic Markers in Newspaper Articles Štěpánková
ŠVÁ Konkurence gerundiálního a infinitivního podmětu Švábová
ŠVÉ Formálnía sémantické rysy časových vět Švédová
TOM Anglické ekvivalenty českých zdrobnělin v angl. překl. české beletrie Tomíčková
TRP Place-names in the north-west of Scotland Trpišovská
TUM Tough movement a mediopasivum v současné angličtině Tůmová
TUŠ Anglická slova s obtížně předvítalenou výslovností Tušinovský
VACH A comparative view of Czech and E. prepositions signif. place and time Vachová
VAL Nejnovější anglicismy v češtině Valiánová
VALI Adjektivní, slovesné a jmenné kolokační vazby podstatného jména "life" Valihrachová
VAN Lexikální binomiál jako zvláštní typ ustáleného výrazu v moderní angl. Vaníčková
VAR Analýza současné výslovnosti rodilých mluvčích angličtiny Varhaníková
VAV Morfologické s sémantické zvláštnosti frázových sloves Vávrová
VES Slovní přízvuk v britské a americké angličtině Veselá
VLČ Strukturní interference angličtiny při překladu do češtiny Vlčková
VOB Non-systemic differences of British and American pronunciation Vobora
VOL Literární jazyk černošských autorů Volfová
VOM English Metaphors and Their Czech Equivalents Based on the Link to the Animal World Vomáčková
VON Anglická a česká slovní zásoba založená na názvech zvířat Vondrášková
ZAH Některé zvláštnosti užívání komparativů a superlativů v moderní angl. Zahálková
ZAHR Jazyk novinových titulků anglického denního tisku Zahradník
ZICH Participiální premodifikace a postmodifikace substantiv Zichová
ŽÁČ Vývojové tendence v užívání nepravidel. forem plurálu podstatných jmen Žáčková
ŽÁČK Indikace rématu v anglických a českých překladových textech Žáčková
ŽEM Lexical Collocations Errors in English Produced by Cz. Learners of Engl. Žemličková
ŽLU Anglické frazeologismy s názvy barev Žlůvová

 

III   LITERATURE     (orange label)

AMB Význam skryté skutečnosti u E.A. Poea a Iry Levina Ambrůžková
BEND Téma odcizení a nedorozumění v portrétech hrdinek Jean Rhysové Bendová
BIC Dialog a monolog v románu W. Faulknera "Když jsem umírala" Bicanová
BOU Jack Kerouac a jeho dílo jako symbol beatnické generace Boučková
BRA Feminismus v britské literatuře Brandlová
BRAB Pan Gawain a Zelený rytíř a Maloryho Artušova smrt Brablíková
BRŮ Vladimir Nabokov and his works in exile: Lolita Brůžková
BRUN Moral development of the heroes in the selective negative utopias Brunerová
BUR Sběratel - shakespearovsklá alegorie Johna Fowlese Burianová
BURI Mytologie románů J.R. Tolkiena P. Burianová
BUŘIČ Problémy identity v anglickém románu konce 19.století Buřičová
ČER Obraz ženy v díle Edgara Allana Poea Černý
ČERV Pre-&Post-Civil Right Changes & Generational Conflicts in Four Novels by E.J. Gaines Červenková
DAM Hledání australské identity-základní autorská motivace Patricka Whitea Damcová
DIB Téma ztracené generace v díle Ernesta Hemingwaye Dibová
DIV Zlatý věk americké science fiction Diviš
DVO Morální orientace charakterů Grahama Greena Dvořák
DVOŘ Obraz dětství v próze Williama Saroyana Dvořáková
DVŘK Goethe´s Götz von Berlichingen and Scott´s Ivanhoe. A compar. study K.Dvořáková
FEN Rebecca D. Du Maurier a Mrs De Winter S. Hillové Fenclová
FER Hrdinství a zbabělost v románech The Coral Island a Lord of the Flies Ferdinandová
FIA Cesta touhy: romantismus v románech George Eliot Fialová
HÁJ Poválečná amer. realita v díle Jamese Baldwina, zvláštnosti jeho vidění K.Hájková
HÁJK Literární portrét anglického školního života A.Hájková
HÁJKO Sherlock Holmes versus otec Brown, dvojí pojetí žánru B. Hájková
HAN Analýza významu specifického prostředí v angloam. literatuře 19. stol. Hanusová
HLA Historie a fikce v románu Waltera Scotta Ivanhoe Hlavnička
HEJ The Harlem Renaissance: An analysis of Five Novels Hejmanová
HESS Obraz rodinných vztahů v díle Jamese Baldwina Hessová
HIM Obraz chudého dítěte v díle Charlese Dickense Himlová
HOL Židovská zkušenost v díle B. Malamuda Holcová
HOLÍ A Feminist Approach to Women Characters in Selected Irish Fiction Holíková
HRO Pilíře anglického detektivního žánru Hrochová
HŮN Portraits of Puritans in Hawthorne's Prose and Miller´s Drama Hůnová
CHÁN W.S. Maugham - uznávaný autor v druhé řadě Chánová
JAN Independent heroines and their feminist attitudes in New York city… Jandrič
JAR Fikce a autobiografie v díle sester Brontëových Jarešová
JARO Analysis of Humour in Poe's Fiction Jarošová
JEŘ Charles Dickens and Mark Twain, the English and American Perspective on Child Heroes Portrayal Jeřábková
KAL ‘Tragic Mulattoes’ in Black Women's Novels from the 19th Century Kalíšková
KAR Sugestivní impresionismus Elizabeth Bowenové Karásková
KAS Cesty Londonových hrdinů k poznání a sebepoznání Kaslová
KAŠP Lawrenceovo netradiční pojetí rodinné ságy Kašparová
KLE J.M. Synge - dramatik irské národní mentality Klement
KLI Symbolism&Mythological Meaning of Animals in E. & A. Romanticism Klimešová
KOK Hlavní vývojové tendence anglické utopické prózy Kokešová
KOL Ženské charaktery v románech Thomase Hardyho Koláčková
KOP Charakteristika a srovnání žen postav v dílech Brontëové a Austenové Kopřivová
KOR Nekonvenční milostná lyrika Johna Donna Kordík
KOS Pařížské období Ernesta Hemingwaye a Henryho Millera Kos
KRA The Concept of Time in V. Woolf´s Novels (Orlando, The Waves) Kramelová
KUB Pesimistický individualista George Orwell Kubcová
KUD The religious symbolism in Coleridge´s Rime of the Ancient Mariner Kudrlová
KUŘ The Dominican Immigrant Alienation in the Short Fiction of Junot Díaz Kuřátková
KUZ Obraz druhé světové války v americké literatuře Kuzba
KUŽ The Great Elizabethan ‘other’: ‘black’ characters in four Shakesp. Plays Kuželová
LAN Vzestup a pád "rozhněvaných mladých mužů" Langrová
LAZ Téma školy v příbězích J.K. Rowlingové o Harry Potterovi Lazarová
LEJ Farrellova reflexe rozpadu britského impéria Lejsková
LIŠ Gotické povídky Elizabeth Gaskellové Lišková
LIŠK Dichotomie dobra zla ve vybraných dílech fantastické literatury L.Lišková
LIN Sen a skutečnost v díle Tennesseeho Williamse Linhart
LOU Etické aspekty obrazu lesa v díle N. Hawthornea Louda
LUK Názorové proměny románových protagonistů K. Amise Luková
MAC Problematika mezilidských vztahů v díle I.B. Singera Macková
MAN Vliv majetku na postavy a mezilidské vztahy u F.S. Fitzgeralda Mandelíčková
MANDŽ The Brother Isaac Bashevis Singer and Israel Joshua Singer Mandžikievič
MAT Setkání evropské a am. zkušenosti v románech Hawthornea a Jamese Matoušková
MED H.P.Lovecraft a jeho příběhy hrůzy a tajemství Medová
MÍČ Skutečnost a sebeklam v r. Northanger Abbey a Summer after Funeral Míčková
MID Otázka dobra a zla v díle Johna Steinbecka Midžič
MON Dekadentní prvky hororového žánru britské literatury konce 19. století Mondšpiglová
MRK Psychologický lyrismus Katherine Mansfieldové Mrkvičková
MRZ Obraz mor. autority a zkušenost dět. hrdiny v mod. & fant. próze pro děti Mrzenová
NEČ Hledání domova v díle Thomase Wolfa Nečasová
NĚM Vampire Figures in Angl.-Am.Lit. & Their Metamorphosis from Freaks Němcová
NER World War II in selected Novels and Short Fiction by Am. Authors Nerudová
NOV Didactic Rhetoric in American Slave Narratives Novotná
OUŘ Tajemný svět Wilkie Collinse Ouředníková
PAŠ Návrat k epice v básnické tvorbě Robinsona Jefferse Pašková
PEŠ Vztah hrdinů k prostředí v románech Thomase Hardyho Pešková
PFLU Hrdinský ideál a křesťanské poselství v Lewisových Letopisech Narnie Pflugová
PLA Poezie beatnické generace Plachý
POK Vliv puritanismu na životní postoje v r. N. Hawthorna The Scarlet Letter Pokorná
POS Gotický román a jeho vliv na tragické ženské hrdinky v dílech Na větrné hůrce a Utažení šroubu Pospíchalová
REJ Analysis of the Women Characters in the Plays of Tennessee Williams Rejlková
REZ Svět podle Garpa jako polytematický román Rezler
RIV Portraits of Artists and Musicians in Willa Cather's Fiction Rivolová
ROD Obraz rodinného a společenského života v románech Jane Austenové Rodová
SLA Průkopníci americké poezie 19.stol. (W. Whitman a E. Dickinsonová) Sladká
SOU Tradice a inovace v pohádkách Oskara Wildea Soukupová
STR Science fiction jako plnohodnotný žánr Strachota
SUC Hledámí identity v románech Toni Morrisonové Suchanová
SUK The Position and Influence of Men in the 19th Century English Liter. Sukdoláková
SVOJ Kouzelný svět Pullmanovy trilogie His Dark Materials Svojšová
SVOB Vliv gotického románu a otázka identity v příbězích o Harry Potterovi Svobodová
ŠA-RÁ Transcedentalism in Practice:Thoreau´s Civil Disobediance and Fuller´s Woman in the Nineteenth Century in Light of Emmerson´s Essays Šárová Ráchotová
ŠES Obrazy krásy a dobra v próze O. Wildea Šestáková
ŠIM Tradice a experiment v románu Williama Styrona Sophiina volba Šimonová
ŠPA Vzpoura ženských hrdinek proti konvencím u Lawrence a Forstera Špalková
ŠPI The Critique of Cultural Imperialism in H. Melville's Typee and Omoo Špilauerová
ŠPO Symbolika zahrady v anglické dětské literatuře Špolcová
ŠTEN Láska v životě a díle Charlotty Brontëové Štenclová
ŠTE Obraz rodinných vztahů v románech Johna Updikea Štepánová
ŠTEP Individuální zkušenost a společenský kontext v díle Kena Keseyho Štěpáníková
ŠVE Vliv got. rom. na téma mezilidských vztahů v díle Wuthering Heights Švecová
TRU Caleb Williams Williama Godwina a Frankenstein Mary Shelleyové Truhelková
UTTE Interpretace Poeovy balady Havran a jejích českých překladových verzí Uttendorfská
VÁL Osamělí hrdinové Trumana Capoteho Válková
VAN Interpretace biblických motivů v románu H. Melvilla Bílá velryba Vaňková
VAŠ The Features of Gothic Novel in Poe, Hawthorne and Melville Vašátková
VES Mytologie příběhů Harryho Pottera Veselková
VLN Nadčasová aktuálnost dramatické tvorby G.B. Shawa Vlnasová
VOL Humor v univerzitních románech Davida Lodge Voldřichová
VOM Společenské a generační rozdíly ve forsytovské galerii postav Vomáčka
VON Láska k Bohu a člověku v díle Anne Bradstreetové Vondrysová
VOT Proměny anglické "salónní" komedie Votrubová
ZEM Vina a osud v románech Thomase Hardyho J. Zemanová
ZEMA Svět fantazie v díle J.R.R. Tolkiena L..a Zemanová
ZEMAN Specifičnost a originalita v románech A. Burgesse a G. Orwella L..e Zemanová
ZEMG Goldingův symbolismus a pojetí zla G. Zemanová
ŽAL Humor Williama Faulknera Žaldová
ŽEM Wellsova realistická vize obyčejného člověka Žemličková

 

IV   CULTURAL STUDIES     (red-over-orange label)

BAR Geogragický, historický a ekonomický rozvoj amerického státu Florida Bartušková
JAK How They Coped with Trauma: the story of Jap. Families in Canada Jakešová
JAN The Struggle to Be Recognized: The Life, Times & Work of Emily Carr Janošťáková
MIK Interpreting & transforming Haida cult. Herit: life & times of Bill Reid Mikulejská
PAR Presence&Motives of the Aboriginal Soldiers in Can. Military in WWII Pareis
SED The One Island, One Republic Policy of the Irish Republican Army Sedláčková
ŠTA Officially multicultural: How Canad. society started changing uTrudeau Štanglová
TRO How Is the Traditional Canadian Value of Volunteering Surviving? Troup

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman