Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Návrhy témat diplomových prací pro AR 2017/18

 

Postup při zadávání:

Studující si vybere některé z navrhovaných témat a kontaktuje příslušného vyučujícího. S tím se domluví na konečném znění zadání. Je možné i navrhnout vlastní téma a s vyučujícím se na něm domluvit.

 

Termín pro zadání je 24. 11. 2017

poté bude zadání vypracováno v programu STAG a po podpisu vedoucí katedry a děkana fakulty předáno studujícímu. Studující budou informováni, kdy si mohou svá zadání u sekretářky katedry vyzvednout.

 

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

 1. Vnější faktory ovlivňující učení se cizím jazykům
 2. Výuka slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
 3. Podpora komunikace žáků prostřednictvím kladení otázek učitele (ve výuce AJ)
 4. Ústní zkoušení v hodinách anglického jazyka na ZŠ
 5. Formativní hodnocení ve výuce anglického jazyka
 6. Využití poezie ve výuce AJ

(Vše je možné psát také v anglickém jazyce)

V didaktice AJ je také možné přijít s vlastním tématem.

 

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

 • Animal and Human World in Cormac Mc Carthy and Jack London
 • Crossing the Mexican American Border (McCarthy and Chicana Writers)
 • Povídková tvorba W. Faulknera, rysy literatury amerického Jihu
 • Londýn v dílech viktoriánských autorů
 • Londýn v dílech současných britských autorů
 • Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift and others)

 

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 • Selected English terminology used in professional zoological texts
  Užití odborné terminologie ve vědeckých zoologických textech
 • Discourse strategies in English Print Advertisements
  Jazykové prostředky k upoutání pozornosti v anglicky psaných tištěných inzerátech
 • The pragmatic aspect of the question: English and Czech Comparison
  Pragmatický aspekt otázky: Porovnání české otázky s anglickou
 • Contrastive analysis of the Czech and English passive voice
  Kontrastivní analýza českého a anglického trpného rodu
 • German Loanwords in Contemporary English
  Lexikální výpůjčky z němčiny v současné angličtině
 • Assigning gender to animal nouns in professional journals
  Přiřazování rodových markérů k názvům zvířat v odborné literatuře.
 • Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.

 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

 • Developing Reading Skills with Primary School Foreign Language Learners
  Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku
 • How is a Primary Learner's Delight in Imagination Catered for in the English Classroom?
  Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni?
 • Self-designed Materials in ELT
  Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků (rezervováno pro Kateřinu Mifkovou)
 • Negative Experience of Students of English as a Foreign Language
  Negativní zkušenosti studentů z výuky anglického jazyka

 

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

 • Obraz mladého hrdiny v Melvillových příbězích Písař Bartleby, Benito Cereno a Billy Budd
 • Mramorový faun N. Hawthornea a Daisy Millerová H. Jamese: Setkání nevinnosti a zkušenosti v příběhu první lásky
 • Svět dětí a dospělých v románech Henryho Jamese What Maisie Knew a The Turn of the Screw
 • Téma dětství, násilí a manipulace v románech Lord of the Flies W. Goldinga a I´m the King of the Castle Susan Hillové
 • Ofélie, Rosalinda a Miranda - Shakespearovy variace na témata moci a lásky

 

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

 • Right dislocation as a means of achieving early focus in spoken language
  (Pravá dislokace jako prostředek dosažení pozice rématu blíže počátku věty v mluveném jazyce)
 • The end-weight principle in English and in Czech
  (Princip end-weight v angličtině a v češtině)
 • The complementation of the infinitive and the gerund compared
  (Srovnání komplementace infinitivů a gerundií)
  (length, complexity, presence of thematic/context-dependent elements, degree of pronominalisation, etc.).
 • Differences in temporal meaning conveyed by the infinitive and the gerund
  (Rozdíly mezi infinitivní a gerundiální komplementací z hlediska časového)
 • Infinitives and participles as complements of verbs of perception
  Infinitivní a participiální komplementace sloves smyslového vnímání)
  (I saw something happen/happening, etc.)
 • Gramatical vs logical concord in contemporary English
  (Gramatická versus logická shoda v současné angličtině)
  (this type of products is/are...)
 • Personal and possessive pronouns as means of expression of the subject in gerundial clauses
  (Konkurence přivlastňovacích a osobních zájmen při vyjadřování konatele gerundiálních dějů)
  (I hate you/your Verb-ing)
 • Diskontinuitní struktury v angličtině
  (Discontinuous structures in English)
 • Role krátkých příslovečných určení v AČV
  (FSP roles of -ly adverbials)
 • Postponované podmětné věty
  (Postposed subject clauses)

Pokud potřebujete přesnější představu o tom, co jednotlivá témata obnášejí, zastavte se na konzultaci.

Zájemci mohou navrhnout i vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Edukační styl učitele angličtiny v 8. třídě ZŠ
 • Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ
 • Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1. st ZŠ
 • Hodnocení anglických učebnic pro výuku angličtiny na 1. st. ZŠ

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman