Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Syntax - SYRK

1/1 ZK

AJ - IKS

 

Literatura:
Biber, D., and S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Dušková, L. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (oddíl syntax), Praha, SPN
Huddleston, R., Pullum, G. K. et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Greenbaum, S. and R. Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language, London, Longman
Quirk, R. et. Al (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London, Longman

Studenti se seznámí se základními pojmy syntaxe a se způsoby syntaktického rozboru. Úvodní část semestru bude věnována syntaxi věty jednoduché (strukturní typy jednoduchých vět podle slovesné valence, větná modalita, negace, větné členy, slovosled), ve druhé části bude pozornost věnována polovětným konstrukcím a souvětí. Důraz bude kladen na srovnání strukturních možností angličtiny a češtiny, hledání funkčně ekvivalentních konstrukcí v obou jazycích, paralelních strukturních možnosti vyjádření obdobného obsahu, atd. V průběhu semestru (do konce listopadu) bude studentům zadán úryvek autentického textu, jehož komplexní syntaktický rozbor si připraví jako jednu z součástí ústní zkoušky.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na semináři a absolvování několika dílčích, předem ohlášených testů. Zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část. Postup k ústní části je podmíněn úspěšným absolvováním písemné části.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman