Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Pokyny k vypracování bakalářské práce na katedře anglistiky

 

Důležité upozornění pro studenty, kteři zpracovávají bakalářské a diplomové práce:

Vnitřní titulní stranu do absolventských prací podle nového jednotného vizuálního stylu Jihočeské univerzity a některé dalši informace naleznete na webových stránkách PF JU na adrese: http://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php

Viz také OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2013 k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012.

 

Bakalářské a diplomové práce musí být zpracovány podle Směrnice vedoucí katedry anglistiky č. 1/2016
(zde: http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/Smernice_vk_KAJ_1-2016.pdf)

 


Část III.

Kvalifikační práce

Čl. 6

Obsahové a formální požadavky

 

(1) Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 stran textu, minimální rozsah diplomové práce činí 60 stran textu. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají formální náležitosti jako titulní strana, ani přílohy. Doporučený rozsah bakalářské práce činí 30 - 50 stran textu, doporučený rozsah diplomové práce činí 60 - 80 stran textu.

(2) Z formálních náležitostí musí bakalářská práce obsahovat následující komponenty:

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky), uprostřed strany označení "Bakalářská práce" a její přesný název v češtině i v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

Prohlášení o samostatném zpracování BP s použitím uvedené literatury následuje na druhé straně a má zpravidla tento text: viz Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha opatření rektora R 156).

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině v rozsahu jednoho odstavce pro každý jazyk.

Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

Text práce obvykle obsahuje úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr.

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury.

 

Z formálních náležitostí musí diplomová práce obsahovat následující komponenty:

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky), uprostřed strany označení "Diplomová práce" a její přesný název v češtině i v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

Prohlášení o samostatném zpracování DP s použitím uvedené literatury následuje na druhé straně a má zpravidla tento text: viz Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha opatření rektora R 156).

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině v rozsahu jednoho odstavce pro každý jazyk.

Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

Úvod by měl být vzhledem ke své povaze stručný. Má v něm být zdůvodněna volba tématu, osobní vztah autora k problematice, formulován cíl a metody práce. Úvod by měl obsahovat i informaci o struktuře práce.

Teoretická část obsahuje teoretická východiska samostatně zpracovaná podle odborné literatury a reflektuje současný stav řešené problematiky.

Praktická část je žádoucí zejména u lingvistických a metodických prací. Může být založena na rozboru autentického jazykového materiálu či diplomantem shromážděných autentických dat, s výjimkou prací rázu lexikografického, bibliografického, či translatologického (šíři excerpce stanoví podle povahy tématu vedoucí práce).

Závěr tvoří především rekapitulace výsledků a zhodnocení míry dosažení stanovených cílů. Může se v něm též posoudit přínos práce a navrhnout další možnosti zkoumání dané problematiky.

Resumé (angl. Summary) píše diplomant česky, je-li jeho práce v angličtině a naopak. Cílem je popsat celý proces práce. Doporučený rozsah je 2-3 strany.

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury. V literární práci je nutno rozlišit primární a sekundární literaturu.

Přílohy jsou možnou, ale ne povinnou součástí práce.

 

(3) Bibliografické citace slouží k identifikaci použitého zdroje a mohou být vypracovány podle státní normy o bibliografických citacích ČSN 01 6910 (2014) nebo i jiného existujícího standardu, pokud budou užity konzistentně a v souladu s praxí běžnou v renomovaných publikacích. Použití konkrétní normy vychází ze zvyklostí daného oboru a uchazeč by měl při její volbě postupovat podle instrukcí vedoucího práce.

(4) Bakalářská práce je završením první etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro udělení akademického titulu bakalář. Tuto práci je na katedře anglistiky možno psát z jazykovědy, kultury/reálií anglicky mluvících zemí a některých oblastí literatury. Doporučeným jazykem práce je čeština, po domluvě s vyučujícími je ovšem možné psát práci i v angličtině. Práce nesmí být pouhou kompilací již publikovaných poznatků.

(5) Diplomová práce je završením druhé etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro úspěšné ukončení studia a udělení akademického titulu magistr. Tato práce musí být vypracovaná samostatně a posluchač v ní musí mimo jiné prokázat solidní teoretické znalosti zvolené problematiky, schopnost aplikace teoretických poznatků do praxe a schopnost analyzovat a kriticky pracovat s použitými zdroji. Ačkoliv se od diplomové neočekává, že bude prací klíčového významu v daném oboru, musí mít prokazatelný přínos pro poznání.

(6) Hodnocení kvalifikačních prací

Bakalářskou i diplomovou práci posuzují dva hodnotitelé - vedoucí práce a oponent, který se zabývá oborem, jehož se práce týká, nebo oborem blízkým. Vypracují posudky, ve kterých se především hodnotí:

  1. míra naplnění zadaného tématu
  2. věcná správnost a kvalita zpracování jednotlivých částí práce
  3. úroveň jazyka (jasnost a přesnost vyjadřování, vhodné jazykové prostředky a styl,logické strukturování myšlenek, koherence textu, gramatická správnost)
  4. formát (naplnění formálních náležitostí, rozsah práce, odpovídající úprava textu, přehlednost celkové struktury)
  5. práce s literaturou, přiměřenost a správnost citací, kritická analýza zdrojů
  6. celkový přístup diplomanta k řešení úkolu, míra tvůrčí invence
  7. způsob využití a vyhodnocení poznatků, přínos výsledků práce

Součástí posudku je návrh na klasifikaci na škále výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. Uchazeč má právo seznámit se s oběma posudky nejméně 1 týden před stanoveným termínem obhajoby. Hodnotící formuláře jsou přílohou tohoto dokumentu.

 

Čl. 7

Obhajoba kvalifikační práce

Obhajoba kvalifikačních prací je veřejná. Koná se před komisí pro SZZ. Po stručném představení práce a formulování jejích kladů a záporů uchazeč reaguje na hlavní výhrady a připomínky z posudků, a pokud je to nutné, seznámí komisi s dalšími relevantními informacemi týkajícími se kvalifikační práce. V následné diskusi mohou členové zkušební komise klást doplňující otázky konkrétního i obecnějšího charakteru. Obhajoba práce může probíhat v češtině nebo v angličtině (většinou podle jazyka, jímž je kvalifikační práce psána). O klasifikaci rozhodne komise v neveřejném jednání.


 

Odevzdání BP

BP může být vytištěna oboustranně, musí být pevně vázaná v tvrdých deskách a maximální rozměr svázaného výtisku na výšku nesmí přesahovat 30 cm. Dokončenou BP zaregistruje student v předepsaném termínu u sekretářky příslušné katedry ve 2 výtiscích, z nichž jeden bude po obhajobě uložen na katedře, druhý ve fakultní knihovně. V každém odevzdaném výtisku musí být přiloženo CD s textem práce ve formátu PDF.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman