Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Informace o státní závěrečné bakalářské zkoušce - anglický jazyk

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:

  • jazyková zkouška - písemná a ústní (AJB5/AJ6)
  • obhajoba bakalářské práce (je-li zadána na KAJ)
  • odborná zkouška ústní - lingvistická a literárně-historicko-kulturní část

Celkové hodnocení SSZ bude vytvořeno na základě dílčího hodnocení těchto částí.

 

Jazyková zkouška - písemná a ústní (AJB5/AJ6)

Zkouška z předmětu AJB5/AJ6 vychází z modelu Cambridgeských zkoušek pořádaných Britskou radou, kde odpovídá zkoušce Certificate in Advanced English (CAE). Všechny součásti původní CAE zkoušky jsou zachovány, ovšem s poloviční časovou dotací.

Zkouška bude mít jak písemnou, tak ústní část. Písemná zkouška bude testovat tyto řečové dovednosti - písemný projev, čtení s porozuměním, poslech a gramatiku, vše na úrovni C1 podle SERR. Po jejím úspěšném absolvování postupují posluchači k ústní části zkoušky. Ta se zaměřuje na jejich vyjadřovací schopnosti. Posluchači jsou zkoušeni ve dvojicích. Po krátkém úvodním představení kandidátů následuje popis sady fotografií ("compare and contrast") a poté diskuse obou kandidátů opět na základě fotografií. Zkoušce budou přítomni dva vyučující, kteří mají jasně stanovená kritéria hodnocení, podobně jako je tomu u Cambridgeské zkoušky CAE.

Zkouška bude vypsána v jednom řádném a dvou opravných termínech.

 

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba BP probíhá před komisí pro SZZ, která je minimálně tříčlenná. Student nejprve stručně představí členům komise svou bakalářskou práci, její téma, způsob zpracování, zvolenou metodiku výzkumu a cíle, poté se vyjádří k posudku vedoucího práce a zodpoví jeho dotazy a připomínky. V následující diskusi bude reagovat na otázky vznesené ostatními členy komise. Práce je poté hodnocena komisí jedním z klasifikačních stupňů výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. Obhajoba probíhá v angličtině nebo v češtině, zpravidla podle jazyka BP.

 

Odborná zkouška ústní

Odborná zkouška ústní má dvě části: lingvistickou a literárně-historicko-kulturní. K oběma částem bude zveřejněn seznam okruhů vycházejících z učiva, které studenti v rámci bakalářského studia v těchto oblastech na katedře anglistiky absolvovali.

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému.

V literárně-historicko-kulturní části odborné ústní zkoušky musí posluchač prokázat znalost historie Velké Británie a USA, zeměpisných, kulturních, politických, ekonomických a sociálních reálií těchto zemí a orientaci v anglické a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou studenti podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Student by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury student předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Bez předloženého seznamu četby nelze přistoupit k literární části bakalářské zkoušky. Seznam četby by měl obsahovat minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

Odborná ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 

Stupnice bodování a známek SZZ - anglistika

80-100 bodů výborně
79-70 bodů velmi dobře
69-60 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Dílčí hodnocení

známka z AJB5/AJ6 body
výborně 10
výborně mínus 8
velmi dobře 6
velmi dobře mínus 4
dobře 2
 
Lingvistika, literatura a historie
body známka
26 - 30 výborně
21 - 25 velmi dobře
18 - 20 dobře

 

Seznam okruhů - lingvistická část

Seznam okruhů - literárně-historicko-kulturní část

Model Reading List (An Example)

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman