Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Jazyková část

Zkouška je ústní. Posluchač dostane autentický anglický text rozsahu max. 1 strany. Po přípravě bude požádán, aby:

 • přečetl krátký úryvek nahlas
 • prokázal porozumění obsahu textu (anglicky odpověděl na otázky vztahující se k textu, shrnul obsah, atd.)
 • okomentoval, případně blíže vysvětlil vybrané jazykové jevy - česky
 • případně naznačil, jaké obtíže představují tyto jevy pro jeho budoucí žáky, a jak je co nejefektivněji prezentovat ve vlastní výuce - česky

Diskuse o jazykových jevech se bude týkat především následujících témat:

Výslovnost:

 • odlišnost anglického a českého systému hlásek
 • souvislost výslovnosti a pravopisu, základní výslovnostní pravidla
 • přízvuk v angličtině (jen prakticky)
 • intonace

Gramatika:

 • slovesná fráze (určité slovesné formy, gramatické časy a jejich užívání; neurčité slovesné tvary: infinitiv, gerundium, participium; souslednost časová; modální slovesa jejich významy a opisy)
 • ostatní slovní druhy a jejich kategorie (podstatná jména: počitatelnost, určenost pomocí členů, plurálové formy; přídavná jména a příslovce: jejich intenzifikace a stupňování; zájmena; číslovky)
 • předložková fráze: základní významy běžných anglických předložek, předložkové vazby podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 • věta jednoduchá a souvětí: základní typy vedlejších vět, spojky souřadící a podřadící, alternativní způsoby vyjadřování obdobného významu pomocí vedlejších vět, polovětných konstrukcí, případně předložkových vazeb, přímá a nepřímá řeč
 • slovosled v angličtině a češtině

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman