Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Individuální kombinované studium učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Lingvistika

Zkouška má praktický charakter. Posluchač dostane autentický text rozsahu cca ½ strany (zpravidla novinový nebo beletristický) a po přípravě trvající cca 15-20 minut má prokázat, že:

  • textu rozumí, např. formou stručného shrnutí, případně doplněním dalších vlastních postřehů týkajících se tématu
  • je schopen část textu správně přečíst nahlas
  • je schopen rozpoznat v textu příklady níže uvedených jevů, správně je určit a krátce okomentovat, případně uvést další ilustrativní příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému. Např. narazí-li posluchač na vazbu there is, může být po popsání její funkce požádán, aby uvedl další možnosti, jak angličtina indikuje rematičnost určitého větného členu (tj. pomocí neurčitého členu, pasiva, vytýkací konstrukce, atd.).

 

MORFOLOGIE

Klasifikace morfémů a morfematická analýza slova.
Substantivum a jeho rysy morfologické, sémantické a syntaktické.
Gramatické kategorie anglického substantiva v konfrontaci s češtinou (číslo, počitatelnost, určenost, rod, pád).
Nepravidelné, supletivní, cizí formy plurálu.
Kvantifikátory a partitiva.
Členy, jejich forma a funkce. Tradicionalismy v užívání členů.
Rod přirozený a gramatický.
Vyjadřování pádových vztahů v angličtině. Konkurence of a saského genitivu.
Všechny druhy zájmen, jejich forma, funkce a užití.
Číslovky základní, řadové.
Typy adjektiv, jejich stupňování. Srovnání adjektiv a adverbií.
Adverbium, jeho tvary, typy, stupňování, užití a postavení ve větě.
Základní klasifikace předložek a jejich funkce.
Formální a funkční klasifikace anglických sloves.
Modální a pomocná slovesa.
Určité a neurčité tvary slovesné (infinitiv, gerundium, participium).
Kategorie osoby a čísla. Shoda.
Kategorie slovesného času. Časové plány v konfrontaci s češtinou. Tvoření a užití jednotlivých časů.
Vyjadřování budoucnosti.
Progresivní a perfektivní aspekt anglického slovesa. Srovnání s kategorií českého vidu.
Souslednost časů.
Kategorie slovesného rodu. Podstata pasíva. Vazba zájmové účasti.
Slovesný způsob.
Spojky.
Citoslovce.

 

FONETIKA

Artikulační orgány. Systém anglických samohláskových fonémů v porovnání s češtinou (artikulace, kvalita, kvantita a její podmíněnost hláskovým okolím).
Systém anglických dvojhlásek a jejich artikulace.
Systém anglických souhláskových fonémů v porovnání s češtinou (artikulace, artikulační energie, znělost).
Výslovnost souhláskových shluků (aspirace, ztráta znělosti, asimilace, asibilace, elize).
Slabika, redukovaná výslovnost v nepřízvučných slabikách.
Weak forms (gradace).
Slovní přízvuk a jeho pozice v angličtině.
Rytmus, vázání.
Intonace a její funkce.
Základní pojmy fonologie (fonémy a alofony, distinktivní rysy, klasifikace fonémů).
Fonetická transkripce.
Základní pravidla o souvislosti pravopisu a výslovnosti.
Nepravidelná výslovnost (obecná slova, vlastní a zeměpisná jména).
Výslovnostní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
Nejčastější problémy českých mluvčí při výslovnosti angličtiny.

 

SYNTAX

Roviny syntaktického rozboru.
Základní syntaktické pojmy.
Forma a funkce vět.
Negace.
Základní strukturní typy anglických vět, větné vzorce, slovesná valence.
Ekvivalenty českých jednočlenných vět slovesných.
Větné členy, jejich realizace a sémantické funkce.
Slovosled angličtiny v porovnání s češtinou.
Informační struktura věty (aktuální členění větné).
Polovětné konstrukce (infinitiv, gerundium, participium).
Souvětí souřadné a podřadné.
Typy vedlejších vět podle větněčlenské platnosti.
Nepravidelné větné struktury (block language).
Proformy a elipsa.
Syntakticky podmíněná nejednoznačnost.
Reference.
Koherence a koheze.

 

LEXIKOLOGIE

Typy lexikálních jednotek.
Slova motivovaná a nemotivovaná. Fonetická, morfologická a sémantická motivace slov. Zvukomalebnost.
Slova jednoduchá a složená.
Druhy významů (denotační, konotační, základní, přenesený, gramatický a lexikální, etymologický, kontextový, atd.)
Monosémie a polysémie. Kontextová a komponenciální analýza významu.
Slovní zásoba, její růst a vývoj.
Základní slovotvorné postupy v moderní angličtině.
Morfologická struktura anglických slov. Afixace. Afixy funkční a derivační. Afixy domácí a cizí. Hybridní tvary.
Složeniny, jejich kritéria a třídění. Semi-afixy.
Krácení slov. Zkratky. Akronyma.
Křížení slov. Back-formation.
Konverze. Substantivizace.
Ustálené výrazy a jejich třídění. Faktory podporující jejich stabilitu.
Anglická slovní zásoba jako systém. Základní slovní fond, centrum a periférie ve slovní zásobě. Významové vztahy mezi slovy - homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie. Jejich zdroje, příčiny, zaměnitelnost.
Slovní zásoba jako adaptivní systém. Neologismy.
Slovo a kontext. Kontextová vázanost anglického slova. Lexikální koheze textu.
Lexikografie a její hlavní problémy.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman