Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Lingvistika

MORFOLOGIE

Klasifikace morfémů a morfematická analýza slova.
Substantivum a jeho rysy morfologické, sémantické a syntaktické.
Gramatické kategorie anglického substantiva v konfrontaci s češtinou (číslo, počitatelnost, určenost, rod, pád).
Nepravidelné, supletivní, cizí formy plurálu.
Kvantifikátory a partitiva.
Členy, jejich forma a funkce. Tradicionalismy v užívání členů.
Rod přirozený a gramatický.
Vyjadřování pádových vztahů v angličtině. Konkurence of a saského genitivu.
Všechny druhy zájmen, jejich forma, funkce a užití.
Číslovky základní, řadové, násobné a podílné.
Typy adjektiv, jejich stupňování a pořadí při determinaci. Srovnání adjektiv a adverbií.
Adverbium, jeho tvary, typy, stupňování, užití a postavení ve větě.
Základní klasifikace předložek a jejich funkce.
Formální a funkční klasifikace anglických sloves.
Modální a pomocná slovesa.
Určité a neurčité tvary slovesné (infinitiv, gerundium, participium).
Kategorie osoby a čísla. Shoda.
Kategorie slovesného času. Časové plány v konfrontaci s češtinou. Tvoření a užití jednotlivých časů.
Vyjadřování budoucnosti.
Progresivní a perfektivní aspekt anglického slovesa. Srovnání s kategorií českého vidu.
Souslednost časů.
Kategorie slovesného rodu. Podstata pasíva. Vazba zájmové účasti. Mediopasívum.
Slovesný způsob.
Spojky.
Citoslovce.

 

FONETIKA

Artikulační orgány.
Systém anglických samohláskových fonémů v porovnání s češtinou (artikulace, kvalita, kvantita a její podmíněnost hláskovým okolím).
Systém anglických dvojhlásek a jejich artikulace.
Systém anglických souhláskových fonémů v porovnání s češtinou (artikulace, artikulační energie, znělost).
Výslovnost souhláskových shluků (aspirace, ztráta znělosti, asimilace, asibilace, elize).
Slabika, redukovaná výslovnost v nepřízvučných slabikách.
Weak forms (gradace).
Slovní přízvuk a jeho pozice v angličtině.
Rytmus, vázání.
Intonace a její funkce.
Základní pojmy fonologie (fonémy a alofony, distinktivní rysy, klasifikace fonémů).
Fonetická transkripce.
Základní pravidla o souvislosti pravopisu a výslovnosti.
Nepravidelná výslovnost (obecná slova, vlastní a zeměpisná jména).
Výslovnostní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
Nejčastější problémy českých mluvčí při výslovnosti angličtiny.

 

SYNTAX

Roviny syntaktického rozboru.
Základní syntaktické pojmy.
Forma a funkce vět.
Negace.
Základní strukturní typy anglických vět, větné vzorce, slovesná valence.
Ekvivalenty českých jednočlenných vět slovesných.
Větné členy, jejich realizace a sémantické funkce.
Slovosled angličtiny v porovnání s češtinou.
Informační struktura věty (aktuální členění větné).
Polovětné konstrukce (infinitiv, gerundium, participium).
Souvětí souřadné a podřadné.
Typy vedlejších vět podle větněčlenské platnosti.
Nepravidelné větné struktury (block language).
Proformy a elipsa.
Syntakticky podmíněná nejednoznačnost.
Reference.
Koherence a koheze.

 

LEXIKOLOGIE

Typy lexikálních jednotek.
Slova motivovaná a nemotivovaná. Fonetická, morfologická a sémantická motivace slov. Zvukomalebnost.
Slova jednoduchá a složená.
Druhy významů (denotační, konotační, základní, přenesený, gramatický a lexikální, etymologický, kontextový, atd.)
Monosémie a polysémie. Kontextová a komponenciální analýza významu.
Slovní zásoba, její růst a vývoj; typy sémantických změn (zužování, rozšiřování, posouvání apod.)
Základní slovotvorné postupy v moderní angličtině.
Morfologická struktura anglických slov. Afixace. Afixy funkční a derivační. Afixy domácí a cizí. Hybridní tvary.
Složeniny, jejich kritéria a třídění. Semi-afixy. Nové slovotvorné postupy u složenin.
Krácení slov. Zkratky. Akronyma.
Křížení slov. Back-formation.
Konverze. Substantivizace.
Ustálené výrazy a jejich třídění. Faktory podporující jejich stabilitu.
Anglická slovní zásoba jako systém. Základní slovní fond, centrum a periférie ve slovní zásobě. Vrstvy ve slovní zásobě. Přechody slov z jedné vrstvy do druhé.
Významové vztahy mezi slovy - homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie. Jejich zdroje, příčiny, zaměnitelnost.
Slovní zásoba jako adaptivní systém. Neologismy.
Morfologické a lexikálně gramatické seskupování slov. Teorie významových polí.
Slovo a kontext. Kontextová vázanost anglického slova. Lexikální koheze textu.
Lexikografie a její hlavní problémy.
Jazykové variety. Modus, ráz, doména.
Funkční styly.
Neutrální a expresívní výrazové prostředky.
Stylistická diferenciace. Hlavní slohotvorní činitelé.
Interakce různých typů lexikálního významu. Metafora, metonymie, ironie apod.
Interakce logických a emotivních významů: citoslovce, zdrobněliny, epiteta. Interakce logických a nominálních významů: intenzifikace, přirovnání, eufemismus, hyperbola.

 

OBECNÁ JAZYKOVĚDA

Základní jazykovědné termíny.
Znalost definic základních pojmů (fón, foném, alofón, morf, morfém, alomorf, lexém, séma, sémém, frazém, stylém apod.)
Slovo a slovní tvar. Paradigma. Věta a její typy. Souvětí.
Dialekt a idiolekt.
Jazyky světa a jejich třídění genetické.
Jazyky světa a jejich třídění typologické.
Typologická a genetická charakteristika angličtiny - srovnání s češtinou.
Germánské jazyky a jejich rozdělení.
Náčrt vývojových stádií angličtiny a jejich stručná charakteristika.
Jazyky Velké Británie a základní britská nářečí.
Regionální varianty angličtiny (americká, australská, kanadská, kreolizovaná, pidgin, basic)
Jazyk spisovný a nespisovný. Standard English a Cockney.

 

LINGVISTIKA TEXTU (pro ty, kteří si ji během studia zapsali)

Vymezení pojmu text a základní charakteristiky textu
Textotvorná role dílčích jazykových prostředků
Specifické rysy mluveného a psaného textu
Funkce intonace a interpunkce
Základní pojmy pragmatiky

 

Zkouška má praktický charakter, posluchač má příklady výše uvedených jevů rozpoznat a správně určit v autentickém textu, případně je krátce okomentovat a uvést další ilustrativní příklady.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman