Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Informace studentům
o zadávání bakalářských prací v dvouoborovém studiu
v programu 7507 Specializace v pedagogice

 

  • Dvouoborové bakalářské studium, jehož úspěšné ukončení může být mj. předpokladem pro navazující magisterské studium učitelství pro základní školu, se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ) z 1. oboru, SZZ z 2. oboru a SZZ z pedagogiky a psychologie. Čtvrtou součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce.
  • Bakalářská práce se zadává v předposledním roce standardní doby studia, zpravidla do data uvedeného v harmonogramu příslušného akademického roku (v tomto akademickém roce je toto datum stanoveno na 22. duben 2011). Studentka/student si pak do posledního roku studia zapíše příslušné semináře k bakalářské práci.
  • Studentka/Student může téma své kvalifikační práce katedře navrhnout. Katedra téma posoudí a pokud je přijme, zařadí je mezi svá témata, která zveřejňuje. V tom případě uvede i jméno studentky/studenta, která/který bude téma zpracovávat.
  • Vedoucí/vedoucím katedry stanovená/stanovený vedoucí bakalářské práce vypracuje v IS STAG její zadání. Katedra následně zadání bakalářské práce vytiskne. Vedoucí katedry je podepíše a předá k podpisu děkanovi fakulty.
  • Zadání opatřená podpisy vedoucí/vedoucího katedry a děkana fakulty katedra dvakrát okopíruje. Originál předá studentce/studentovi, jednu kopii založí, druhou kopii předá studijnímu oddělení.
  • Vypracování a odevzdání bakalářské práce se řídí Opatřením děkanky č. 3/2010, Harmonogramem příslušného akademického roku, Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG a Opatřením děkanky č. 6/2010.

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium PF JU

V Českých Budějovicích 3. února 2011

 

 

Studenti, kteří si vyberou téma bakalářské práce na Katedře anglistiky, si budou zapisovat dva semináře k bakalářské práci se zkratkami KAJ/UBP1 a KAJ/UBP2 uvedeny s dotací 0/0 - jedná se tedy o individuální konzultace organizované podle potřeby na základě dohody mezi vedoucím BP a studentem. Doporučujeme zapsat si první předmět v LS 2. ročníku a druhý předmět podle potřeby buď v ZS nebo LS 3. ročníku.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman