Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Publikační činnost

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

 

Články (výběr):

Příspěvky k výkladu architektonické skulptury na Svatovítské katedrále, Umění XL, 1992, s. 108-123.

Beweinung Christi im Ambit der Strakonitzer Johanniterkommende, Umění XLI, 1993, s. 161-167.

Ukřižovaný z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, Umění XLI, 1993, s. 287-295.

Cordium penetrativa. An Essay on Iconoclasm and Image Worship around the Year 1400, Umění XLIII, 1995, s. 247-257.

The "Přemyslovský" Crucifix of Jihlava. Stylistic Character and Meaning of a Crucifixus dolorosus, Wallraf-Richartz-Jahrbuch LVIII, 1996, s. 35-64 (spolu s: Ivana Kyzourová).

Mater et Sponsa. Einige Bemerkungen zur Kunst der Zisterzienser in Böhmen, Cîteaux. commentarii cistercienses XLVII, 1996 (Les Cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Actes du colloque de Kutná Hora 9-13 juin 1992), s. 313-327.

Symbolism and Ambiguity in the Work of the Vyšší Brod (Hohenfurth) Master, Umění XLIV, 1996, s. -166.

The Bechyně Crucifix and Its Place in the Development of Central European Art at the Beginning of the 16th Century, Umění XLIV, 1996, s. 245-260.

Peter Parler's Innovations in St.Vitus's Cathedral in Prague, Acta Polytechnica XXXVII, 1997, s. 63-72.

Maria - Ecclesia - Anima. Ke vztahu obrazu a slova ve středověké kultuře, Bibliotheca Strahoviensis III, 1997, s. 267-274.

Was Peter Parler a Sculptor?, Acta polytechnica XXXVIII, 1998, č. 1, s. 65-75.

Albrecht Dürer's Lamentation from The Small Passion, Umění XLVI, 1998, č. 3, s. 201-211.

Přemyslovský krucifix a středoevropská plastika 1. poloviny 14. století, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 24-26.

Tradice a inovace: k ikonografii bolestných krucifixů, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 27-29.

Umění a mystika v první polovině 14.století, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 30-37.

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear and Mandala Symbolism in the Late Middle Ages, Umění XLVII, 1999, s. 33-44.

Nowy nagrobek sw.Wojciecha w katedrze sw.Wita w Pradze, Ochrona zabytków LIII, 2000, č. 2, s. 194-198.

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury, in: Proměny řádu. Sborník konference a katalog výstavy, Praha, Národní galerie 2000, s. 25-30.

Cruzifixus dolorosus: zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelo, Umění XLIX, 2001, s. 398-409.

Color faciei: Court Aesthetics, Franciscan Theology, and Sculptor's Pride in the Tombstone of Margaret of Brabant by Giovanni Pisano, The Source. Notes in the History of Art XXI, 2002, č. 2, s. 1-5.

Giovanni Pisano, the Dominicans, and the Origin of the Crucifixi dolorosi, artibus et historiae 47 (XXIV), 2003, s. 83-103.

Ke gnómónickému rozměru gotické architektury. Světlo ve středověku. Mezi mystikou a experimentální vědou, in: Jiří Zemánek (ed.), Ejhle, světlo! Katalog výstavy Brno, Moravská galerie 2003, s. 196-207.

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period, Umění LII, 2004, č. 2, s. 123-135.

Geometria, prospettiva e luce nella cattedrale di S. Vito a Praga e loro rapporto con la scienza medievale, in: Agostino de Rosa (ed.), Tra Luce e Ombra. Seminario Internazionale di Studi, Venezia 25 e 26 novembre 2004, Universita Iuav di Venezia, Padova, Il Poligrafo 2004, s. 223-231.

La prima ricezione del De re aedificatoria di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo, Nuova Corvina XII, 2004, s. 59-70.

Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, 2005, č. 3, s. 38-42.

Feidiás v Eleusíně: mýtus, rituál a symbol v Periklově době, Arteterapie. Časopis české arteterapeutické asociace č. 8, 2005, s. 30-34.

Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel - Jiří Pelán - Piotr Salwa - Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.-18. října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 33-44.

Dvě poznámky k Freudově Vzpomínce z dětství Leonarda da Vinci, Arteterapie. Časopis České arteterapeutické asociace č. 10, 2006, s. 6-10.

Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s. 164.

Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra - Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita 2006, s. 441-456.

Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská - Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s. 321-330.

Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů 6.-9. 6. 2006 v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s. 107-118.

Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s. 35-43 (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu).

Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie, Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie LXI, 2007, č. 1-2, s. 51-57.

The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warszawa 2007, s. 3-10.

Architektura mandaly, Revolver Revue č. 71, 2008.

Funkční a prostorová struktura Starého královského paláce za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s. 215-223.

Architecture and Memory: St Vitus Cathedral in Prague and the Problem of the Presence of History, in: Jiří Fajt - Andrea Langer (ed), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin 2009, s. 150-156.

A Bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the Question of renaissance in central Europe, in: Jaynie Anderson (ed.), Crossing cultures: conflict, migration, and convergence, Melbourne 2009, s. 199-202.

European Diplomacy, Family Strategies, and the Origin of Renaissance in Eastern and Central Europe, artibus et historiae XXX, 2009, č. 60, s. 173-190.

Renesance nebo "renesance" ve střední Evropě?, Historická Olomouc XVII, 2009, s. 15-24.

Sv. Patrik versus sv. Vít: sociální strategie a instituční změna při dostavbě katedrály sv. Víta v Praze a výstavbě katedrál v Melbourne a New Yorku, in: Pavel Kladiwa (ed.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2010, s. 237-248.

in opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and the Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, Umění LVIII, 2010, č. 1, s. 42-56.

Francesco Giorgio di Martini e Benedikt Ried, in: Corrado Bozzoni - Augusto Roca De Amicis (ed.), Colloqui d´Architettura 2. Architettura tra Medioevo e XVII secolo, Roma, Gangemi 2011, pp. 49-70.

Benedikt Ried, národnostní otázka a problém "mizejícího architekta" v dějinách, in: Jaroslav Havrlant - Jan Mareš - Martin Vostřel (ed.), Poohří 1. Sídla - správa - společnost, Louny 2011, s. 180-189.

Nádraží v nelineárním městě, in: Benjamin Fragner - Tomáš Skřivan (ed.), Pražská nádraží ne/využitá, Praha, ČVUT 2012, s. 30-33.

Giovanni Pisano, Ltd?. In: György Szönyi - Csaba Maczelka (ed.), Centers and Peripheries in European Renaissance Culture, Szeged 2012, s. 185-196.

Hericiis et leporibus: Giovanni Bellini´s St Jerome in Washington and the Idea of the Hermit´s Life in Italy and Central Europe in the Early 16th century, Umění LX, 2012, č. 5, s. 346-362.

Carlo Fontana, Domenico Martinelli, and Georg Adam II of Martinitz: Architectural Design, Architectural Collaboration and Aristocratic Representation Around 1700, Umění LXIII, 2015, č. 1-2, s. 34-54.

Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 2015, LXXV, č. 3, str. 261-264.

C. G. Jung a Hermann Hesse: Umění, terapie a zdroje tvorby, Psychoterapie 2015, č. 3, s. 155-62.

Space and Time: Some remarks on restorations of medieval Churches in 17th and 18th-Century Bohemia, in: Augusto Roca De Amicis - Claudio Varagnoli (ed.), Alla Moderna. Antiche chiese e rinnovamenti barocchi: una prospettiva europea / Old churches and baroque renovations: a european perspective. Atti del Convegno tenuto all'Accademia Nazionale di San Luca, Roma il 4 ottobre 2013, Roma 2015, s. 193-214.

The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague, Umění LXV, 2017, č. 1, s. 26-36.

 

Publikovaná profesorská přednáška:

Benedikt Ried and Leonardo da Vinci, Praha, Nakladatelství ČVUT 2008.

 

Knihy:

Ivana Kyzourová - Pavel Kalina, Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu, Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1993.

Praha 1310-1419. Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Praha, Libri 2004.

Dějiny středověké architektury, Praha, Nakladatelství ČVUT 2005.

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Academia, Praha 2009.

Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře, Prague, Libri 2011

Umění a mystika. Od Hildegardy z Bingen k abstraktnímu expresionismu, Academia, Praha 2013.

 

Vyzvané přednášky (pouze na univerzitách a dalších akademických institucích):

Vom mittelalterlichen Architektursymbolismus zum neuzeitlichen Perspektivismus: Aachen und Prag im 14. Jahrhundert, Philosophische Fakultät, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Cáchy, 5. 12. 2002.

Michelangelo a Freud, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha 12. 2. 2003 (cyklus "Collegium historiae artium").

The Crucifixes by Giovanni Pisano: A New Vision of Christ, A new Vision of Man; Splendor imperii: the Social Context of 14th-Century Architecture in Prague, Oxford University, Faculty of Modern History, Oxford, 9. a 11. 2. 2004.

Rappresentazione e realta nell'architettura centroeuropea circa 1500, Istituto Universitario d'Architettura a Venezia, Benátky, 2. 12. 2004.

Classical Heritage in Non-Classical Context, Národní technická univerzita, Athény, 24. 2. 2005.

Buda - Cracow - Prague. The Problems of the Research of Early Renaissance in Central Europe, Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Jagellonské univerzity, Krakov, 25. 4. 2005.

Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověké a renesanční Itálie, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 6. 12. 2005.

Magic Pratur, The Birth of the Myth, Szkola Wyższa Psychologii Społecznej, Varšava 13. 12. 2005 (cyklus "SPIKowisko).

Francesco di Giorgio Martini e Benedikt Ried, Universita dei Studi La Sapienza, Řím, 20. 2. 2006.

 

Nepublikované přednášky na konferencích (pouze pořádaných na univerzitách a dalších akademických institucích):

Giovanni Pisano, Ltd.? Considerations on the Theme "Giovanni Pisano Architect", předneseno na konferenci: Renaissance and Renascences, Szeged University 10. 7. 2003.

The Construction of Identity in Pre-Modern Metropolis of Prague, předneseno na konferenci: City in Art, Varšava - Krakov, 9.-11. září 2004, Istytut Historii Sztuki, Polska Akademia Nauk, Varšava - Ústav dějin umění Filosofické fakulty Jagellonské university, Krakov.

Architektur und Stadtbild: Prag zwischen Religion und Realpolitik, předneseno na konferenci: Gebäude des Glaubens - Architektur der Macht?, 29.-30. 4. 2005, Katholische Akademie Berlin - Evangelische Akademie Berlin.

Geisselung Christi als Modell. Die Reliefs von dem Nordportal der Teynkirche in Prog und von dem Lettner des Havelberger Doms, předneseno na konferenci: Tradition - Transformation - Innovation. Die bildende Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg, 23.-26. 6. 2005, Humboldt Universität Berlin.

Architecture and Memory: St Vitus Cathedral and the Problem of the Presence of History, předneseno na konferenci: Art and Power Under the Luxembourgs. Bohemia and Holy Roman Empire in the European Context, pořádané GWZO, Leipzig, Praha, 9.-13. 5. 2006.

Gesture and Emotion in the Reliefs of Nicola Pisano, předneseno na konferenci: International Medieval Congress, University of Leeds, Leeds 10.-13. 7. 2006.

 

Recenze:

K sociologii sklípkových kleneb (rec.: Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, Praha, Jalna 1998), Umění XLVII, 1999, s. 241-244.

U konce s "uměním", Umělec č. 4, 2000, s. 81 (rec.: Hans Belting, Konec dějin umění, čes. překl. Praha, Mladá fronta 2000).

The Youth of Michelangelo (rec. výst. Florencie, 1999), Biuletyn Historii Sztuki LXII, 2000, č. 3-4, s. 666-670.

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika/Czech Medieval Art and Antiquity, Biuletyn Historii Sztuki LXIV, 2003, č. 1-4, s. 278-282.

Od Gibsona ke Grünewaldovi a zpět, Kritická příloha Revolver Revue č. 30, 2004, s. 69-76.

K mystice Evelyn Underhillové, Revolver Revue č. 60, 2005, s. 256-260.

Sofie, albín a záhony narcisů, Revolver Revue č. 65, 2006, s. 230-235.

 

 

Formátovat stránku pro tisk