Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Tématické okruhy ke státním bakalářským zkouškám

Dějiny umění

 1. Pravěké "umění"
  obraz a magie - perspektiva pravěkých maleb
 2. Antické "umění"
  Egypt a Řecko - socha a magie - lidské tělo jako systém proporcí - antické iluzívní malířství - římský sochařský portrét
 3. Rané křesťanství a Byzanc
  pozdně římské umění: Klasicismus, naturalismus a abstrakce - vztah křesťanství k obrazu - teologie ikony a klasicismus byzantského umění
 4. Středověké "umění"
  konceptualismus raně středověkého zobrazení - realismus 13. století - Giotto a Simone Martini - zdokonalování perspektivy ve 14. století: Itálie a Střední Evropa (Mistr Vyšebrodského cyklu, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře) - nové obrazové typy a mystika 14. století - mezinárodní sloh kolem roku 1400
 5. Flámská a italská renesance
  Brunelleschi a objev centrální perspektivy - Masaccio, Ucello a Piero della Francesca - L. B. Alberti a kodifikace neoklasické estetiky - Robert Campin, bratři Eyckové a Rogier van der Weiden: skrytý symbolismus a realismus detailu - využití grafiky - pozdně gotické sochařství
 6. Italský a středoevropský manýrismus
  vrcholná renesance a proměny funkce obrazu ve 20. letech 16. století: Leonardo. Michelangelo, Raffael a jeho žáci: Giulio Romano - G. Vasari a nová estetika 16. století - umění na dvoře Rudolfa II. - manýristická barevnost
 7. Baroko
  obraz jako součást propagandy, útok na diváka - Caravaggio a Bernini - světlo, barva a perspektiva v 17. a 18.století - William Blake: osobní symbolika a mytologie jako vyjádření pozice jedince na prahu industriální éry
 8. 19.století a rozvoj technických obrazů
  daguerrotypie a fotografie - od realismu k impresionismu a postimpresionismu: Gauguin, van Gogh, Seurat
 9. Avantgardy 1. poloviny 20. století
  kubismus, expresionismus a abstrakce: Picasso, Matisse, Kupka, Kandinsky - vliv fotografie a filmu - klasicismus diktátorských režimů a jeho patologický potenciál
 10. Druhá polovina 20. století a vliv nových médií

Doporučená literatura:

Michael Baxandall, Stíny a světlo: umění a vizuální zkušenost, čes. překl. Praha 2003.
Peter Burke, Italská renesance, čes. překl. Praha 1996.
Dějiny českého výtvarného umění I-IV.
Hal Foster - Rosalind Krauss - Yve-Alain Bois - Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, český překlad Praha 2007.
Pierre Francastel, Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, čes. překl. Brno 2003.
Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze, český překlad Praha 1985.
David Lewis-Williams, Mysl v jeskyni. Vznik a původ umění, čes. překl. Praha 2007.
Pavel Preiss, Panoráma manýrismu, Praha 1974.
Jean Starobinski. Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce, čes. překl. Brno 2003.
Lev Fjodorovič Žegin, Jazyk malířského díla, český překlad Praha 1980.

 

Arteterapeutická metodika

I. Arteterapeutické metody

Absolvent by měl být schopen u SZZK na předložených artefaktech uplatnit praktické dovednosti s vedením klienta. V časově vymezené době interpretovat produkci a stanovit pracovní hypotézu, určit míru výtvarné patologie (i v subklinické podobě) a doporučit odpovídající metodické vedení, které koresponduje s postupy intervenční arteterapie.

Zmíněno by mělo být především:

 1. Způsob kompoziční výstavby artefaktu s ohledem na dynamizující prvky v produkci.
 2. Práce s barvou a její symbolický obsah, projekce, projektivní testy.
 3. Psychologická a výtvarná typologie klienta a její výtvarná morfologie.
 4. Klientova schopnost pracovat s výtvarnou náhodou, abreaktivními či destruktivními postupy, následná schopnost integrovat a harmonizovat artefakt. Míra uplatnění konkrétního a abstraktního prvku v produkci.
 5. Výtvarná metafora případného emočně-kognititvního rozporu s odkazem ke stadiím ontogeneze výtvarného projevu a ontogenetickému modelu uplatnitelnému v arteterapii, srovnání s kognitivním vývojem (Loewenfeld, Piaget, Freud, Erickson...)
 6. Přesah k fylogenetické metafoře.
 7. Výtvarná symbolika a symptom:
  1. znaky výtvarného regresu, redukovanosti a fixace v produkci klienta, patogram, vitruální symbolizace
  2. prvky výtvarného posunu a změn v klientově produkci
  3. výtvarná metafora duševní poruchy, deprivace, psychosomatických potíží
  4. ADHD a způsob práce u dětí s poruchami učení, chování
  5. sexuálně zneužívané a týrané dítě a charakteristické znaky ve výtvarné tvorbě
  6. symptomatická rodina -mentální anorexie, bulimie a možnosti arteterapeutické intervence
  7. arteterapie u seniorů
  8. arteterapie a handicap
 8. Metodické postupy uplatnitelné v arteterapeutickém ateliéru, rozdíl při jejich použití s ohledem na diagnózu a věk klienta.
 9. Interpretační postupy při práci s artefaktem, latentní terapeutické a interpretační obsahy metodických postupů

II. Interpretace

Teorie:

 1. Topografická rovina - pojmy a jejich významy
 2. Strukturální rovina - pojmy a jejich významy
 3. Genetická rovina - pojmy a jejich významy včetně příslušných ego-defenzivních mechanismů a jejich funkce, výtvarná metafora prvků odrážejících infantilní ego-vývoj
 4. Adaptační rovina - odraz specifických typů myšlení v artefaktu
 5. Symptom a proces jeho vzniku (konverze) a jeho výtvarná metafora
 6. Sen, snová práce

Praxe: Interpretace výtvarného sdělení

 1. Manifestní a latentní obsah obrazu, výtvarné označování versus výtvarná symbolizace
 2. Psychopatologie výtvarného výrazu
 3. KTC, významový potenciál barev

 

Doporučená literatura:

Arnheim, R.: Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Berkeley-University of California Press 2004.
Auer, H., Frieling, H.: Človek-farba-priestor. Vydavatelstvo technickej a umeleckej literatury, Bratislava, 1972.
Baleka, J.: Modř,barva mezi barvami. Academia, Praha 1999.
Černoušek, M.: Šílenství v zrcadle dějin. Grada Avicenum, Praha 1994.
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál, Praha 2001.
Drvota, S.: Osobnost a tvorba. Avicenum, Praha 1973.
Freud, S.: Sebrané spisy. Psychoanalytické nakladatelství.
Freud, S.: Umenie a psychoanalýza. Slovenský spisovatel, 2000.
Goethe, J. W.: Smyslově-morální účinek barev. Fabula, 2004.
Jung, C. G.: Výbor z díla I - X. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000.
Jung C. G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994.
Kyzour, M. starší: Krizové jevy v dětské kresbě a malbě. Estetika 5-6, 1968.
Foucault, M.: Dějiny šílenství. Lidové noviny, Praha 1993.
Lowenfeld, V.: Creative and Mental Growth. New York, Macmillan Co. 1957.
Piaget, J.: Psychologie inteligence. Praha, Portál, 1996.
Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik 2005.
Pogády, J. a kol.: Detská tvorba v diagnostike a liečbe. SAP, 1993.
Pondělíček, I.: Fantaskní umění. Nakladatelství Vodnář, Praha 2002.
Read, H.: Výchova uměním. Odeon, Praha, 1967.
Riedl, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál 2002.
Rubin, J. A.: Přístupy v arteterapii. Triton 2008.
Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Portál 2002.
Slavík, J.: Utváření a interpretování symbolu v arteterapii. In Současná arteterapie v České republice a zahraničí. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2000.
Syřišťová, E a kol.: Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Avicenum, Praha 1989.
Šicková - Fabrici, J.: Základy arteterapie. Portál 2002.

 

Psychologie a psychopatologie

 1. Vývoj jedince (základní vývojové etapy a jejich charakteristika, různá teoretická pojetí vývoje, např. Piaget, Erikson, Freud, Kohlberg apod.)
 2. Vývoj výtvarného zobrazování; souvislosti s motorickým, kognitivním, emočním vývojem, teoretická pojetí: Piaget, Lowenfeld a další; využití výtvarného zobrazování v psychologické diagnostice a psychoterapii
 3. Psychologická diagnostika - validita, reliabilita, standardizace, klinické vs. testové metody, dělené psychologických testů
 4. Projektivní testové metody v psychodiagnostice dětí a dospělých - pojem projekce v psychodiagnostice, dělení projektivních metod (s důrazem na kresebné projektivní metody), rizika použití projektivních metod
 5. Psychoterapie - základní pojmy, přístupy, teoretická pojetí; specifika psychoterapie u dětí, specifika psychoterapie u různých typů diagnóz; postavení arteterapie v rámci psychoterapie
 6. Psychoterapeutické přístupy k dospělým (dospělost a stáří z psychologického pohledu, terapeutické přístupy a jejich zásady u dospělých a seniorů), možnosti využití arteterapie
 7. Rodina, proměny rodiny v současnosti, přístupy k výběru partnera, etapy partnerského (párového, rodinného) soužití, rodinná a párová terapie (přístupy, zásady), využití arteterapie
 8. Krize, krizová intervence, možnosti uplatnění arteterapie v rámci krizové intervence
 9. Základní typy zátěžových situací (frustrace, stres, konflikt, deprivace) a mechanismy adaptace na ně (copingové strategie, obranné mechanismy)
 10. Emoce a motivace - základní charakteristika, přístupy, vývoj emocí a motivace, poruchy emocí a motivace, afektivní poruchy
 11. Specifické poruchy učení a chování (příčiny, projevy, sociální kontexty, reedukace, terapie, možnosti využití arteterapie)
 12. Neurotické poruchy (příčiny, projevy, teoretické přístupy, terapie, využití arteterapie)
 13. Psychotické poruchy a schizofrenie (příčiny, projevy, možnosti terapie, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie v terapii psychotiků)
 14. Demence a mentální retardace (projevy, typy, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie)
 15. Poruchy osobnosti (dělení, možnosti terapie, využití arteterapie)
 16. Poruchy příjmu potravy (příčiny, projevy, terapie, možnosti arteterapie, charakteristika výtvarného projevu)
 17. Závislosti; návykové a impulzivní poruchy (alkoholové a nealkoholové závislosti, patologické hráčství a další varianty návykového a impulzivního chování, příčiny, terapie, využití arteterapie, charakteristika výtvarného projevu)
 18. Psychosomatika (předpoklady vzniku psychosomatických poruch, terapie, možnosti arteterapie)

Doporučená literatura:

Atkinson, R., L. a kol. (1995). Psychologie. Praha: Victoria Publishing.
Baštecká, B. & Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
Drapela, V.J. (1997). Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál.
Höschl, C., Libiger, J. & Švestka, J. (EDS.). (2004). Psychiatrie. Praha: Tigis.
Kalina, K. (2001). Jak žít s psychózou. Praha: Portál.
Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.
Kratochvíl, S. (2002). Jak žít s neurózou. Praha: Portál.
Kratochvíl, S. (2002). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál..
Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada.
Pěč, O. & Probstová, V. (2009). Psychózy. Praha: Triton.
Pokorná, V. (2002): Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál
Pražská skupina školní etnografie (2005). Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum.
Prochaska, J. O., Norcross, J.C. Psychoterapeutické systémy - Průřez teoriemi. Praha: Grada.
Raboch, J. & Zvolský, P. (2002). Psychiatrie. Praha: Galén.
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
Svoboda, M. (ed), Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie II Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál.
Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.
Vymětal, J. (2003). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada.

 

 

Formátovat stránku pro tisk