Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Okruhy k SZZ

Dějiny umění

 1. Pravěké "umění"
  obraz a magie - perspektiva pravěkých maleb
 2. Antické "umění"
  Egypt a Řecko - socha a magie - lidské tělo jako systém proporcí - antické iluzívní malířství - římský sochařský portrét
 3. Rané křesťanství a Byzanc
  pozdně římské umění: Klasicismus, naturalismus a abstrakce - vztah křesťanství k obrazu - teologie ikony a klasicismus byzantského umění
 4. Středověké "umění"
  konceptualismus raně středověkého zobrazení - realismus 13. století - Giotto a Simone Martini - zdokonalování perspektivy ve 14. století: Itálie a Střední Evropa (Mistr Vyšebrodského cyklu, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře) - nové obrazové typy a mystika 14. století - mezinárodní sloh kolem roku 1400
 5. Flámská a italská renesance
  Brunelleschi a objev centrální perspektivy - Masaccio, Ucello a Piero della Francesca - L. B. Alberti a kodifikace neoklasické estetiky - Robert Campin, bratři Eyckové a Rogier van der Weiden: skrytý symbolismus a realismus detailu - využití grafiky - pozdně gotické sochařství
 6. Italský a středoevropský manýrismus
  vrcholná renesance a proměny funkce obrazu ve 20. letech 16. století: Leonardo. Michelangelo, Raffael a jeho žáci: Giulio Romano - G. Vasari a nová estetika 16. století - umění na dvoře Rudolfa II. - manýristická barevnost
 7. Baroko
  obraz jako součást propagandy, útok na diváka - Caravaggio a Bernini - světlo, barva a perspektiva v 17. a 18.století - William Blake: osobní symbolika a mytologie jako vyjádření pozice jedince na prahu industriální éry
 8. 19. století a rozvoj technických obrazů
  daguerrotypie a fotografie - od realismu k impresionismu a postimpresionismu: Gauguin, van Gogh, Seurat
 9. Avantgardy 1. poloviny 20. století
  kubismus, expresionismus a abstrakce: Picasso, Matisse, Kupka, Kandinsky - vliv fotografie a filmu - klasicismus diktátorských režimů a jeho patologický potenciál
 10. Druhá polovina 20. století a vliv nových médií

Doporučená literatura:

Michael Baxandall, Stíny a světlo: umění a vizuální zkušenost, čes. překl. Praha 2003.
Peter Burke, Italská renesance, čes. překl. Praha 1996.
Dějiny českého výtvarného umění I-IV.
Hal Foster - Rosalind Krauss - Yve-Alain Bois - Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, český překlad Praha 2007.
Pierre Francastel, Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, čes. překl. Brno 2003.
Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze, český překlad Praha 1985.
David Lewis-Williams, Mysl v jeskyni. Vznik a původ umění, čes. překl. Praha 2007.
Pavel Preiss, Panoráma manýrismu, Praha 1974.
Jean Starobinski. Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce, čes. překl. Brno 2003.
Lev Fjodorovič Žegin, Jazyk malířského díla, český překlad Praha 1980.

 

Arteterapeutická metodika a interpretační postupy

Absolvent by měl být schopen u SZZ na předložených artefaktech uplatnit znalost teoretických východisek a praktických dovedností vedení klienta. Měl by být schopen časově vymezené době interpretovat produkci a stanovit pracovní hypotézu, určit míru výtvarné patologie (i v subklinické podobě) a doporučit odpovídající terapeutický postup i metodické vedení, které koresponduje s postupy intervenční arteterapie.

Okruhy:

 1. Podoby kompoziční výstavby artefaktu s ohledem na dynamizující prvky v produkci.
 2. Práce s barvou a její symbolický obsah.
 3. Psychologická a výtvarná typologie klienta a její výtvarná morfologie.
 4. Účinné faktory v arteterapii.
 5. Výtvarná metafora emočně-kognititvního rozporu s odkazem ke stadiím ontogeneze výtvarného projevu (Lowenfeld) a ontogenetickému modelu uplatnitelnému v intervenční arteterapii.
 6. Ontogenetický model v arteterapii, jeho přesah k fylogenetické metafoře.
 7. Výtvarná symbolika a symptom, znaky výtvarného regresu, redukovanosti a fixace v produkci klienta, základní znakosloví výtvarné psychopatologie - horror vacui, ornamentální stereotypie, perseverace figurativního motivu, dekorativismus, geometrizace, lettrismus, neurotická kompoziční schémata, etc.
 8. Metodické postupy a výtvarné vedení klienta uplatnitelné v intervenční arteterapii, rozdíl při jejich použití s ohledem na diagnózu a věk klienta.
 9. Obraz jako metafora - interpretační postupy při práci s artefaktem, latentní terapeutické a interpretační obsahy metodických postupů.
 10. Genetická rovina osobnosti - etapy psychosexuálního vývoje osobnosti, základní pojmy a jejich významy včetně příslušných ego defenzivních mechanismů a jejich funkce, výtvarné metafory infantilního ego vývoje.
 11. Sen a mechanismy snové práce jako paralela k procesu tvorby obrazu, podobnosti a rozdíly mezi procesem vzniku artefaktu a snovou prací.
 12. Výtvarný výraz - styl, stylizace, stylizační schéma, projekce a tzv. výtvarný posun.

 

Doporučená literatura:

Arnheim, R.: Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Berkeley-University of California Press 2004.
Auer, H., Frieling, H.: Človek-farba-priestor. Vydavatelstvo technickej a umeleckej literatury, Bratislava, 1972.
Baleka, J.: Modř,barva mezi barvami. Academia, Praha 1999.
Černoušek, M.: Šílenství v zrcadle dějin. Grada Avicenum, Praha 1994.
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál, Praha 2001.
Drvota, S.: Osobnost a tvorba. Avicenum, Praha 1973.
Freud, S.: Sebrané spisy. Psychoanalytické nakladatelství.
Freud, S.: Umenie a psychoanalýza. Slovenský spisovatel, 2000.
Goethe, J. W.: Smyslově-morální účinek barev. Fabula, 2004.
Jung, C. G.: Výbor z díla I - X. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000.
Jung C. G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994.
Kyzour, M. starší: Krizové jevy v dětské kresbě a malbě. Estetika 5-6, 1968.
Foucault, M.: Dějiny šílenství. Lidové noviny, Praha 1993.
Lowenfeld, V.: Creative and Mental Growth. New York, Macmillan Co. 1957.
Piaget, J.: Psychologie inteligence. Praha, Portál, 1996.
Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik 2005.
Pogády, J. a kol.: Detská tvorba v diagnostike a liečbe. SAP, 1993.
Pondělíček, I.: Fantaskní umění. Nakladatelství Vodnář, Praha 2002.
Read, H.: Výchova uměním. Odeon, Praha, 1967.
Riedl, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál 2002.
Rubin, J. A.: Přístupy v arteterapii. Triton 2008.
Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Portál 2002.
Slavík, J.: Utváření a interpretování symbolu v arteterapii. In Současná arteterapie v České republice a zahraničí. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2000.
Syřišťová, E a kol.: Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Avicenum, Praha 1989.
Šicková - Fabrici, J.: Základy arteterapie. Portál 2002.

 

Psychologie a psychopatologie

 1. Psychoterapie - základní pojmy, přístupy (humanistická psychoterapie, KBT atd.), specifika psychoterapie u dětí a dospělých, specifika psychoterapie u různých typů diagnóz; postavení arteterapie v rámci psychoterapie.
 2. Osobnost psychoterapeuta. Etika a morální hodnoty v psychoterapii. Kultivace a osobnostní rozvoj psychoterapeuta. Význam supervize.
 3. Psychoanalýza a neopsychoanalýza. Základní pojmy, principy a představitelé.
 4. Dynamická psychoterapie, Základní principy, shody a rozdíly s psychoanalýzou, klíčoví představitelé.
 5. Sociální komunikace. Pygmalion-efekt, Golem-efekt v kontextu psychoterapie. Rozhovor v psychoterapii. Komunikační dovednosti.
 6. Duševní zdraví a psychohygiena. Syndrom vyhoření.
 7. Psychologická diagnostika. Rozdíl mezi klinickými a testovými metodami. Dělení psychodiagnostických metod. Standardizace a objektivita testových metod.
 8. Projekce – vysvětlení pojmu. Využití projekce v rámci psychodiagnostiky. Projektivní metody v psychodiagnostice dětí a dospělých - dělení projektivních metod (s důrazem na kresebné projektivní metody), rizika použití projektivních metod. Přínos psychodiagnostiky pro arteterapii.
 9. Zátěž a krize. Druhy krizí, krizová intervence, možnosti uplatnění arteterapie v rámci krizové intervence. Základní typy zátěžových situací (frustrace, stres, konflikt, deprivace) a mechanismy adaptace na ně (copingové strategie, obranné mechanismy).
 10. Osobnost, biopsychosociální a spirituální rozměr osobnosti, poruchy osobnosti (dělení, možnosti terapie, využití arteterapie) .
 11. Emoce - základní charakteristika, přístupy, vývoj emocí a faktory, které ho ovlivňují, poruchy emocí a motivace, afektivní poruchy.
 12. Motivace. Pojetí motivace v psychodynamických a nepsychodynamických směrech. Motivace v kontextu psychoterapie.
 13. Kognitivní procesy. Kognitivní vývoj a faktory, které ho ovlivňují. Poruchy kognitivního vývoje. Demence a mentální retardace (projevy, typy, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie).
 14. Představy, fantazie (a jejich vývojová specifika), tvořivost, faktory ovlivňující vývoj tvořivosti. Konvergentní vs. divergentní myšlení.
 15. Neurotické poruchy (příčiny, projevy, teoretické přístupy, terapie, využití arteterapie).
 16. Psychotické poruchy a schizofrenie (příčiny, projevy, možnosti terapie, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie v terapii psychotiků).
 17. Poruchy příjmu potravy (příčiny, projevy, terapie, možnosti arteterapie, charakteristika výtvarného projevu osob s poruchami příjmu potravy).
 18. Závislostní chování, návykové a impulzivní poruchy (alkoholové a nealkoholové závislosti, patologické hráčství a další varianty návykového a impulzivního chování, příčiny, terapie, využití arteterapie, charakteristika výtvarného projevu).
 19. Psychosomatika (předpoklady vzniku psychosomatických poruch, terapie, možnosti arteterapie).
 20. Periodizace vývoje jedince, charakteristika jednotlivých vývojových etap.
 21. Základní teorie vývoje (Piaget, Erikson, Freud, Kohlberg, Mahlerová).
 22. Sociální vlivy na utváření jedince. Rodina, škola, vrstevnická skupina atd. Primární a sekundární socializace.
 23. Potíže dětí v kontextu školní docházky (specifické poruchy učení a chování, neurotické obtíže, výchovné problémy, potíže v třídním kolektivu apod.).
 24. Období stáří, specifika seniorského věku. Existenciální témata. Sociální kontext stáří. Specifika terapeutické práce se seniory.

Doporučená literatura:

Atkinson, R. L. a kol. (1995). Psychologie. Praha: Victoria Publishing.
Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
Drapela, V.J. (1997). Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál.
Hoeksema - S. Nole; Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W.A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.
Kratochvíl, S. (2002). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál..
Plháková, A. (2015). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Pokorná, V. (2002): Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál
Prochaska, J. O., Norcross, J.C. Psychoterapeutické systémy - Průřez teoriemi. Praha: Grada.
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
Svoboda, M. (ed), Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (1997). Úvod do psychologie. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál.
Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.). (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
Vymětal, J. (2003). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada.
Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA