Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Individuální studijní plán (= ISP)

Studium se řídí ISP studenta, který jej po projednání a souhlasu školitele předkládá oborové radě ke schválení zpravidla do jednoho měsíce po zahájení studia. ISP je pro všechny zúčastněné strany závazný. Jeho odůvodněné změny se uskutečňují na základě písemné žádosti doktoranda po souhlasu školitele nebo na základě žádosti školitele po projednání s doktorandem a podléhají schválení oborovou radou. ISP je každoročně upřesňován a jeho plnění je na konci každého roku studia na základě písemných podkladů, které předkládá doktorand a vyjadřuje se k nim školitel, hodnoceno oborovou radou.

ISP obsahuje zejména:

  • téma disertační práce
  • studijní předměty, které je student povinen absolvovat,
  • zahraniční stáže, popř. stáže na jiných pracovištích v ČR
  • povinné prezentace na seminářích
  • předpokládané publikační výstupy
  • účast na konferencích,
  • pedagogické aktivity
  • harmonogram studia.

Všechny povinnosti stanovené oborovou radou a školitelem musí být explicitní součástí ISP. ISP předpokládá, že doktorand absolvuje během studia 3 povinně předepsané předměty a volí z nabídky volitelných předmětu 3 předměty, přičemž nejméně 1 z nich je z bloku c (předměty s tématikou metod výzkumu, hodnocení a interpretace dat).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman